Nationella specialdomstolar

Danmark

I det här avsnittet hittar du information om hur specialdomstolar fungerar i Danmark.

Innehåll inlagt av
Danmark

Specialdomstolar

Sjö- och handelsdomstolen (Sø- og Handelsretten)

Sedan den inrättades 1862 har Sjö- och handelsdomstolen hört mål som rör sjö- och handelsrätt i hela Danmark.

Domstolens behörighet har utökats gradvis, och i dag hör domstolen mål som gäller brott mot den danska varumärkeslagen, designlagen, marknadsföringslagen och konkurrenslagen och ärenden som rör internationella handelsvillkor och andra handelsrättsliga områden.

Dessutom hör domstolens konkursenhet mål som gäller konkurser, betalningsinställelse, tvångsreglering av skulder och skuldsanering i Storköpenhamn.

Fastighetsdomstolen (Tinglysningsretten)

Tinglysningsretten inrättades den 1 januari 2007 som fastighetsdomstol med hela Danmark som geografiskt behörighetsområde.

Tinglysningsretten tar stegvis över fastighetsregistreringen från distriktsdomstolarna. Fastighetsdomstolen kommer att ha hand om registrering av lagfarter, inteckningar och andra avgifter, äktenskapsförord m.m.

Fastighetsdomstolen avgör i tvister som uppkommer i samband med registrering. Domstolens avgöranden kan överklagas till Vestre Landsret.

Särskilda klagomålsdomtolen (Den Særlige Klageret)

Särskilda klagomålsdomstolen har hand om disciplinförfaranden mot domare och annan domstolspersonal, även vid Färöiska domstolen, Grönländska domstolen och Prövningstillståndsnämnden (Procesbevillingsnævnet). Dessutom kan Särskilda klagomålsdomstolen besluta om återupptagande av brottmål och jävsförklara försvaret i brottmål.

Särskilda klagomålsdomstolen består av en domare från högsta domstolen, en domare från en landsret, en domare från en distriktsdomstol, en advokat och en advokat med vetenskaplig expertkompetens.

Förvaltningsdomstolar

Det danska rättsväsendet saknar förvaltningsdomstolar.

Senaste uppdatering: 04/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.