Nationella specialdomstolar

Italien

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Italien är organiserade.

Innehåll inlagt av
Italien

Specialdomstolar – Inledning

Det italienska domstolsväsendet förvaltas i det italienska folkets namn, och enligt den italienska författningen är domstolarna endast underställda lagen. Enligt artikel 102 i författningen utövas den dömande makten av allmänna domstolar och regleras av reglerna om rättssystemets funktionssätt. Detta innebär att inga extraordinära domstolar eller specialdomstolar får inrättas (förutom sådana som uttryckligen föreskrivs i lag). Det får endast inrättas särskilda avdelningar vid de allmänna domstolarna. I dessa får även behöriga medborgare som inte är medlemmar av domarkåren ingå. Författningen innehåller dock bestämmelser om domstolar som inte är den del av rättssystemet (de allmänna domstolarna).

Specialdomstolar

När det gäller civilrättsliga ärenden (i den vidaste betydelsen av detta begrepp) delas italienska domstolar upp i ”allmänna domstolar” och ”förvaltningsdomstolar”. Förvaltningsdomstolarna är behöriga att skydda berättigade intressen och – på särskilda områden som anges i lag – enskildas rättigheter gentemot myndigheter. Förvaltningsdomstolarna består av de regionala förvaltningsdomstolarna (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), som fungerar som förstainstansdomstolar, och högsta förvaltningsdomstolen (Consiglio di Stato), som fungerar som appellationsdomstol. De allmänna domstolarna har behörighet i ärenden som rör ”enskildas rättigheter”. Förvaltningsdomstolarna har behörighet i ärenden som rör ”berättigade intressen”. Lagen om förvaltningsdomstolar (codice di giustizia amministrativa – CGA) – som också förtecknar de olika typerna av domstolar – ingår i lagstiftningsdekret nr 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Lagen om förvaltningsdomstolar (CGA) är kostnadsfritt tillgänglig på franska, engelska och tyska.

En annan domstol är revisionsrätten (Corte dei conti). Den har behörighet i ärenden som rör de offentliga räkenskaperna och andra ärenden som föreskrivs i lag. Lagen om revisionsrätten (codice di giustizia contabile) ingår i lagstiftningsdekret nr 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Italien har även skattedomstolar, och deras rättegångsregler anges i lagstiftningsdekret nr 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Behörigheten på skatteområdet utövas av provinsskattedomstolarna (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), som fungerar som förstainstansdomstolar, och av de regionala skattedomstolarna (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), som fungerar som appellationsdomstolar. Skattedomstolarna är behöriga att pröva alla tvister rörande alla former av skatter, inklusive regionala, provinsiella och kommunala skatter och avgifter som betalas till det italienska hälsovårdssystemet (Servizio sanitario nazionale), extraskatter och tilläggsskatter, tillhörande påföljder, och ränta och andra tilläggsavgifter.

Domar som meddelats av specialdomstolar kan överklagas till högsta kassationsdomstolen (Corte Suprema di Cassazione) om de rör en rättsfråga (artikel 111 i författningen).

Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.