Specializirana sodišča v državah članicah

Romunija

Ta stran vsebuje informacije o specializiranih sodiščih v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Specializirana sodišča

Sodišče za otroke in družinske zadeve v mestu Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Sodišče za otroke in družinske zadeve v mestu Brașov obravnava zadeve v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo otroci ali so storjena zoper njih. Preden je bilo to specializirano sodišče ustanovljeno, je takšne primere obravnavalo splošno sodišče v Brașovu.

Specializirana sodišča

V Romuniji obstajajo tri specializirana sodišča (nekdanja gospodarska sodišča):

 • specializirano sodišče v Cluju (Tribunalul Specializat Cluj),
 • specializirano sodišče v Mureșu (Tribunalul Specializat Mureș),
 • specializirano sodišče v Argeșu (Tribunalul Specializat Argeș).

Obravnavajo tudi zadeve, ki se nanašajo na poklicno dejavnost. Šteje se, da vsaka oseba, ki upravlja podjetje, opravlja poklicno dejavnost.

Vojaška sodišča

Pristojnost vojaških sodišč je opredeljena v zakoniku o kazenskem postopku. Vsako vojaško sodišče ima status vojaške baze.

Hierarhično so organizirana tako:

 • štiri vojaška sodišča (v Bukarešti, Cluj-Napoci, Iașiju in Temišvarju),
 • vojaško sodišče v Bukarešti,
 • vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti.

Na vojaških sodiščih opravljajo svoje funkcije vojaški sodniki, sodni uradniki, arhivarji in drugo osebje.

Vojaška sodišča

V Romuniji so štiri vojaška sodišča, in sicer v:

 • Bukarešti;
 • Cluj-Napoci;
 • Iasiju;
 • Temišvarju.

Vojaško sodišče je kot najvišje sodišče prve stopnje pristojno za obravnavo zadev, ki se nanašajo na vsa kazniva dejanja, ki jih storijo člani vojaškega osebja do vključno čina polkovnika, ter druge zadeve v skladu z zakonom.

Vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti

Vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti ima naslednje pristojnosti:

 • kot sodišče prve stopnje obravnava zadeve, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper nacionalno varnost: izdaja, izdaja z razkritjem obveščevalnih podatkov, ki se štejejo za državno tajnost, izdaja s pomočjo sovražniku, ravnanja zoper ustavni red, sovražna dejanja zoper državo, vohunjenje, napad, ki ogroža nacionalno varnost, napad zoper skupnost, dejanja preusmeritve pozornosti, zavajanje, vojna propaganda, ogrožanje državnih interesov, razkritje, ki ogroža nacionalno varnost, kazniva dejanja zoper osebe pod mednarodno zaščito, neprijava kaznivih dejanj zoper nacionalno varnost, ki jih stori vojaško osebje, kazniva dejanja v zvezi z nacionalno varnostjo Romunije, kot so določena v posebnih zakonih in ki jih stori vojaško osebje, kazniva dejanja, ki jih storijo sodniki vojaških sodišč in tožilci pri vojaškem tožilstvu, pridruženem vojaškemu sodišču, kazniva dejanja, ki jih storijo generali, maršali in admirali, ter vloge glede prenosa pristojnosti, kot določa zakon;
 • kot pritožbeno sodišče obravnava pritožbe zoper sodbe vojaških sodišč, izdane na prvi stopnji;
 • obravnava spore glede pristojnosti med vojaškimi sodišči v okviru svoje pristojnosti ter pritožbe zoper sodbe, ki jih izdajo ta sodišča, kot določa zakon.

Upravna sodišča

Upravnih sodišč v Romuniji ni. Za obravnavo upravnih zadev so pristojni posebni upravni oddelki pri rednih sodiščih.

Druga specializirana sodišča

Ustavno sodišče

Ustavno sodišče ima devet sodnikov, imenovanih za devetletni mandat, ki ga ni mogoče podaljšati ali obnoviti. Tri sodnike imenuje poslanska zbornica, tri senat in tri predsednik Romunije. Sodniki ustavnega sodišča izvolijo predsednika sodišča s tajnim glasovanjem za triletni mandat. Vsaka tri leta se tretjina sodnikov zamenja.

V skladu s členom 146 romunske ustave so ustavnemu sodišču dodeljene naslednje pristojnosti:

 • odloča o ustavnosti zakonov pred njihovo razglasitvijo na zahtevo predsednika Romunije, predsednika enega od dveh domov parlamenta, vlade, vrhovnega kasacijskega sodišča, varuha človekovih pravic, vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata ali po uradni dolžnosti v primeru pobude za spremembo ustave;
 • odloča o ustavnosti mednarodnih pogodb ali drugih mednarodnih sporazumov na zahtevo predsednika enega od dveh domov parlamenta ali vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata;
 • odloča o ustavnosti predpisov parlamenta na zahtevo predsednika enega od dveh domov parlamenta, parlamentarne skupine ali vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata;
 • odloča o zahtevah za oceno ustavnosti zakonov in odlokov, ki so vložene pri sodiščih ali sodiščih za trgovinsko arbitražo; tako zahtevo lahko vloži tudi neposredno varuh človekovih pravic;
 • odloča o ustavnopravnih sporih med javnimi organi na zahtevo predsednika Romunije, predsednika enega od dveh domov parlamenta, predsednika vlade ali predsednika vrhovnega sodnega sveta;
 • spremlja upoštevanje postopka za izvolitev predsednika Romunije in potrdi rezultate volitev;
 • izdaja svetovalna mnenja o predlogih za odstavitev predsednika Romunije s funkcije;
 • ugotavlja obstoj okoliščin, ki upravičujejo imenovanje začasnega vodje države, ter o svojih ugotovitvah poroča parlamentu in vladi;
 • spremlja upoštevanje postopka za organizacijo in izvedbo referenduma ter potrdi rezultate referenduma;
 • preverja, ali so izpolnjeni pogoji, ki državljanom omogočajo uveljavljanje zakonodajne pobude;
 • odloča o zahtevah za oceno protiustavnosti delovanja političnih strank;
 • opravlja vse druge dolžnosti, določene s sistemsko zakonodajo sodišča (zakon št. 47/1992, ponovno objavljen).

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so na voljo naslednje pravne zbirke podatkov:

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Pomembne povezave

Pristojnost sodišč – Romunija

Zadnja posodobitev: 25/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.