På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Nationella specialdomstolar

Nordirland

Här hittar du information om de specialdomstolar (tribunals) som får administrativt stöd av Nordirlands domstolsverk, Northern Ireland Court Service.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Justitieministeriet (Department of Justice) ansvarar för förvaltningen av flera specialdomstolar i Nordirland. I praktiken sköts denna uppgift av det nordirländska domstolsverket, Northern Ireland Courts and Tribunals Service, som är ministeriets genomförandeorgan.

Ministeriet har ett lagstadgat ansvar för följande specialdomstolar:

 • Care Tribunal (omsorg)
 • Charity Tribunal (välgörenhet)
 • Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland (överklaganden av skadestånd till brottsoffer)
 • Lands Tribunal (fastigheter)
 • Mental Health Review Tribunal (prövning av psykisk hälsa)
 • Northern Ireland Health and Safety Tribunal (hälsa och säkerhet)
 • Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal (trafikförseelser)
 • Northern Ireland Valuation Tribunal (prövning av värdering av fastigheter)
 • Social Security Commissioners and Child Support Commissioners (social trygghet och underhåll till barn)
 • Special Educational Needs and Disability Tribunal (specialutbildningsbehov och funktionsnedsättningar)
 • Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972 (hälsovård och socialtjänst)

Domstolsverket övertog i april 2010 också det administrativa ansvaret för nämnden för överklaganden av sociala förmåner (Appeals Service) och nämnden för hyresnivåbedömningar (Rent Assessment) som förvaltas genom ett särskilt servicenivåavtal med ministeriet för lokalsamhällen (Department for Communities). Det lagstadgade ansvaret för de båda nämnderna ska övertas av ministeriet som en del av reformprogrammet för specialdomstolar.

Domstolsverket ger även administrativt stöd enligt ett servicenivåavtal till de nordirländska avdelningarna av specialdomstolar vars jurisdiktion omfattar hela Storbritannien, t.ex. Tax Chamber (domstolen för skattefrågor), Immigration and Asylum Chamber (domstolen för immigrations- och asylfrågor), avdelningen med behörighet att behandla ärenden om rätt till information (Information Rights jurisdiction) inom General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal (avdelningen för allmänreglering i en lägre specialdomstol) och Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal (överklagandedomstol för förvaltningsärenden).

Mer information om arbetet vid de specialdomstolar som förvaltas av domstolsverket och deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen Northern Ireland Courts and Tribunals service.

Länkar

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 10/07/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.