Specializirana sodišča v državah članicah

Estonija

V tem razdelku so informacije o upravnih in specializiranih sodiščih v estonskem sodnem sistemu.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Specializirana sodišča

V skladu z estonsko ustavo se ustanovitev specializiranih sodišč s posebno pristojnostjo lahko določi z zakonom. Ustanovitev izrednih sodišč je prepovedana.

V Estoniji ni bilo ustanovljeno še nobeno specializirano sodišče.

Ustavno sodišče

Vrhovno sodišče hkrati opravlja naloge pritožbenega sodišča najvišje stopnje in sodišča za oceno ustavnosti.

Vrhovno sodišče kot sodišče za oceno ustavnosti:

 • obravnava zahteve za presojo, ali so splošno veljavni predpisi ali zavrnitev izdaje takih predpisov skladni z ustavo,
 • obravnava zahteve za presojo skladnosti mednarodnih pogodb z ustavo,
 • obravnava zahteve za mnenje o razlagi ustave v povezavi s pravom Evropske unije,
 • obravnava zahteve za resolucije estonskega parlamenta, odbora parlamenta in predsednika republike ter pritožbe zoper te resolucije,
 • obravnava zahteve za razglasitev poslanca, predsednika republike, pravosodnega kanclerja ali predsednika računskega sodišča za nezmožnega za opravljanje dolžnosti za daljše obdobje,
 • obravnava zahteve za odvzem mandata poslancu,
 • odloča o izdaji soglasja predsedniku parlamenta, da kot namestnik predsednika republike razpiše izredne parlamentarne volitve ali zavrne razglasitev zakona,
 • obravnava zahteve za prenehanje delovanja politične stranke,
 • obravnava pravna sredstva zoper pravne akte volilne uprave ter odločbe in druge pravne akte volilnih odborov.

Posameznik ne more vložiti zahteve za oceno ustavnosti.

Kontaktni podatki vrhovnega sodišča so na voljo na spletišču vrhovnega sodišča.

Oceno ustavnosti ureja zakon o sodnem postopku za oceno ustavnosti.

Upravna sodišča

Upravna sodišča kot sodišča prve stopnje obravnavajo upravne zadeve. V Estoniji delujejo kot neodvisni sodni organi samo na prvi stopnji.

Okrožna sodišča kot sodišča druge stopnje preverjajo odločbe upravnih sodišč na podlagi pritožb zoper odločbe.

Pristojnost upravnih sodišč, postopek za vložitev tožbe pri upravnem sodišču in pravila upravnega postopka so določeni v zakoniku o postopku pred upravnimi sodišči.

Upravna sodišča

Estonija ima dve upravni sodišči: upravno sodišče v Talinu in upravno sodišče v Tartuju.

Upravni sodišči sta razdeljeni na sodne palače.

Upravno sodišče v Talinu tvorita dve sodni palači:

 • sodna palača v Talinu,
 • sodna palača v Pärnuju.

Upravno sodišče v Tartuju tvorita dve sodni palači:

 • sodna palača v Tartuju,
 • sodna palača v Jõhviju.

Okrožna sodišča

Estonija ima dve okrožni sodišči s pristojnostjo drugostopenjskega sodišča:

 • okrožno sodišče v Talinu (Tallinna Ringakonnakohus),
 • okrožno sodišče v Tartuju (Tartu Ringakonnakohus).

Kontaktni podatki estonskih sodišč so na voljo na spletišču sodišč. Dostop do kontaktnih podatkov je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.