Specializirana sodišča v državah članicah

Italija

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Italiji.

Vsebino zagotavlja
Italija

Specializirana sodišča – uvod

Italijanska sodna oblast se izvaja v imenu italijanskega ljudstva in v skladu z italijansko ustavo so sodišča podrejena izključno zakonu. Na podlagi člena 102 Ustave sodno oblast izvršujejo redna sodišča, ustanovljena in urejena s pravili sodnega sistema: to pomeni, da (poleg sodišč, ki so izrecno določena) ne obstajajo nobena izredna ali posebna sodišča. Vzpostavijo se lahko samo posebni sodni oddelki na rednih sodiščih, specializirani za posebna področja, ki jim lahko pomagajo usposobljeni državljani, ki niso poklicni sodniki. Vendar so z Ustavo samo določena sodišča, ki niso del sodnega sistema (rednih sodišč).

Specializirana sodišča

V zvezi s civilnopravnimi zadevami (v najširšem smislu tega izraza) so italijanska sodišča razdeljena na „splošna“ in „upravna“ sodišča. Upravna sodišča so pristojna za zaščito pravnih interesov in na nekaterih področjih, ki jih določa pravo, subjektivnih pravic v odnosu do javne uprave: upravni sodišči sta regionalno upravno sodišče (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), ki je sodišče prve stopnje, in vrhovno upravno sodišče (Consiglio di Stato), ki je pritožbeno sodišče. Splošna sodišča so pristojna v zadevah, ki zajemajo „subjektivne pravice“, upravna sodišča pa v zadevah, ki zajemajo „pravne interese“. Zakon o upravnem sodstvu (codice di giustizia amministrativa), ki navaja tudi vrste pristojnosti, je zajet v zakonodajnem odloku št. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Zakon o upravnem sodstvu je brezplačno na voljo v francoščini, angleščini in nemščini.

Drugi sodni organ je računsko sodišče (Corte dei conti). Ta je pristojen v zadevah, povezanih z javnim računovodstvom, in drugih zadevah, določenih z zakonom. Zakon o računskem sodstvu (codice di giustizia contabile) je zajet v zakonodajnem odloku št. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

V Italiji obstajajo tudi davčna sodišča, katerih poslovnik je določen z zakonodajnim odlokom št. 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Davčno pristojnost izvršujejo pokrajinska davčna sodišča (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), ki so sodišča prve stopnje, in deželna davčna sodišča (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), ki so pritožbena sodišča. Davčna sodišča so pristojna za obravnavo vseh sporov, povezanih z davki vseh vrst, vključno z deželnimi, pokrajinskimi in občinskimi davki in prispevki, vplačanimi v italijanski zdravstveni sistem (Servizio sanitario nazionale), dodatnimi davki, povezanimi sankcijami, obrestmi in drugimi dodatnimi pristojbinami.

Na sodbe, ki jih izrečejo specializirana sodišča, je mogoče vložiti kasacijsko pritožbo na vrhovnem kasacijskem sodišču (Corte Suprema di Cassazione) (člen 111 Ustave).

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.