Specializirana sodišča v državah članicah

Švedska

Ta oddelek vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Švedskem.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Specializirana sodišča

Ustanovljenih je bilo več specializiranih sodišč in razsodišč za obravnavo posebnih vrst zadev:

  • Delovno sodišče (Arbetsdomstolen) obravnava delovne spore. Pri delovnem sporu gre za kakršen koli spor v zvezi z razmerjem med delodajalci in zaposlenimi. Delovno sodišče je običajno prva in edina pristojna stopnja v delovnih sporih. Vendar se nekatere vrste delovnih sporov najprej obravnavajo na okrožnem sodišču, nakar se lahko vloži pritožba na delovno sodišče, ki postane sodišče druge in zadnje stopnje.
  • Gospodarsko sodišče (Marknadsdomstolen) med drugim obravnava spore v skladu z zakonom o konkurenci in zakonom o tržnih in zakonom o tržnih praksah.
  • Pritožbeno sodišče za patente (Patentbesvärsrätten) obravnava pritožbe zoper odločbe švedskega urada za patente in registracije (Patent- och registreringsverket) glede patentov, blagovnih znamk, modelov in podobnih zadev. Pritožba zoper odločbe sodišča se lahko vloži pri vrhovnem upravnem sodišču (Högsta förvaltningsdomstolen).

Zemljiška in okoljska sodišča (Mark- och miljödomstolar) obravnavajo zadeve, kot so dovoljenja v vodnem sektorju in okolju škodljive dejavnosti, vprašanja varovanja zdravja, varstvo narave, zbiranje odpadkov, onesnažena območja in nevarni odpadki, odškodnine in nadomestila, povezana z okoljem, dovoljenja za gradnjo, rušenje in zemljišča v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in gradnji, lokacijski zakupi, pritožbe glede načrtovanja, razdelitev zemljišč na parcele, komunalne služnosti in razlastitev. Na voljo je pet zemljiških in okoljskih sodišč, ki so specializirana sodišča na okrožnih sodiščih v mestih Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå in Östersund. Pritožbe zoper sodbe in odločitve zemljiških in okoljskih sodišč je mogoče vložiti pri pritožbenem zemljiškem in okoljskem sodišču (Mark- och miljööverdomstolen), ki je del pritožbenega sodišča Svea (Svea hovrätt). Pritožbe v zadevah, začetih na zemljiškem in okoljskem sodišču, ki so že bile obravnavane na pritožbenem zemljiškem in okoljskem sodišču, se lahko vložijo pri vrhovnem sodišču (Högsta domstolen).

Pomorska sodišča (Sjörättsdomstolar) obravnavajo zadeve v skladu s švedskim pomorskim zakonikom (1994:1009). Na voljo je sedem pomorskih sodišč, ki so del okrožnih sodišč v mestih Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg in Värmland.

Sodišča za migracije (Migrationsdomstolar) presojajo o odločitvah, ki jih švedska agencija za migracije (Migrationsverket) sprejme v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na tujce in državljanstvo. Sodišča za migracije so specializirana sodišča, ki so del upravnih sodišč v mestih Malmö, Göteborg, Stockholm in Luleå. Pritožbe zoper sodbe in odločitve sodišč za migracije se lahko vložijo pri pritožbenem sodišču za migracije (Migrationsöverdomstolen), ki je del upravnega sodišča v Stockholmu.

Nekatere vrste sporov, ki se nanašajo na najemnine, solastništvo skupnih prostorov in zakupe, se obravnavajo na regionalnih razsodiščih za najem in zakup (hyres- och arrendenämnder). Gre za sodiščem podobne organe, ki imajo podobne pristojnosti kot sodišča.

Druga specializirana sodišča

Na Švedskem ni ustavnega sodišča ali podobnega organa.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.