Nationella specialdomstolar

Grekland

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Grekland är organiserade.

Innehåll inlagt av
Grekland

Revisionsrätten

Enligt artikel 98 i den grekiska författningen är revisionsrätten (Ελεγκτικό Συνέδριο) en högsta domstol med dubbla funktioner. Den har både juridiska och administrativa uppgifter. Den bibehåller dock sin karaktär av rättsligt organ när den utövar sina administrativa befogenheter. Revisionsrättens sammansättning motsvarar högsta förvaltningsrättens. Revisionsrätten sammanträder i plenum (Ολομέλεια), i tre avdelningar (τμήματα) och i underavdelningar (κλιμάκια).

Den har följande huvuduppgifter:

  • Att kontrollera statens, lokala myndigheters eller andra offentligrättsliga juridiska personers utgifter.
  • Att kontrollera kontrakt av stort ekonomiskt värde, när ett statligt organ eller en jämförbar person är avtalspart.
  • Att kontrollera statens, lokala myndigheters eller andra offentligrättsliga juridiska personers räkenskaper och balansräkning.
  • Att yttra sig om lagförslag på pensionsområdet eller godkännande av pensionsinstitut.
  • Att sammanställa och lämna en rapport till parlamentet om statens räkenskaper och balansräkning.
  • Att pröva tvister om beviljande av pensionsförmåner.
  • Att pröva mål om statsanställdas eller militärtjänstemäns ansvarsskyldigheter när det gäller skador som orsakats staten antingen avsiktligt eller genom oaktsamhet.

Högsta förvaltningsrätten har inte juridisk befogenhet över revisionsrättens domar.

Andra specialdomstolar

Militärdomstolar (στρατοδικεία), marinens domstolar (ναυτοδικεία) och flygvapnets domstolar (αεροδικεία)

Dessa domstolar är specialdomstolar i brottmål. Alla lagöverträdelser som begås av militär personal i armén, marinen eller flygvapnet är (utan undantag) underställda ovannämnda domstolars prövning.

Högsta specialdomstolen

Högsta specialdomstolen (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) är en specialdomstol som liknar en författningsdomstol i så måtto att de flesta tvister som hör till domstolens behörighetsområde rör författningsfrågor. Enligt artikel 100 i den grekiska författningen har domstolen särskild behörighet att avgöra parlamentsvals giltighet, avsätta parlamentsledamöter samt lösa konflikter mellan landets tre överdomstolar. Domstolens avgöranden är slutliga och kan inte bestridas med rättsliga medel.

Domstolen består av högsta förvaltningsdomstolens ordförande, högsta domstolens (Άρειος Πάγος) ordförande, revisionsrättens ordförande, fyra domare från högsta förvaltningsdomstolen och fyra domare från högsta domstolen (som utses genom lottdragning vartannat år).

Domstolen leds av den ordförande för högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen som är äldst i tjänst. När domstolen prövar mål för lösandet av konflikter och tvister av författningsrättslig natur eller tolkningen av lagbestämmelser, sitter även två professorer från grekiska juridiska fakulteter med i domstolen.

Specialdomstol som prövar mål om felaktiga och lagstridiga domar

Denna domstol (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) anges i artikel 99 i författningen och i lag 693/1977 och prövar mål om felaktiga och lagstridiga domar. Den består av ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen, som fungerar som ordförande. Dessutom ingår en domare från högsta förvaltningsdomstolen, en domare från högsta domstolen, en domare från revisionsrätten, två professorer från grekiska juridiska fakulteter samt två advokater (medlemmar i advokaternas högsta disciplinnämnd vilka utses genom lottdragning).

Specialdomstol för ministrars ansvarsskyldigheter

Denna domstol (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) anges i artikel 86 i författningen.

Den samlas för särskilda mål och består av sex domare från högsta förvaltningsdomstolen och sju från högsta domstolen, som parlamentets talman utser genom lottdragning efter att rättsliga förfaranden har inletts. Domstolsförhandlingarna har formen av offentliga sammanträden i parlamentet och leds av domarna vid de två ovannämnda högsta domstolarna. Ledamöterna måste ha utsetts eller befordrats till sina befattningar, innan ett förslag om att inleda rättsliga förfaranden inges. Domstolen leds av den som är högst i rang av ledamöterna från högsta domstolen som utsetts genom lottdragning. Om flera ledamöter har samma rang leds domstolen av den som är äldst i tjänst. En medlem av högsta domstolena åklagarmyndighet agerar som allmän åklagare och utses liksom sin ersättare genom lottdragning.

Domstolen ansvarar för att pröva lagöverträdelser som regeringens ministrar och biträdande ministrar begått i tjänsteutövningen. En rättegång förutsätter att parlamentet har väckt åtal vid denna domstol.

Specialdomstol som behandlar tvister om domares ersättningar

Denna domstol (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) anges i artikel 88 i författningen.

Den består av ledamöterna i den specialdomstol som avses i artikel 99 i författningen, biträdda av ytterligare en professor i juridik och ytterligare en domare.

Domstolen ansvarar för att pröva tvister om domares ersättningar och pensioner (av alla slag), om avgörandet av de berörda rättsfrågorna kan påverka lön, pension eller beskattning för ett större antal tjänstemän.

Rättsdatabaser

revisionsrättens webbplats finns en sammanfattning av det ungefärliga antalet beslut.

Länkar

Revisionsrätten

Senaste uppdatering: 29/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.