Nationella specialdomstolar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

I Cypern finns följande typer av specialdomstolar:

Specialdomstolar

  • Förvaltningsdomstol (Διοικητικό Δικαστήριο)

Förvaltningsdomstolen har ensamrätt att som första instans pröva överklaganden enligt artikel 146 i konstitutionen av ett förvaltningsbeslut eller en förvaltningsmyndighets eller myndighetsutövande persons handling eller underlåtenhet att handla. Förvaltningsdomstolen får upphäva varje verkställbart förvaltningsbeslut som innebär en överträdelse eller maktmissbruk eller som strider mot lagen eller konstitutionen. Om överklagandet rör ett skatteärende eller ett förfarande om internationellt skydd får domstolen ändra hela eller delar av det relevanta beslutet.

  • Familjedomstol (Οικογενειακό Δικαστήριο)

Familjedomstolarna har exklusiv behörighet att pröva ansökningar om äktenskapsskillnad, vårdnad av barn och underhålls- och förmögenhetstvister mellan makar som tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan.

Om parterna tillhör en av de övriga religiösa grupperna i Cypern, dvs. armenier, maroniter eller romerska katoliker, har familjedomstolen för religiösa grupper behörighet att pröva ovanstående frågor.

Det finns tre familjedomstolar, en för Nicosia och Kyrenia, en för Limassol och Pafos och en för Larnaca och Famagusta. För hela Cypern finns det också en familjedomstol för religiösa grupper med säte i Nicosia.

Mål i familjedomstolen handläggs av en ensamdomare, utom vid ansökan om äktenskapsskillnad, som handläggs av en panel med tre domare.

  • Arbetsdomstol (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Arbetsdomstolarna har exklusiv behörighet att pröva alla arbetstvister på grund av uppsägning av anställningsförhållande, t.ex. ersättning på grund av rättsstridig uppsägning (utom då det yrkade beloppet överstiger ett belopp motsvarande två årslöner, då behörigheten ligger hos distriktsdomstolen), lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och yrkanden som grundar sig på anställningsavtalet, t.ex. upplupna löner, årlig semester, en extra månadslön eller bonusar. De har också behörighet att pröva civilrättsliga krav som grundar sig på lagen om skydd under havandeskap och moderskap (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), fall av olika behandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och tvister mellan understödsfonder (Ταμεία Πρόνοιας) och deras medlemmar.

Arbetsdomstolarna är sammansatta av en ordförande eller lagfaren domare, som är medlem av Cyperns domstolsväsende (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), och två lekmannadomare som utsetts på rekommendation av arbetsgivarens och arbetstagarnas företrädare. Lekmannadomarna har en rent rådgivande funktion.

Det finns för närvarande tre arbetsdomstolar i Cypern, med säte i Nicosia, Limassol och Larnaca.

  • Hyresdomstol (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Hyresdomstolen har behörighet att pröva frågor om återtagande av uthyrda fastigheter, fastställande av skäliga hyror och övriga underordnade eller tillkommande frågor.

Varje hyresdomstol är sammansatt av en ordförande, som är medlem av domarkåren, och två lekmän som utsetts av hyresgästernas och hyresvärdarnas företrädare. Dessa har en rent rådgivande funktion. Domstolen har två avdelningar.

  • Förvaltningsdomstolen för internationellt skydd (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας)

Förvaltningsdomstolen för internationellt skydd har exklusiv behörighet att i första instans pröva flyktingars asylansökningar i enlighet med lagen om flyktingar som antagits med stöd i artikel 146 i konstitutionen eller, eller vad rör underlåtenhet att agera i enlighet med nämnda lag.

  • Militärdomstol (Στρατιωτικό Δικαστήριο)

Militärdomstolen har behörighet att pröva brott som begåtts av militär personal mot den militära strafflagen (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), lagen om nationalgardet (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), strafflagen (Ποινικός Κώδικας) eller någon annan lag, oavsett vilket straff som utdömts. I undantagsfall kan även privatpersoner ställas inför militärdomstolen om detta föreskrivs i den militära strafflagen eller någon annan lag.

Om den anklagade har överstes rang eller högre har militärdomstolen samma sammansättning som en brottmålsdomstol.

Domstolens ordförande är en domare som tillhör Cyperns rättsväsende. Två arméofficerare fungerar som biträdande domare. De utnämns av Cyperns högsta lagråd.

Rättsdatabas

Det finns fortfarande ingen officiell rättsdatabas. Det finns ett antal privata rättsdatabaser, varav några tillhandahåller tjänster till abonnenter och några ger fri tillgång.

De innehåller information om domstolsavgörande och primärrätt.

Senaste uppdatering: 10/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.