Specializirana sodišča v državah članicah

Finska

Na tej strani so na voljo informacije o specializiranih sodiščih na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Specializirana sodišča

Na Finskem je več specializiranih sodišč, njihove naloge pa so določene s posebnimi predpisi. Specializirana sodišča so bila ustanovljena za obravnavo zadev, ki jih ne morejo obravnavati splošna ali upravna sodišča, ker so zanje potrebni posebno strokovno znanje in izkušnje. Sestava specializiranih sodišč običajno odraža strokovno znanje in izkušnje, potrebne za zadevno področje. Specializirana sodišča so:

  • delovno sodišče (työtuomioistuin),
  • gospodarsko sodišče (markkinaoikeus),
  • sodišče za zavarovalne zadeve (vakuutusoikeus) in
  • višje sodišče za obtožbe funkcionarjev (valtakunnanoikeus).

Delovno sodišče

Delovno sodišče obravnava in rešuje spore v zvezi z razlago Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o državnih javnih uslužbencih, Zakona o občinskih javnih uslužbencih in prava, ki ureja pogodbe javnih uslužbencev, zaposlenih v Evangeličansko-luteranski cerkvi. Obravnava tudi spore v zvezi s pogodbami državnih javnih uslužbencev in kolektivnimi pogodbami za zaposlene.

Gospodarsko sodišče

Gospodarsko sodišče je specializirano sodišče za konkurenčno in izvršilno pravo, pravo intelektualne lastnine in tržno pravo.

Sodišče za zavarovalne zadeve

Sodišče za zavarovalne zadeve je specializirano sodišče za zadeve s področja socialne varnosti. Sodišče za zavarovalne zadeve med drugim obravnava zadeve, povezane s pravico posameznikov do pokojnine, nacionalne pokojnine in denarnega nadomestila za brezposelnost ter do odškodnine zaradi nezgode pri delu, poklicne bolezni, škode, povzročene s kaznivim dejanjem, vojaške invalidnosti ali vojaške nesreče.

Višje sodišče za obtožbe funkcionarjev

Višje sodišče za obtožbe funkcionarjev je specializirano sodišče, ki obravnava obtožbe ministrov finske vlade, sodnikov vrhovnega in vrhovnega upravnega sodišča ter določenih višjih javnih uslužbencev zaradi protipravnega ravnanja pri opravljanju njihovih funkcij. Višje sodišče za obtožbe funkcionarjev se sestaja le po potrebi.

Dodatne informacije

Na spletišču finskih sodišč so na voljo informacije o pravosodnem sistemu Finske. To je portal, na katerem so na enem mestu zbrane informacije o sodiščih, tožilstvih, organih izvrševanja in pravni pomoči.

Med drugim vsebuje najnovejšo sodno prakso pritožbenih in upravnih sodišč ter povezave do spletišč vseh sodišč.

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.