Specializirana sodišča v državah članicah

Malta

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Specializirana sodišča

Ustavno sodišče

Druga stopnja

Pravna sredstva

To sodišče odloča o pravnih sredstvih v zadevah v zvezi z domnevnimi kršitvami človekovih pravic, razlago ustave in izpodbojnostjo predpisov. Poleg tega je izvirno pristojno za odločanje o vprašanjih v zvezi s člani v predstavniškem domu in vseh sklicevanjih nanj v zvezi z glasovanjem na volitvah članov predstavniškega doma.

Predsedujejo mu predsednik sodišča in še dva sodnika.

Prvi senat civilnega sodišča

Prva stopnja

Prvi senat civilnega sodišča obravnava tudi zadeve v zvezi z domnevnimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varujeta ustava Malte ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predseduje mu sodnik.

Delovno razsodišče

Prva stopnja

To razsodišče obravnava zadeve v zvezi s protipravno odpovedjo delovnega razmerja ter diskriminacijo ali drugim nezakonitim ravnanjem na delovnem mestu.

Predseduje mu predsednik.

Odbor za urejanje najemnih razmerij

Prva stopnja

Odbor za urejanje najemnih razmerij obravnava zadeve v zvezi s spremembo pogojev najemnih pogodb, vključno z zvišanjem najemnine in prenehanjem najemnega razmerja. Odbor obravnava le zadeve v zvezi z najemnimi pogodbami, sklenjenimi pred 1. junijem 1995.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Arbitražni odbor na področju zemljišč

Prva stopnja

Arbitražni odbor na področju zemljišč obravnava zadeve v zvezi z razvrščanjem razlaščenih zemljišč, javnim namenom razlastitve in določanjem višine nadomestila, ki se izplača lastniku.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Odbor za nadzor nad zakupom kmetijskih zemljišč

Prva stopnja

Ta odbor obravnava zadeve v zvezi z zakupom kmetijskih zemljišč in zahtevke lastnikov glede prenehanja zakupnih pogodb za polja.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Razsodišče za upravni spor

Prva stopnja

To razsodišče je pristojno za sodno presojo upravnih aktov.

Predseduje mu sodnik ali mirovni sodnik.

Razsodišče za delitev zapuščine

Prva stopnja

To razsodišče obravnava zadeve v zvezi z delitvijo premoženja zapuščine umrle osebe, ki je v skupni lasti njenih dedičev.

Predseduje mu razsodnik.

Pritožbeno razsodišče za konkurenco in potrošnike

Pravna sredstva

To razsodišče obravnava pritožbe v zvezi s sklepi, odredbami ali ukrepi generalnega direktorja za konkurenco in generalnega direktorja za varstvo potrošnikov ter odloča o njih. Odločbe razsodišča so dokončne, razen v izjemnih primerih, v katerih je dovoljena pritožba. Vendar so take pritožbe omejene na pravna vprašanja.

Predsedujejo mu sodnik in dva člana.

Sodišče za revizijo notarskih listin

Prva stopnja

To je specializirano sodišče, ki spremlja vse notarje, notarske arhive in javni register. Pristojno je za obisk in inšpekcijske preglede notarskih arhivov, javnega registra in notarskih uradov ter uporabo disciplinskih kazni. Poleg tega je to sodišče pristojno, da odredi popravke napačnih navedb v vnosih v javnem registru.

Njegovi člani so t. i. obiskovalci.

Upravna sodišča

Sodni nadzor je proces, v katerem lahko sodišča opravijo pregled posamezne odločitve vladne službe, organa ali agencije in jo v končni fazi razveljavijo, če ugotovijo, da je nezakonita.

Postopek je na voljo vsakomur, ki se ne strinja z vladno odločitvijo ali ukrepom, ki ga zadeva. Člen 469A iz poglavja 12 Zakonodaje Malte je ključni člen, ki sodiščem podeljuje pristojnost za sodni nadzor. Vendar pa se lahko pristojnost za sodni nadzor, tudi če ni izrecno predpisana, šteje za pristojnost, ki jo imajo sodišča zaradi svoje narave na podlagi doktrine ločitve oblasti, ki jo na splošno podpirajo demokratične države.

V takih zadevah so pristojna redna sodišča splošne pristojnosti, in sicer prvi senat civilnega sodišča, zoper njihove odločitve pa se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču.

Zakon o upravnem sodstvu je začel veljati 1. januarja 2009 in je predpisal ustanovitev razsodišča za upravni spor. To neodvisno in nepristransko razsodišče presoja veljavnost upravnih aktov, ki mu jih predloži oškodovanec, poleg tega pa razsoja v sporih, ki so mu predloženi. Predseduje mu oseba, ki je ali je bila sodnik ali mirovni sodnik na Malti. Pritožbe zoper odločbe razsodišča se lahko vložijo pri pritožbenem sodišču.

Druga specializirana sodišča

Lokalna razsodišča

Lokalna razsodišča so sestavni del pravosodnega sistema na Malti. Štejejo se lahko za podaljšano roko sodišč. Obravnavajo prekrške, ki so kljub svoji nepomembnosti lahko zelo moteči za splošno javnost. Lokalnim razsodiščem predseduje komisar za pravosodje, ki se imenuje za dveletno obdobje ter odpokliče na enak način in iz enakih razlogov kot drugi mirovni sodniki.  Pri teh razsodiščih se lahko vsak državljan pritoži glede kakršnih koli nepravilnosti, pri čemer mu je zagotovljeno spoštovanje temeljnih načel poštenega zaslišanja. Na Malti je devet lokalnih razsodišč in vsako pokriva območje več občinskih svetov.

Pravne zbirke podatkov

Na malteški spletni strani „Organizacija pravosodja v državah članicah – Malta“ so na voljo podrobne informacije o ustreznih podatkovnih zbirkah in povezave do njih.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Storitve sodišč

Storitve sodišč – Sentenzi online

Storitve sodišč – sodni postopki

Storitve sodišč – razpored obravnav po sodnih dvoranah

Storitve sodišč – statistični podatki

Storitve sodišč – sodne dražbe

Storitve sodišč – civilni obrazci (v malteškem jeziku)

Pravne storitve (Zakonodaja Malte)

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.