Nationella specialdomstolar

Bulgarien

I det här avsnittet finns information om specialdomstolarna inom det bulgariska rättsväsendet.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Det finns inga specialiserade arbetsdomstolar, sjörättsdomstolar, handelsdomstolar eller liknande specialdomstolar i Bulgarien.

Förvaltningsdomstolar

I och med antagandet av den nya lagen om administrativt förfarande 2006 inrättades ett system med förvaltningsdomstolar i Bulgarien. Systemet består av 28 förvaltningsdomstolar på distriktsnivå och högsta förvaltningsdomstolen (Varhoven administrativen sad).

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna har domsrätt i alla mål som avser yrkanden om

 • utfärdande, ändring, återkallande eller ogiltigförklaring av förvaltningsbeslut,
 • ogiltigförklaring av avtal enligt förvaltningsprocesslagen,
 • skydd mot obefogade åtgärder och underlåtenhet från förvaltningens sida,
 • skydd mot olagliga tvångsåtgärder,
 • kompensation för skada till följd av olagliga handlingar, åtgärder eller underlåtenhet från förvaltningsmyndigheters och tjänstemäns sida.
 • kompensation för skada till följd av tvångsåtgärder,
 • annullering, ogiltigförklaring eller upphävande av avgöranden som meddelats av förvaltningsdomstolarna,
 • bestridande av förvaltningsbesluts äkthet enligt förvaltningsprocesslagen.

Envar kan inleda ett juridiskt förfarande för fastställande av huruvida en administrativ rättighet eller ett juridiskt förhållande existerar, om han eller hon har talerätt och det inte finns några andra överklagandeförfaranden tillgängliga.

Mål som rör överklaganden av individuella förvaltningsbeslut prövas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det regionala myndighetskontor som utfärdade det omtvistade förvaltningsbeslutet är beläget, om sökandens fasta/nuvarande adress eller säte är beläget i det regionala kontorets upptagningsområde. Sådana mål prövas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som utfärdade det omtvistade förvaltningsbeslutet är belägen, om

 1. det omtvistade beslutet riktas till flera mottagare vars fasta eller nuvarande adress inte är belägen inom upptagningsområdet för den utfärdande myndighetens regionkontor,
 2. den myndighet som utfärdade det omtvistade beslutet inte har något regionkontor.

Mål som rör bestridanden av förvaltningsbeslut prövas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som utfärdade det omtvistade förvaltningsbeslutet är belägen.
Förvaltningsdomstolen i staden Sofia (Administrativen sad – grad Sofia) prövar målet om det omtvistade förvaltningsbeslutet utfärdades av en utländsk myndighet.
Skadeståndstalan ska väckas vid behörig domstol på den ort där sökanden har sin hemvist eller sitt säte när skadeståndstalan förenas i en av de tvister som avses i punkterna 1–4.
Om behörig domstol inte kan pröva ett mål förordnar högsta förvaltningsdomstolen att målet ska hänskjutas till en likvärdig förvaltningsdomstol.

Förvaltningsbeslut om direkt verkställighet av nationell utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik kan inte överklagas, om inte annat föreskrivs i lag.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål som rör

 1. bestridanden av förordningar, med undantag av förordningar som utfärdas av kommunfullmäktige,
 2. överklaganden av beslut från ministerrådet, premiärministern, vice premiärministrar och ministrar,
 3. överklaganden av beslut från det högsta rättsliga rådet (Vissh sadeben savet),
 4. överklaganden av beslut från den bulgariska riksbanken och dess organ,
 5. överklaganden i rättsfrågor och processrättsliga överklaganden av domar från förstainstansdomstolar,
 6. överklaganden av parter i förfarandet mot avgöranden och beslut,
 7. ansökningar om upphävande av lagakraftvunna domstolsavgöranden i förvaltningsmål,
 8. bestridanden av andra handlingar som föreskrivs i lag.

Högsta förvaltningsdomstolen består av avdelningar som är sammansatta av flera domare. Avdelningarna leds av domstolens ordförande (eller dennes ställföreträdare). Denne kan även fungera som ordförande för avdelningarnas olika domarsammansättningar.

Övriga specialdomstolar

Militärdomstolar

Militärdomstolarnas historia sträcker sig tillbaka till den 1 juli 1879. År 1956 omstrukturerades militärdomstolsväsendet efter att trupper förlagts i städerna Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna och Pleven. (Denna struktur består än i dag.)

Militärdomstol (Voenen sad)

Som förstainstansdomstol prövar militärdomstolar brottmål som rör brott som begåtts i tjänsten av militärer, generaler, officerare, underofficerare och lägre tjänstemän vid andra ministerier och verk, civil personal vid försvarsministeriet, i bulgariska krigsmakten och vid enheter som lyder under försvarsministern, den nationella säkerhetstjänsten och den nationella underrättelsetjänsten. Den militära appellationsdomstolen (Voenno-apelativen sad) är andrainstansdomstol i dessa mål. Militärdomstolarnas behörighet definieras i straffprocesslagen. Dessa domstolar har samma ställning som distriktsdomstolar. Den militära appellationsdomstolen (en enda domstol) prövar överklaganden (inklusive processrättsliga överklaganden) av avgöranden från alla militärdomstolar i Bulgarien.

Den specialiserade brottmålsdomstolen (Specializiran nakazatelen sad)

Den specialiserade brottmålsdomstolen inrättades genom lagen om ändring och komplettering av lagen om rättsväsendet (som tillkännagavs i Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 1, 2011). Den specialiserade brottmålsdomstolen är den enda domstolen av sitt slag i Bulgarien (och är baserad i Sofia). Den har ställning som regional domstol. Dess behörighet fastställs i lag. (Artikel 411a i straffprocesslagen innehåller en uttömmande förteckning över brott som omfattas av den specialiserade brottmålsdomstolens behörighet. Det rör sig framför allt om brott som begåtts eller anstiftats av organiserade kriminella grupper).

Den specialiserade brottmålsdomstolen består av lagfarna domare och leds av en ordförande.

Den specialiserade appellationsdomstolen för brottmål (Apelativen specializiran nakazatelen sad) prövar överklaganden (inklusive processrättsliga överklaganden) av avgöranden från den specialiserade brottmålsdomstolen. Domstolen har sitt säte i Sofia.

Den specialiserade appellationsdomstolen i brottmål består av lagfarna domare och leds av en ordförande. Högsta domstolen (Varhoven kasatsionen sad) fungerar som sista instans i brottmål. Den prövar överklaganden av avgöranden från den specialiserade appellationsdomstolen för brottmål.

Bulgariska handelskammarens skiljedomstol (AC BCCI)

AC BCCI avgör civilrättsliga egendomstvister och tvister om avtalsluckor eller anpassning av avtal till nya omständigheter, oavsett om en eller båda parter har hemvist i Bulgarien.

AC BCCI har stärkt sin ställning som det viktigaste skiljedomsinstitutet i Bulgarien och vunnit allmänhetens förtroende genom sin ytterst professionella verksamhet när det gäller att lösa rättstvister. AC BCCI avgör varje år mellan 250 och 300 tvister, såväl internationella som inhemska. 82 % av de inhemska målen avgörs inom 9 månader, medan 66% av de internationella målen avgörs inom 12 månader.

Samtidigt deltar skiljedomstolen aktivt i processen för att förbättra skiljedomslagstiftningen. Det är endast tvister avseende sakrätter i fast egendom, ansökningar om underhåll eller rättigheter som härrör från arbetsmarknadsförhållanden och immaterial- eller familjerättsliga tvister som inte kan hänskjutas till skiljedomstolen.

Rättsdatabas

Domstolarnas webbplatser

Varje domstol i Bulgarien har en webbplats med information om hur domstolen är organiserad och domstolens verksamhet, inklusive information om pågående och avslutade mål och annan användbar information som är tillgänglig för allmänheten.

På högsta rättsliga rådets webbplats finns en detaljerad förteckning över domstolarna i Bulgarien, med adresser till domstolarna och till deras webbplatser (endast på bulgariska).

Så fort ett domstolsavgörande har meddelats offentliggörs det på webbplatsen för respektive domstol, i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter och lagen om skydd av sekretessbelagda uppgifter.

Avgöranden i mål om enskildas civilrättsliga status eller hälsotillstånd offentliggörs utan sina motiveringar.

Mer information finns på följande webbplatser:

Senaste uppdatering: 29/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.