Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Specializirana sodišča v državah članicah

Škotska

Ta stran vsebuje pregled nekaterih specializiranih sodišč na Škotskem.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Upravna sodišča

Z zakonom o sodiščih in izvrševanju (Tribunals, Courts and Enforcement Act) iz leta 2007 je bila vzpostavljena enotna struktura, ki zajema večino tribunalov, ki spadajo v pristojnost vlade Združenega kraljestva, razdeljena na prvostopenjski tribunal (First-tier Tribunal) in višji tribunal (Upper Tribunal). Tako prvostopenjski tribunal kot višji tribunal imata ločene senate, ki pokrivajo različne predmete urejanja in povezujejo podobne pristojnosti. Podrobnosti o tribunalih so na voljo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Zakon o sodiščih (Škotska) iz leta 2014 (Tribunals (Scotland) Act 2014) za Škotsko vzpostavlja enoten prvostopenjski in višji tribunal. Prvi tribunali so bili v novo strukturo preneseni 1. decembra 2016.

Člen 39 zakona o Škotski iz leta 2016 (Scotland Act 2016) omogoča decentralizacijo upravljanja in delovanja številnih pridržanih tribunalov s prenosom pristojnosti zanje na Škotsko.

Tribunal prve stopnje v ZK (First-tier UK tribunal)

Tribunal prve stopnje v ZK je splošen tribunal. Njegova glavna naloga je obravnava pritožb zoper odločitve vlade na področjih, za katera je pristojen. V nekaterih primerih je pristojen za celotno Združeno kraljestvo, vključno s Škotsko. Tribunal prve stopnje je trenutno razdeljen na sedem senatov:

 • senat za pravice do socialnih prejemkov (The Social Entitlement Chamber)
 • senat za zdravje, izobraževanje in socialno varstvo (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • senat za vojne pokojnine in odškodnine pripadnikom oboroženih sil (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • senat za davčne zadeve (The Tax Chamber)
 • senat za splošne zadeve (The General Regulatory Chamber)
 • senat za priseljevanje in azil (The Immigration and Asylum Chamber)
 • senat za nepremičninske zadeve (The Property Chamber)

Višji tribunal v ZK (Upper tribunal)

Višji tribunal odloča predvsem, vendar ne izključno, o pritožbah na podlagi odločitev prvostopenjskega tribunala. To je višje sodišče s pisnim beleženjem postopkov (Court of Record), ki je v nekaterih okoliščinah pristojno tudi za obravnavo zadev sodnega varstva.

Višji tribunal Združenega kraljestva sestavljajo:

 • senat za pritožbe v upravnih zadevah (The Administrative Appeals Chamber)
 • senat za zemljišča (The Lands Chamber)
 • senat za davčne in gospodarske spore (The Tax and Chancery Chamber)
 • senat za priseljevanje in azil (The Immigration and Asylum Chamber)

Značilnost tribunalov je njihovo strokovno znanje na področju pritožb. Gre za strukturo, v kateri so sodniki strokovnjaki za pravo, ki ureja področje njihove pristojnosti, medtem ko so člani, ki niso pravniki, strokovno usposobljeni oziroma usposobljeni na podlagi izkušenj na svojem področju. Senati za posamezne vrste pritožb se razlikujejo glede na predmet pritožbe.

Tribunal in pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve

Tribunal (Employment Tribunal) in pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve (Employment Appeal Tribunal) sta zunaj enotne strukture tribunalov, vendar ju podpira sodna služba Njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service). Njuna naloga je opravljanje upravnih nalog, ki so potrebne za odločanje o zahtevkih, vloženih na tribunal za delovnopravne zadeve, in naknadnih pritožbah, vloženih na pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve. Obstaja ločen pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve za Škotsko.

Škotski tribunali

Na Škotskem je več tribunalov. Večina tribunalov ima lastnega predsednika ali drugega predsedujočega in vsako ima drugačne izvršilne pristojnosti. Sodne pristojnosti segajo od pritožb na parkirne kazni do prisilne obravnave in zadržanja pacientov z hudimi psihičnimi boleznimi.

Pritožbe na odločitve škotskih tribunalov obravnavajo civilna sodišča na Škotskem in jih lahko obravnavajo grofijska sodišča (Sheriff Court) in Glavno civilno sodišče (Court of Session).

Reforma škotskih tribunalov

Zakon o tribunalih (Škotska) iz leta 2014 (The Tribunals (Scotland) Act 2014) je za škotske tribunale vzpostavil poenostavljeno dvotirno strukturo. Najvišji sodnik na Škotskem, Lord President, ima vodilno vlogo v novih strukturah, podobnih zgoraj opisanim modelom Združenega kraljestva. Lord President je številne naloge prenesel na Lady Smith, ki je bila imenovana za predsednico škotskega tribunala.  Višji tribunal bo odgovoren za obravnavo večine pritožb na odločitve tribunala prve stopnje, ki bodo umaknjene iz sodne pristojnosti sodišč. Upravljanje tribunala prve stopnje in višjega tribunala bo izvajala škotska sodna služba. Tribunali se bodo v škotske tribunale prenesli postopoma, pri čemer se je prvi prenos začel decembra 2016.

Praksa na tribunalih

Na splošno je postopek pred tribunali v Združenem kraljestvu in škotskimi tribunali manj formalen kot pred drugimi sodišči. Člani tribunalov so lahko pravni laiki, ki so specialisti za različna strokovna področja, na primer zdravniki, predsednik pa je praviloma pravni strokovnjak.

Zadeve upravnega prava (upravni spor) na Škotskem obravnava Glavno civilno sodišče (Court of Session). Nadaljnje informacije o škotskih tribunalih so na voljo na spletišču škotskih sodišč in tribunalov.

Specializirana sodišča

Če na Škotskem neka zadeva (civilna ali kazenska) odpira ustavnopravna vprašanja, ki izhajajo iz prenosa pristojnosti s strani Združenega kraljestva (na primer vprašanja človekovih pravic), lahko o njej odloča vrhovno sodišče Združenega kraljestva.

Grofijsko sodišče za telesne poškodbe (The Sheriff Personal Injury Court)

To sodišče je bilo ustanovljeno 22. septembra 2015, in sicer kot nacionalno središče strokovnega znanja v primerih telesnih poškodb. Zadeve v zvezi s telesnimi poškodbami se lahko vložijo na to sodišče, če je zahtevana odškodnina višja od 5 000 GBP. Stranke lahko poleg tega zahtevke za odškodnino za telesne poškodbe ne glede na zahtevani znesek vložijo na lokalnem grofijskem sodišču („local Sheriff Court“). Posebna določba ureja primere telesnih poškodb na delovnem mestu: zahtevki v višini nad 1,000 GBP se lahko vložijo neposredno na grofijsko sodišče za telesne poškodbe, medtem ko se zadeve v zvezi s telesnimi poškodbami na delovnem mestu v višini do 1 000 GBP lahko odstopijo sodišču, če sodnik lokalnega grofijskega sodišča presodi, da je zadeva dovolj pomembna oziroma zahtevna. Od 22. septembra 2015 Glavno civilno sodišče ne more več obravnavati tožb v zvezi s telesnimi poškodbami, katerih vrednost ne dosega 100 000 GBP.

Druga sodišča so:

Sorodne povezave

Sodna služba njenega veličanstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Sodišče Lorda Lyona

Škotsko zemljiško sodišče

Zadnja posodobitev: 28/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.