Nationella specialdomstolar

Belgien

I detta avsnitt finns en överblick över specialdomstolarna i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien

Specialdomstolar

Information om domstolar som är specialiserade inom särskilda områden (arbetsrätt, handelsrätt) finns i avsnittet ”Allmänna domstolar”.

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen (Cour constitutionnelle/Grondwettelijk Hof) kontrollerar att lagar, dekret och förordningar överensstämmer med författningen (Constitution/Grondwet). Den övervakar också maktfördelningen mellan regionerna och federationen.

Författningsdomstolen består av tolv domare som bevakar att den belgiska lagstiftaren respekterar författningen. Domstolen kan upphäva och uppskjuta verkan av lagar, dekret och förordningar. Författningsdomstolen är en specialdomstol. På grund av sitt särskilda uppdrag är den oberoende av såväl den lagstiftande makten som den verkställande och den dömande.

Författningsdomstolen hette tidigare Cour d’arbitrage/Arbitragehof och inrättades 1980 i samband med Belgiens gradvisa utveckling till en federation. Den tidigare beteckningen speglade domstolens ursprungliga uppdrag att pröva konflikter (arbitrage) mellan de olika lagstiftarna på federal nivå och på språkgemenskaps- och regionnivå. Domstolens uppdrag var då begränsat till att avgöra om lagbestämmelserna var förenliga med de bestämmelser om maktfördelning som finns i författningen och i lagstiftningen om reformen av institutionerna.

Sedan den 7 maj 2007 heter domstolen Cour constitutionnelle/Grondwettelijk Hof, vilket stämmer bättre överens med dess behörighet, som nu utökats till att kontrollera lagbestämmelser i förhållande till avdelning II i författningen (artiklarna 8–32 om de belgiska medborgarnas fri- och rättigheter) samt artiklarna 170 och 172 (likabehandling i skatteärenden) och artikel 191 (skydd för utländska medborgare).

Sex av domarna hör till den franska språkgruppen och sex till den nederländska. En av domarna ska ha tillräckliga kunskaper i tyska språket. Tre av domarna i varje språkgrupp har minst fem års erfarenhet som ledamot i ett parlament och tre av domarna har varit yrkesverksamma inom juridiken (professor i juridik vid ett belgiskt universitet, domare vid kassationsdomstolen (Cour de cassation/Hof van Cassatie) eller i statsrådet (Conseil d'Etat/Raad van State) eller föredragande vid författningsdomstolen).

Källa: Författningsdomstolens webbplats.

Förvaltningsdomstolar

Statsrådet

Statsrådet (Conseil d'Etat/Raad van State) är en rådgivande och dömande institution som berör såväl den lagstiftande som den verkställande och den dömande makten. Dess uppgift är att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel för fysiska och juridiska personer som åsamkats skada genom oriktiga förvaltningsbeslut.

Dess viktigaste befogenheter är därför att uppskjuta verkan av och upphäva förvaltningsbeslut (enskilda akter och förordningar) som strider mot gällande lagbestämmelser.

Att skydda medborgarna mot felaktiga förvaltningsbeslut är dock inte statsrådets enda uppgift. Det är också rådgivande organ i fråga om lagstiftning och genomförandebestämmelser.

Statsrådet är också kassationsdomstol vid överklaganden av beslut från lägre förvaltningsdomstolar.

Statsrådet beslutar om dessa överklaganden genom domar (arrêts/arresten) och förordningar (ordonnances/beschikkingen).

Statsrådet består av 44 ledamöter som utnämns på livstid, varav en första ordförande, en ordförande, 14 kammarordförande och 28 rättsråd.

Ledamöterna sammanträder i statsrådets generalförsamling och i en av den förvaltningsrättsliga avdelningens eller lagstiftningsavdelningens kammare.

Källa: Belgiska statsrådets webbplats.

Rättsdatabaser

Belgiska statsrådets webbplats.

Belgiska författningsdomstolens webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Belgiska justitieministeriet

 

Senaste uppdatering: 28/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.