Nationella specialdomstolar

Finland

I det här avsnittet hittar du information om hur specialdomstolar fungerar i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Specialdomstolar

I Finland finns specialdomstolar vars arbetsuppgifter fastställs i särskilda lagar. Specialdomstolarna har inrättats för att hantera vissa måltyper som kräver särskild sakkunskap som inte finns i allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar. Specialdomstolarnas sammansättning avspeglar normalt den sakkunskap som är relevant för området. Följande specialdomstolar finns

  • arbetsdomstolen
  • marknadsdomstolen
  • försäkringsdomstolen
  • riksrätten

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen behandlar tvistemål som bl.a. hänför sig till tillämpningen av lagen om kollektivavtal, lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal. Den handlägger och avgör dessutom tvister angående arbetskollektivavtal för arbetstagare och tjänstekollektivavtal för tjänstemän.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger konkurrens- och tillsynsärenden, mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrättsliga ärenden.

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen är en specialdomstol som handlägger ärenden rörande social trygghet. Det kan handla om en persons rätt till arbetspension, folkpension och arbetslöshetsförmåner, och till ersättning vid olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och skador som orsakats i militärtjänst.

Riksrätten

Riksrätten är en specialdomstol som behandlar åtal som väcks mot ledamöter av statsrådet, domare vid högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och vissa högre tjänstemän för lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen. Riksrätten sammanträder endast vid behov.

Mer information

Webbplatsen Rättsväsendet innehåller information om Finlands domstolsväsen. Den är en portal med information om domstolar, åklagarmyndigheter, utsökningsmyndigheter och rättshjälpsbyråer.

Det går även att hitta hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas senaste rättspraxis och dessutom länkar till domstolarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.