Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Lettland

Det här avsnittet ger en översikt över specialdomstolarna i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Republiken Lettlands författningsdomstol (Satversmes tiesa)

Av Republiken Lettlands författning följer att Lettland har en författningsdomstol, dvs. en oberoende rättslig institution som inom ramen för sitt behörighetsområde prövar huruvida lagen är förenlig med författningen. Den handlägger även andra ärenden i enlighet med vad lagen föreskriver. Författningsdomstolen kan ogiltigförklara lagar och andra författningar eller delar av dessa.

Enligt artikel 16 i lagen om författningsdomstolen prövar författningsdomstolen ärenden om

 1. lagars och andra författningars förenlighet med författningen,
 2. huruvida internationella avtal som undertecknats eller ingåtts av Lettland (innan och efter det att sådana avtal har godkänts av det lettiska parlamentet (Saeima)) är förenliga med författningen,
 3. huruvida lagar och andra författningar (eller delar av dessa) är förenliga med andra rättsregler med högre rang i normhierarkin,
 4. lagenligheten av vissa bestämmelser (utom förvaltningsbestämmelser) som utfärdats av Saeima, regeringen, presidenten, talmannen eller premiärministern,
 5. lagenligheten av beslut varigenom en minister efter delegering från regeringen har upphävt en lokal myndighets beslut,
 6. huruvida lettisk nationell lagstiftning är förenlig med internationella avtal som Lettland har ingått och som inte strider mot författningen.

Författningsdomstolen har sju domare som utses genom majoritetsomröstning i parlamentet (minst 51 röster). Tre domare utses på rekommendation av minst tio parlamentsledamöter, två på regeringens rekommendation och två på rekommendation av högsta domstolens samlade domarkollegium. Kandidater till ämbetet som domare i författningsdomstolen utses bland Lettlands domarkår.

Författningsdomstolen kan inte ta upp ärenden på eget initiativ utan prövar endast mål på ansökan av i lag angivna personer och organ.

Följande kan ansöka om inledandet av ett förfarande för att pröva huruvida internationella avtal som undertecknats eller ingåtts av Lettland (innan och efter det att sådana avtal har godkänts av Saeima), eller huruvida lagar och andra författningar (eller delar av dessa) är förenliga med andra rättsregler med högre rang i normhierarkin, eller huruvida lettisk nationell lagstiftning är förenlig med internationella avtal som Lettland har ingått och som inte strider mot författningen:

 1. Presidenten.
 2. Parlamentet (Saeima).
 3. Minst tjugo av parlamentets ledamöter.
 4. Regeringen.
 5. Riksåklagaren.
 6. Statsrevisionsrådet (Valsts kontroles padome).
 7. En lokal myndighet.
 8. Ombudsmannen (tiesībsargs), om den institution eller tjänsteman som fattade det ifrågasatta beslutet inte gör en rättelse inom den tidsfrist som ombudsmannen har fastställt.
 9. En domstol som prövar ett tviste-, brott- eller förvaltningsmål.
 10. En domare vid en inskrivningsmyndighet i samband med registrering av en fastighet eller därtill knutna rättigheter i fastighetsregistret.
 11. Varje person vars grundläggande författningsenliga rättigheter har kränkts.
 12. Det rättsliga rådet (Tieslietu padome), inom dess lagstadgade behörighetsområde.

Följande kan ansöka om inledandet av ett förfarande för att pröva lagenligheten av vissa bestämmelser (utom förvaltningsbestämmelser) som utfärdats av Saeima, regeringen, presidenten, talmannen eller premiärministern:

 1. Presidenten.
 2. Parlamentet (Saeima).
 3. Minst tjugo av parlamentets ledamöter.
 4. Regeringen.
 5. Det rättsliga rådet, inom dess lagstadgade behörighetsområde.

Rätten att ansöka om inledandet av ett förfarande för att pröva lagenligheten av beslut varigenom en minister efter delegering från regeringen har upphävt en lokal myndighets beslut tillkommer den lokala myndigheten.

Författningsdomstolen i dess sammansättning med samtliga domare prövar ärenden som rör författningsenligheten hos lagar och regeringsförordningar, den nationella lagstiftningens överensstämmelse med internationella avtal som Lettland har ingått och som inte strider mot författningen samt författningsenligheten hos internationella avtal som har undertecknats eller ingåtts av Lettland (innan eller efter det att dessa godkänns av Saeima) och hos andra rättsakter eller delar av dessa. Alla andra typer av ärenden prövas i en sammansättning med tre domare, om inte författningsdomstolen beslutar annat.

Författningsdomstolens avgöranden är slutgiltiga och vinner laga kraft när de meddelas. Författningsdomstolens dom och tolkning av en ifrågasatt bestämmelse är bindande för alla statliga och lokala institutioner, myndigheter och tjänstemän, inklusive domstolarna, samt för fysiska och juridiska personer.

En bestämmelse som författningsdomstolen förklarat vara oförenlig med en annan bestämmelse av högre rang anses ogiltig från den dag då författningsdomstolens dom offentliggörs, om inte författningsdomstolen beslutar annat. Om författningsdomstolen finner att ett internationellt avtal som undertecknats eller ingåtts av Lettland strider mot författningen måste regeringen omedelbart vidta åtgärder för att ändra, säga upp, tillfälligt upphäva tillämpningen av eller frånträda avtalet.

Rättsdatabaser

Databasens namn och adress

Författningsdomstolens rättspraxis (sökfunktion)

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgång till databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Databasen innehåller avgöranden från Republiken Lettlands författningsdomstol.

Ytterligare information

Sökgränssnitt och domar finns på lettiska och engelska.

Länkar

Republiken Lettlands författning

Senaste uppdatering: 20/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.