Nationella specialdomstolar

Luxemburg

I det här avsnittet finns en översikt över specialdomstolar i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Specialdomstolar inom ramen för det allmänna domstolssystemet

Överklagandenämnden för socialförsäkringsärenden och övernämnden för socialförsäkringsärenden

Tvister i socialförsäkringsfrågor som rör medlemskap eller anslutning, avgifter, administrativa böter och förmåner, utom de som omfattas av artikel 317 eller rör artiklarna 147 och 148 i socialförsäkringslagen (Code des assurances sociales), avgörs av överklagandenämnden för socialförsäkringsärenden (Conseil arbitral de la sécurité sociale). Domarna kan överklagas till övernämnden för socialförsäkringsärenden (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Överklagandenämndens slutliga beslut och övernämndens avgöranden kan överklagas till kassationsdomstolen (Cour de cassation).

Förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen

Om inte annat föreskrivs i lag kan avgöranden från lägre förvaltningsdomstolar (Tribunal administratif) överklagas till högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative), som ligger i Luxemburg. Överklagandena gäller enskilda förvaltningsrättsliga beslut samt beslut i mål om ogiltigförklaring av förvaltningslagstiftning. Högsta förvaltningsdomstolen avgör också överklagade domar från andra förvaltningsdomstolar i mål om ändring av beslut där dessa domstolar enligt speciallagstiftning är behöriga.

Advokater som får föra talan vid de allmänna domstolarna får också föra talan vid högsta förvaltningsdomstolen. Däremot får endast advokater som är upptagna på förteckning I i advokatsamfundets (conseils des ordres des avocats) årligen uppdaterade advokatförteckning leda förundersökningar och upprätta rättegångshandlingar.

I mål vid högsta förvaltningsdomstolen företräds staten av en regeringstjänsteman eller en advokat.

Förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolen (Tribunal administratif) har sitt säte i staden Luxemburg och handlägger mål som gäller oskicklighet i tjänsten, myndighetsmissbruk och brott mot lagar eller formföreskrifter som ska skydda enskildas intressen. Det rör sig om överklaganden av alla förvaltningsbeslut som enligt lagar och författningar inte kan överklagas på annat sätt och om ogiltigförklaring av annan förvaltningslagstiftning, oavsett vilken myndighet som utfärdat den. Domstolen avgör också mål om direkta skatter och kommunala skatter och avgifter.

Förvaltningsdomstolens avgöranden kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av beslut från direktören vid myndigheten för direkt beskattning (Administration des contributions directes) enligt vad som anges i relevant lagstiftning.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen (Cour Constitutionnelle) meddelar domar om huruvida lagar är förenliga med författningen, förutom vid lagar om ratificering av internationella fördrag.

Om en part inför allmän domstol eller förvaltningsdomstol ifrågasätter om en lag är förenlig med författningen ska domstolen lägga fram ärendet för författningsdomstolen, om den inte anser att a) det inte krävs någon prövning av frågan för att fälla ett avgörande, b) frågan helt saknar grund eller c) författningsdomstolen redan har avgjort en fråga rörande samma sak.

Författningsdomstolen består av högsta domstolens ordförande (Cour supérieure de justice), högsta förvaltningsdomstolens ordförande, de båda domarna vid kassationsdomstolen och de fem domare som utsetts av storhertigen efter gemensamt yttrande från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Författningsdomstolen består av en enda avdelning med fem domare.

Rättsdatabaser på området

Se avsnittet om domstolar på justitieministeriets webbplats.

Är tillgången till uppgifter i databasen kostnadsfri?

Ja, tillgång till databasen är kostnadsfri.

Kort innehållsbeskrivning

Se webbplatsen för överklagandenämnden för socialförsäkringsärenden och övernämnden för socialförsäkringsärenden.

Se förvaltningsdomstolarnas webbplats.

Se författningsdomstolens webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 20/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.