Nationella specialdomstolar

Litauen

Här hittar du information om Litauens specialdomstolar.

Innehåll inlagt av
Litauen

Specialdomstolar (specializuoti teismai)

Litauens författningsdomstol (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) garanterar konstitutionens överhöghet inom rättssystemet. Författningsdomstolen avgör författningsrättsliga mål och prövar om lagar och andra rättsakter som parlamentet antar är förenliga med konstitutionen, och huruvida de rättsakter som antas av presidenten eller regeringen är förenliga med konstitutionen eller lagstiftningen.

Förvaltningsdomstolar (administraciniai teismai)

I Litauen finns sex förvaltningsdomstolar:

  • Litauens högsta förvaltningsdomstol (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas)
  • Fem regionala förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (Vyriausiasis administracinis teismas) är såväl första instans som slutinstans för vissa förvaltningsärenden som anges i lag. Den är också överprövningsinstans för distriktsdomstolarnas beslut, avgöranden och förelägganden och för de regionala domstolarnas beslut i förvaltningsärenden.

Högsta förvaltningsdomstolen tar också upp ansökningar om omprövning av avgöranden i förvaltningsärenden i vissa fall som anges i lag, bland annat i fråga om ordningsförseelser. Högsta förvaltningsdomstolen har utvecklat en enhetlig praxis för förvaltningsdomstolarna genom att tolka och tillämpa lagar och andra bestämmelser.

Regionala förvaltningsdomstolar (apygardų administraciniai teismai)

Regionala förvaltningsdomstolar är särskilda domstolar som inrättats för att pröva klagomål och framställningar rörande förvaltningsbeslut och myndigheters åtgärder och avstående från att vidta åtgärder.

Dessa domstolar prövar frågor som rör den offentliga förvaltningen, till exempel administrativa rättsakters laglighet, skattetvister osv.

Innan man vänder sig till förvaltningsdomstol finns det möjlighet att få ett beslut eller en åtgärd granskad av en kommunal eller regional nämnd för förvaltningstvister eller av Högsta nämnden för förvaltningstvister (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.