Specializirana sodišča v državah članicah

Grčija

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Računsko sodišče

Računsko sodišče (Ελεγκτικό Συνέδριο), opredeljeno v členu 98 grške ustave, je višje sodišče dvojne narave, s sodnimi in upravnimi pristojnostmi. Svoj sodni značaj ohranja tudi pri izvajanju upravne pristojnosti. Sestava računskega sodišča je enaka sestavi državnega sodnega sveta. Računsko sodišče izvaja sodne pristojnosti na plenarnih sejah (Ολομέλεια), v treh oddelkih (τμήματα) in enotah (κλιμάκια).

Njegove glavne pristojnosti so:

  • revizija odhodkov države in lokalnih oblasti ali drugih oseb javnega prava;
  • revizija naročil velike finančne vrednosti, sklenjenih z državo ali osebo z enakovrednim statusom;
  • revizija računovodskih izkazov javnih računovodij in lokalnih oblasti ali drugih oseb javnega prava;
  • izdajanje mnenj o zakonodajnih predlogih za pokojnine ali priznanju sistema za pokojninske pravice;
  • priprava osnutkov in predložitev poročil parlamentu o javnih prihodkih in porabi ter bilance stanja;
  • obravnavanje sporov o dodelitvi pokojnin;
  • obravnavanje zadev, v katerih se ugotavlja odgovornost civilnih ali vojaških državnih uslužbencev za kakršno koli škodo, povzročeno državi, bodisi namerno ali iz malomarnosti.

Državni sodni svet v okviru svoje sodne pristojnosti ne izvaja sodne presoje sodb računskega sodišča.

Druga specializirana sodišča

Vojaška sodišča (στρατοδικεία), sodišča vojne mornarice (ναυτοδικεία) in sodišča vojaškega letalstva (αεροδικεία)

To so specializirana kazenska sodišča. Vsa kazniva dejanja, ki jih stori vojaško osebje v vojski, vojaški mornarici ali vojaškem letalstvu (brez izjem), spadajo v pristojnost vojaških sodišč.

Specializirano vrhovno sodišče

Specializirano vrhovno sodišče (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je specializirano sodišče, podobno ustavnemu sodišču, ker so spori v njegovi pristojnosti večinoma ustavne narave. Sodišče je določeno v členu 100 grške ustave in je pristojno za presojo veljavnosti parlamentarnih volitev, odpoklic poslancev z mesta poslanca ali reševanje sporov med grškimi tremi višjimi sodišči. Sodbe specializiranega vrhovnega sodišča so pravnomočne in jih ni mogoče izpodbijati.

Sodišče sestavljajo predsednik državnega sodnega sveta, predsednik vrhovnega sodišča (Άρειος Πάγος), predsednik računskega sodišča, štirje svetniki državnega sodnega sveta in štirje svetniki vrhovnega sodišča (ki so imenovani z žrebom vsako drugo leto).

Sodišču predseduje predsednik državnega sodnega sveta ali predsednik vrhovnega sodišča z najdaljšim stažem. Sodišče v obravnavo zadev, ki se nanašajo na reševanje sporov in nesoglasij o ustavnosti ali razlago pravnih določb, vključi dva redna profesorja prava z grških univerz.

Specializirano sodišče za spore v primeru nezakonitih sodb

Specializirano sodišče za spore v primeru nezakonitih sodb (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) je določeno v členu 99 ustave in zakonu 693/1977 ter obravnava zadeve, povezane z neveljavnimi sodnimi postopki zoper sodne uradnike. Sodišče sestavljajo predsednik državnega sodnega sveta, ki predseduje sodišču, svetnik državnega sodnega sveta, svetnik vrhovnega sodišča, svetnik računskega sodišča, dva redna profesorja prava z grških univerz in dva pravnika (člana vrhovnega disciplinskega odbora odvetnikov, imenovana z žrebom).

Specializirano sodišče za presojo odgovornosti ministrov

Specializirano sodišče za presojo odgovornosti ministrov (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) je določeno v členu 86 ustave.

Vzpostavljeno je za vsako posamezno zadevo in je sestavljeno iz šestih članov državnega sodnega sveta in sedmih članov vrhovnega sodišča, ki jih z žrebom izbere predsednik parlamenta po začetku sodnega postopka. Obravnave potekajo v obliki javnega zasedanja parlamenta in jih vodijo člani navedenih dveh vrhovnih sodišč. Ti člani morajo biti imenovani ali napredovati na trenutni položaj pred vložitvijo predloga za začetek sodnega postopka. Sejam predseduje član vrhovnega sodišča z najvišjim nazivom, izbran z žrebom. Če ima več članov isti naziv, jim predseduje tisti izmed njih, ki ima najdaljši staž. Član urada javnega tožilstva pri vrhovnem sodišču ali namestnik, ki sta oba izbrana z žrebom, deluje kot javni tožilec.

To specializirano sodišče je pristojno za obravnavanje kaznivih dejanj ministrov in namestnikov ministrov v času njihovega mandata, če mu parlament preda zadeve v obravnavo.

Specializirano sodišče za spore o osebnih prejemkih sodnih uradnikov

Specializirano sodišče za spore o osebnih prejemkih sodnih uradnikov (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) je določeno v členu 88 ustave.

Sestavljajo ga člani specializiranega sodišča iz člena 99 ustave, sodelujeta pa tudi dodatni redni profesor in dodatni pravnik.

Sodišče je pristojno za obravnavanje sporov o prejemkih (vseh vrst) in pokojninah sodnih uradnikov, če bo rešitev pravnih vprašanj verjetno vplivala na plače, pokojnine ali davčni status večjega števila uradnikov.

Pravne podatkovne zbirke

Spletišče računskega sodišča vsebuje povzetek okvirnega števila sodb.

Sorodne povezave

Računsko sodišče

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.