På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Nationella specialdomstolar

England och Wales

Här hittar du information om några av specialdomstolarna i England och Wales, även s.k. tribunals (nämnder).

Innehåll inlagt av
England och Wales

Förvaltningsdomstolar

Genom The Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 skapades ett enhetligt system för de flesta s.k. tribunals (nämnder). Nämnderna är indelade i First-tier Tribunal och Upper Tribunal. Både First-tier Tribunal och Upper Tribunal har separata kammare som behandlar olika ämnesområden och sammanför liknande jurisdiktioner. Närmare uppgifter om dessa nämnder finns på webbplatsen för Her Majesty's Courts and Tribunals Service (brittiska domstolsverket).

First-tier Tribunal

First-tier Tribunal är en allmän nämnd. Dess främsta uppgift är att handlägga överklaganden av myndighetsavgöranden på de områden som nämnden har jurisdiktion över. I vissa fall har den jurisdiktion över hela Förenade kungariket. First-tier Tribunal är indelad i sex kammare:

 • Social Entitlement Chamber (sociala rättigheter).
 • Health, Education and Social Care Chamber (hälsa, utbildning och socialvård).
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (krigspensioner och ersättning till de väpnade styrkorna).
 • Tax Chamber (skatter).
 • General Regulatory Chamber (diverse).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).
 • Property Chamber (hyres- och fastighetsfrågor).

Upper Tribunal

Upper Tribunal hanterar huvudsakligen, men inte enbart, överklaganden av avgöranden från First-tier Tribunal. Den är en s.k. Court of Record (prejudikatinstans) och har i vissa fall även lagprövningsrätt.

Upper Tribunal består av följande kammare:

 • Administrative Appeals Chamber (förvaltningsöverklaganden).
 • Lands Chamber (fastigheter).
 • Tax and Chancery Chamber (skatter och egendomsärenden).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).

Utmärkande för nämnderna är deras sakkunskap på det område som överklagandet rör. Nämnderna består av domare som är experter på den relevanta lagstiftningen och lekmän som inte har juridisk utbildning men som antingen är yrkesmässigt kvalificerade eller kvalificerade på grund av sina erfarenheter på det aktuella området. Panelerna för enskilda typer av överklaganden ser olika ut beroende på föremålet för överklagandet.

Arbetsdomstolar och arbetsöverdomstolar

Arbetsdomstolarna (Employment Tribunals) och arbetsöverdomstolen (Employment Appeal Tribunal) ingår inte i det enhetliga nämndsystemet. De stöds dock av Her Majesty’s Courts and Tribunals Service. Nämnden har till uppgift att utföra det administrativa arbete som krävs för att kunna avgöra mål vid arbetsdomstolarna och eventuella överklaganden som senare inges till arbetsöverdomstolen.

I England och Wales har Administrative Court förvaltningsrättslig jurisdiktion för England och Wales samt tillsynsbefogenheter för lägre instanser och nämnder.

Specialdomstolar

Det finns ett antal specialdomstolar i England och Wales:

 • Coroners' Courts utreder en coroner (undersökningsdomare), ibland tillsammans med en jury, orsakerna till våldsamma och onaturliga dödsfall eller plötsliga dödsfall där dödsorsaken är okänd.
 • Court of Protection fattar beslut i frågor som rör egendom och affärer, vård och personlig välfärd för vuxna (och i ett fåtal fall barn) med bristande beslutsförmåga. Domstolen har också befogenheter att avgöra huruvida någon har förmåga att fatta ett visst beslut. Den är en s.k. superior court of record och kan fatta vägledande beslut.
 • Courts Martial handläggs åtal mot anställda inom krigsmakten i enlighet med militärlagstiftningen.
 • Ecclesiastical Courts avgör mål som rör den engelska statskyrkan och kyrkolagstiftningen.
 • Commercial/Mercantile Courts handlägger handelsärenden.
 • Technology and Construction Courts handlägger ärenden som rör byggnadsarbeten eller it-kontrakt.

Länkar

Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (brittiska domstolsverket)

Senaste uppdatering: 28/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.