Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Grekland

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Grekland är organiserade.

Innehåll inlagt av
Grekland

Högsta förvaltningsrätten (Simvoulio tis Epikratias)

Enligt artikel 95 i författningen är detta landets högsta förvaltningsdomstol och den sammanträder i plenum eller i avdelningar. Plenum består av huvuddomaren, minst tio rådsmedlemmar, två biträdande rådsmedlemmar och ett domstolsbiträde.

Det finns sex avdelningar:      I, II, III, IV, V och VI.

De första fyra avdelningarna (I, II, III och IV) ansvarar för domstolens dömande verksamhet och deras sammanträden är offentliga. Vid sammanträdena medverkar avdelningens ordförande (domstolens vice ordförande), två rådsmedlemmar, två biträdande rådsmedlemmar och ett domstolsbiträde (sammanlagt fem ledamöter).

Varje avdelning kan även sammanträda i en panel med sju ledamöter, då ytterligare två rådsmedlemmar medverkar. Detta sker endast i ärenden som domstolens ordförande redan tidigare har lagt fram för en sjuledamöterspanel, eller i mål som en femledamöterspanel hänskjutit till domstolen.

Avdelning V ansvarar för att behandla dekret och utövar disciplinära befogenheter. Den består av en ordförande (domstolens vice ordförande), minst en rådsmedlem, en biträdande rådsmedlem (som har utslagsröst när denne utövar sina befogenheter) och ett domstolsbiträde.

Avdelning VI är behörig att granska domslut som rör lagen om uppbörd av statsinkomster och för skadeståndsanspråk i tvister av förvaltningsrättslig natur. Avdelningen har samma sammansättning som de första fyra avdelningarna.

Högsta förvaltningsdomstolens huvudsakliga uppgifter anges i artikel 95.1 i författningen och utförs enligt lag.

Den har särskilt följande befogenheter:

 • Efter ansökan kan den ogiltigförklara bindande, verkställbara myndighetsbeslut med hänvisning till maktmissbruk eller lagöverträdelser från myndigheternas sida.
 • Efter ansökan kan den pröva överklaganden av förvaltningsunderrätters slutliga avgöranden.
 • Prövning av förvaltningsrättsliga tvister som hänskjuts till domstolen enligt författning och annan lagstiftning.
 • Behandling av alla dekret av lagstiftningsnatur.

Förvaltningar måste rätta sig efter domstolens ogiltigförklaringar. Om så inte sker, står de till svars inför behöriga organ enligt lag.

Revisionsrätten

Enligt artikel 98 i författningen är revisionsrätten en högsta domstol med dubbla funktioner. Den har alltså både juridiska och administrativa uppgifter. Den bibehåller dock sin karaktär av rättsligt organ när den utövar sina administrativa befogenheter. Revisionsdomstolens sammansättning motsvarar högsta förvaltningsdomstolens. Revisionsrätten sammanträder i plenum, i tre avdelningar och underavdelningar.

Den har följande huvuduppgifter:

 • Kontrollera statens, lokala myndigheters och andra organs utgifter.
 • Kontrollera kontrakt av stort ekonomiskt värde, när ett statligt organ eller en jämförbar person är avtalspart.
 • Kontrollera statens, lokala myndigheters och andra organs räkenskaper och balansräkning.
 • Yttra sig om lagförslag på pensionsområdet eller godkännande av pensionsinstitut.
 • Sammanställa och lämna en rapport till parlamentet om statens räkenskaper och balansräkning.
 • Pröva tvister om beviljande av pensionsförmåner.
 • Pröva mål om statsanställdas eller militärpersonals ansvarsskyldigheter när det gäller skador som orsakats staten antingen avsiktligt eller genom oaktsamhet.

Högsta förvaltningsrätten har inte juridisk befogenhet över revisionsrättens domar.

Andra specialdomstolar

Krigsrätten samt marinens och flygvapnets domstolar

Dessa domstolar är specialdomstolar i brottmål. Alla lagöverträdelser som begås av militär personal i armén, marinen eller flygvapnet är (utan undantag) underställda militärdomstolarnas prövning.

Högsta specialdomstolen

Högsta specialdomstolen är en specialdomstol som liknar en författningsdomstol i så måtto att de tvister som hör till domstolens behörighetsområde rör författningsfrågor. Enligt artikel 100 i författningen har den särskild behörighet att avgöra parlamentsvals giltighet, avsätta parlamentsledamöter samt lösa konflikter mellan landets tre högsta domstolar. Domstolens avgöranden är slutliga och kan alltså inte bestridas med rättsliga medel.

Domstolen består av högsta förvaltningsdomstolens ordförande, högsta domstolens ordförande, revisionsrättens ordförande, fyra rådsmedlemmar från högsta förvaltningsdomstolen och fyra från högsta domstolen (som utses genom lottdragning vartannat år).

Domstolen leds av den ordförande för högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen som är äldst i tjänst. När domstolen prövar mål för lösandet av konflikter och tvister av författningsrättslig natur eller tolkningen av formella lagbestämmelser, sitter även två fast anställda juridikprofessorer från grekiska universitet med i domstolen.

Specialdomstol som prövar mål om felaktiga och lagstridiga domar

Denna domstol anges i artikel 99 i författningen och lag 693/1977 och prövar mål om felaktiga och lagstridiga domar. Den består av ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen, som också fungerar som ordförande. Dessutom ingår en rådsmedlem från den domstolen, en rådsmedlem från högsta domstolen, en rådsmedlem från revisionsrätten, två fast anställda juridikprofessorer från grekiska universitet samt två advokater (medlemmar i advokaternas högsta disciplinnämnd vilka utses genom lottdragning).

Specialdomstol för ministrars ansvarsskyldigheter

Denna domstol anges i artikel 86 i författningen.

I varje ärende består den av sex medlemmar från högsta förvaltningsdomstolen och sju från högsta domstolen, som parlamentets ordförande utser genom lottdragning efter inledandet av ett rättsligt förfarande. Domstolsförhandlingarna har formen av offentliga sammanträden i parlamentet och leds av ledamöterna vid de två ovannämnda högsta domstolarna. Dessa måste ha utsetts eller befordrats till sina befattningar, innan parlamentet överlämnade det rättsliga ärendet. Domstolen leds av den som är högst i rang av ledamöterna från högsta domstolen som utsetts genom lottdragning. Om fler än en ledamot har samma rang, leds domstolen av den äldsta av dem. En ledamot av åklagarmyndigheten vid högsta domstolen agerar som allmän åklagare och utses liksom sin ersättare genom lottdragning.

Domstolen är behörig att pröva lagöverträdelser som regeringens ministrar eller biträdande ministrar begått i samband med sin tjänsteutövning. En rättegång förutsätter att parlamentet har väckt åtal vid denna domstol.

Specialdomstol som behandlar tvister om domares ersättningar

Denna domstol anges i artikel 88 i författningen.

Den består av ledamöterna i den specialdomstol som anges i artikel 99 i författningen, biträdda av ytterligare en fast anställd professor och ytterligare en domare.

Domstolen är behörig i tvister om domares ersättningar (av alla slag) och pensioner, om avgörandet av de berörda juridiska frågorna kan påverka lön, pension eller beskattning för ett större antal personer.

Rättsdatabaser

 1. På webbplatsen för högsta förvaltningsdomstolen finns fler än 250 000 beslut.

Tillgången till databasen är gratis.

 1. De viktigaste förvaltningsunderrätternas webbplatser är följande:

På webbplatsen för förvaltningsunderrätten i Aten erbjuds följande tjänster:

 • Sökningar i rättspraxis
 • Bulletiner om rättspraxis

Följande tjänster förbereds:

 • Utfärdande av intyg
 • Uppföljning av pågående mål
 • Registrering av juridiska dokument

På alla övriga domstolars webbplatser erbjuds följande tjänster:

 • Elektronisk begäran om intyg
 • Uppföljning av pågående mål

På nämnda webbplatser finns även information om domstolens behörighet, historia, arbetssätt, organisationsschema, tjänstgörande domare etc.

Tillgången till databasen är generellt sett gratis. Emellertid är tillgången till rättsdatabasen förbehållen domare och kräver att användaren har särskild mjukvara och identitetskod.

 1. De viktigaste högre förvaltningsdomstolarnas webbplatser är följande:

Följande tjänster erbjuds:

 • Dagliga scheman för förhandlingar
 • Elektronisk begäran om intyg
 • Uppföljning av pågående mål

Tillgången till databasen är generellt sett gratis. Emellertid är tillgången till rättsdatabasen förbehållen domare och kräver att användaren har särskild mjukvara och identitetskod.

Länkar:

Högsta förvaltningsrätten

Revisionsrätten

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.