Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Polen

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Polen är uppbyggda.

Innehåll inlagt av
Polen

Specialdomstolar

Det finns flera specialdomstolar i Polen.

Högsta domstolen (Sąd Najwyższy)

Högsta domstolen är Polens högsta rättsinstans. Den kontrollerar att alla övriga domstolars avgöranden är lagenliga och ser till att tolkningen av lagar och domstolarnas praxis präglas av konsekvens.

Högsta domstolen tillhör inte de allmänna domstolarna. Den prövar kassationsbesvär och andra överklaganden av övriga domstolars domar och utfärdar resolutioner för att förtydliga lagbestämmelser som är otydliga och som tillämpas olika av olika domstolar. Den utfärdar även resolutioner för att avgöra rättsliga frågor som hänskjuts till den i samband med specifika mål.

Polens högsta domstol (Sąd Najwyższy) offentliggör sina avgöranden, tillsammans med domskäl, på sin webbplats, Polens högsta domstol. Informationen på webbplatsen är även tillgänglig på engelska.

Författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny)

I det polska rättssystemet betraktas inte författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny) som en allmän domstol.

Författningsdomstolen prövar

  • om nationell lagstiftning och internationella överenskommelser är förenliga med konstitutionen,
  • om nationell lagstiftning är förenlig med internationella överenskommelser som måste ratificeras före parlamentets godkännande,
  • om förordningar som utfärdats av statliga myndigheter, ratificerade internationella överenskommelser och lagar är förenliga med konstitutionen,
  • om politiska partiers mål eller verksamhet är förenliga med konstitutionen,
  • konstitutionella klagomål.

Alla avgöranden i författningsdomstolen offentliggörs, tillsammans med domskäl, på webbplatsen för Polens författningsdomstol. Informationen på webbplatsen är även tillgänglig på engelska.

Statsdomstolen (Trybunał Stanu)

Statsdomstolen (Trybunał Stanu) prövar mål där en person som innehar (eller har innehaft) något av Polens högsta offentliga ämbeten anklagas för att ha brutit mot konstitutionen eller andra rättsakter.

Du hittar mer information på polska statsdomstolens webbplats

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna omfattar högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny) och regionala författningsdomstolar – en per vojvodskap (län) eller region (wojewódzkie sądy administracyjne).

Högsta förvaltningsdomstolen

  • avgör om lokala styrande församlingars resolutioner, eller förvaltningsföreskrifter från provinsiella förvaltningsmyndigheter (terenowe organy administracji publicznej), är lagenliga,
  • avgör klagomål mot förvaltningsbeslut, beslut som fattas i förvaltningsärenden till följd av klagomål (eller avslutar sådana ärenden) och beslut som på grund av målets art kan överklagas,
  • prövar vissa resolutioner från kommunala myndigheter eller myndighetssammanslutningar,
  • besvarar rättsliga frågor som lokala appellationsinstanser har hänskjutit till domstolen.

Sedan den 1 oktober 2007 offentliggör högsta förvaltningsdomstolen alla sina avgöranden. Arbetet med att även föra in tidigare avgöranden i databasen pågår fortfarande. Domstolens webbplats är endast tillgänglig på polska.

Högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny) offentliggör sina avgöranden, tillsammans med domskälen, på sin webbplats.

Senaste uppdatering: 10/12/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.