Nationella specialdomstolar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Specialdomstolarna utgörs av handelsdomstolar (trgovački sudovi) och förvaltningsdomstolar (upravni sudovi) som första instans samt Kroatiens småbrottsöverdomstol (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Kroatiens handelsöverdomstol (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) Kroatiens högsta förvaltningsdomstol (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) som andra instans.

De har följande behörighetsområden:

Handelsdomstolar

Det finns nio handelsdomstolar (i Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin och Dubrovnik)

som

 1. prövar tvister samt rättsvårdsärenden när så föreskrivs i särskild lag,
 2. agerar i ärenden som rör registrering samt att föra domstolsregister,
 3. handlägger ansökningar om företags bildande, verksamhet och nedläggning,
 4. prövar ansökningar om konkursförklaring och genomför förfarandet före en konkurs samt själva konkursförfarandet,
 5. beslutar om noteringar i registret över fartyg och yachter i frågor som delegerats till handelsdomstolen enligt sjöfartslagen samt besluta om begränsning av fartygsägarnas skadeståndsansvar och klagan mot de slutliga grunderna för slutbetalning av gemensamt haveri, såvida annat inte föreskrivs i lagen för en särskild typ av mål,
 6. erkänner såväl utländska domstolsbeslut som skiljedomar i handelstvister,
 7. säkrar bevis för förfaranden som omfattas av domstolarnas behörighet,
 8. vidtar skyddsåtgärder i förfaranden och i samband med förfaranden som omfattas av domstolarnas behörighet,
 9. ger internationell rättshjälp vid bevisupptagning i handelsmål,
 10. utför andra uppgifter som fastställs i lag.

Kroatiens handelsdomstolar

Förvaltningsdomstolar

Det finns fyra förvaltningsdomstolar i Kroatien (i Zagreb, Split, Rijeka och Osijek), som

 1. prövar talan mot specifika beslut fattade av offentligrättsliga organ,
 2. prövar talan mot offentligrättsliga organs agerande,
 3. prövar mål som rör underlåtelse att fatta enskilda beslut eller ett offentligrättsligt organs underlåtelse att vidta åtgärder inom en föreskriven tidsfrist,
 4. prövar mål som rör administrativa avtal och genomförandet av administrativa avtal,
 5. prövar andra mål som föreskrivs i lag.

Kroatiens högsta förvaltningsdomstol

Kroatiens småbrottsöverdomstol

 1. Prövar ordinära rättsmedel mot distriktsdomstolars avgöranden i småbrottsärenden samt mot offentligrättsliga organs beslut som genomför överträdelseförfaranden i första instans, när så föreskrivs i en särskild lag.
 2. prövar behörighetstvister mellan distriktsdomstolar i småbrottsärenden,
 3. prövar extraordinära rättsmedel mot slutliga och bindande beslut som rör småbrott där detta föreskrivs i en specifik lag,
 4. prövar överklagande inom ramen för internationellt rättsligt samarbete med EU:s medlemsstater i ärenden som rör brott inom deras jurisdiktion,
 5. övervakar att domare som prövar småbrottsärenden fullgör sina åligganden korrekt,
 6. utför andra uppgifter som fastställs i lag.

Kroatiens småbrottsöverdomstol
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tfn: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91

e-postadress: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Kroatiens handelsöverdomstol

 1. Prövar överklaganden av handelsdomstolarnas avgöranden i första instans,
 2. löser territoriella behörighetskonflikter mellan handelsdomstolar och avgör frågor om delegering av behörighet till handelsdomstolarna,
 3. utför andra uppgifter som fastställs i lag.

Kroatiens handelsöverdomstol
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tfn: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Kroatiens högsta förvaltningsdomstol

 1. Prövar överklaganden av förvaltningsdomstolars domar och beslut som kan överklagas,
 2. prövar allmänna lagars lagenlighet,
 3. prövar behörighetskonflikter mellan förvaltningsdomstolar,
 4. prövar andra mål som föreskrivs i lag.

Kroatiens högsta förvaltningsdomstol
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tfn: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Senaste uppdatering: 20/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.