Nationella specialdomstolar

Rumänien

Här hittar du information om Rumäniens specialdomstolar.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Specialdomstolar

Tribunalen för barn- och familjeärenden i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Tribunalen för barn- och familjeärenden i Braşov prövar mål som rör brott som begås av eller mot barn. Innan denna särskilda tribunal inrättades prövades sådana mål av tribunalen i Braşov.

Särskilda tribunaler

Det finns tre särskilda tribunaler (som förut kallades handelstribunaler):

 • Den särskilda tribunalen i Cluj (Tribunalul Specializat Cluj)
 • Den särskilda tribunalen i Mures (Tribunalul Specializat Mureș)
 • Den särskilda tribunalen i Arges (Tribunalul Specializat Argeș)

De prövar mål som rör företagare. Alla personer som driver företag betraktas som företagare.

Militärdomstolar

Militärdomstolarnas behörighet fastställs i straffprocesslagen. Varje militärdomstol har ställning som militär enhet.

Militärdomstolarna har följande hierarki:

 • Fyra militära tribunaler (i Bukarest, Cluj-Napoca, Iaşi och Timişoara).
 • Den regionala militära tribunalen i Bukarest.
 • Den militära appellationsdomstolen i Bukarest.

Vid militärdomstolarna tjänstgör militära domare, notarier, arkivarier och annan personal.

Militärtribunaler

I Rumänien finns 4 militära tribunaler som ligger i

 • Bukarest,
 • Cluj-Napoca,
 • Iași,
 • Timișoara.

Som högsta domstol i första instans prövar de militära tribunalerna i första hand alla brott som militärer upp till och med överstes grad har begått, och andra mål som särskilt föreskrivs i lag.

Den militära appellationsdomstolen i Bukarest

Den militära appellationsdomstolen i Bukarest

 • prövar som domstol i första instans mål som rör brott mot rikets säkerhet, nämligen landsförräderi, landsförräderi genom att avslöja statshemligheter, landsförräderi genom att hjälpa fienden, författningsstridiga handlingar, fientliga handlingar mot staten, spionage, angrepp som hotar rikets säkerhet, angrepp mot lokalsamhället, avledande handlingar, förvrängning av fakta, krigspropaganda, äventyrande av statliga intressen, utlämnande av uppgifter som hotar rikets säkerhet, brott mot personer som omfattas av internationellt skydd, underlåtenhet att fördöma brott mot rikets säkerhet som begås av militär personal, brott som rör Rumäniens nationella säkerhet, enligt vad som föreskrivs i särskild lagstiftning, som begås av militär personal, brott som begås av domare i militärtribunaler och av militäråklagare från de militäråklagarkontor som är knutna till dessa tribunaler, brott som begås av generaler, marskalkar och amiraler, och ansökningar om tvångsförflyttning, enligt vad som föreskrivs i lag,
 • prövar som appellationsdomstol överklaganden av beslut som fattats av regionala militära tribunaler i första instans, och
 • dömer i behörighetskonflikter mellan militära tribunaler inom sitt behörighetsområde och prövar överklaganden av domar som meddelats av dessa tribunaler, enligt vad som föreskrivs i lag.

Förvaltningsdomstolar

Det finns inga förvaltningsdomstolar i Rumänien. Särskilda förvaltningsrättsliga avdelningar på domstolarna är behöriga att döma i förvaltningsrättsliga mål.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen består av nio domare som utses för en mandatperiod på nio år. Mandatperioden kan inte förlängas eller förnyas. Deputeradekammarensenaten och Rumäniens president utser tre domare vardera. Domarna i författningsdomstolen väljer domstolens ordförande i en sluten omröstning för en treårig mandatperiod. Författningsdomstolen måste byta ut en tredjedel av domarna vart tredje år.

Enligt artikel 146 i den rumänska författningen har författningsdomstolen följande befogenheter:

 • Innan lagar kungörs yttrar den sig om huruvida lagarna är förenliga med författningen, efter hänskjutande från presidenten, talmannen i någon av parlamentets två kammare, regeringen, högsta domstolen, ombudsmannen, minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer. Den kontrollerar dessutom på eget initiativ författningsenligheten hos förslag som rör ändringar av författningen.
 • Den yttrar sig om huruvida fördrag och andra internationella överenskommelser är förenliga med författningen, efter hänskjutande från talmannen i någon av parlamentets kammare, minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer.
 • Den yttrar sig om huruvida parlamentets förordningar är förenliga med författningen, efter hänskjutande från talmannen i någon av parlamentets kammare, en grupp i parlamentet, minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer.
 • Den prövar invändningar som gjorts i domstol eller skiljenämnd om att lagar och förordningar är oförenliga med författningen. Sådana invändningar kan också göras direkt av ombudsmannen.
 • Den fattar beslut i förvaltningsrättsliga tvister mellan myndigheter på begäran av presidenten, talmannen i någon av parlamentets kammare, premiärministern eller ordföranden i Domstolsrådet.
 • Den övervakar att valförfarandet i samband med presidentval följs och bekräftar valresultatet.
 • Den yttrar sig över förslag om att avsätta Rumäniens president.
 • Den kontrollerar om det råder förhållanden som gör det berättigat att utse en tillförordnad statschef och rapporterar sina slutsatser till parlamentet och regeringen.
 • Den övervakar att förfarandet för att organisera och hålla en folkomröstning följs och bekräftar resultatet.
 • Den kontrollerar om villkoren uppfylls för att medborgare ska kunna utöva sin initiativrätt att föreslå lagstiftning.
 • Den prövar invändningar som rör huruvida ett politiskt parti är oförenligt med författningen.
 • Den har även andra befogenheter enligt domstolens grundrättsakt (lag 47/1992 i ny version).

Rättsdatabaser

Följande rättsdatabaser är tillgängliga online:

Är tillgången till rättsdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgång till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Domstolens behörighet – Rumänien

Senaste uppdatering: 25/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.