Nationella specialdomstolar

Slovakien

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Slovakien är organiserade.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsmål handläggs primärt av regiondomstolar (krajský súd) och Slovakiens högsta domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slovakien har inga separata förvaltningsdomstolar. I stället har man separata förvaltningsrättsliga avdelningar.

Specialdomstolar

Författningsdomstolen

Slovakiens författningsdomstol (Ústavný súd Slovenskej republiky) är ett oberoende rättsligt organ som har befogenhet att avgöra om rättsregler är förenliga med författningen.

Författningsdomstolen har sitt säte i Košice, på adressen Hlavná 110, Košice 042 65. Den har även ett kontor i Bratislava på adressen Župné námestíe 12.

Behörighet

I enlighet med Slovakiens författning prövar författningsdomstolen om

 • lagar är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av det slovakiska nationalrådet (parlamentet) och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt,
 • regeringsförordningar och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av ministerier och andra centrala statliga myndigheter är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av nationalrådet och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt, och lagar,
 • allmänt bindande rättsregler är förenliga med författningen (§ 68), författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av nationalrådet och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol,
 • allmänt bindande rättsregler som utfärdats av lokala instanser inom statsförvaltningen och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av självstyrande lokala myndigheter (i enlighet med § 71 andra stycket) är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som offentliggjorts på föreskrivet sätt, regeringsförordningar och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av ministerier och andra centrala statliga myndigheter, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol.

Författningsdomstolen ska dessutom

 • pröva internationella fördrag som både måste godkännas av nationalrådet och vara förenliga med författningen,
 • besluta om en folkomröstning som har utlysts till följd av en framställning från medborgare eller ett beslut av nationalrådet (enligt § 95.1) är förenlig med författningen eller författningslagarna,
 • pröva behörighetstvister mellan myndigheter, såvida lagen inte föreskriver att sådana tvister ska avgöras av ett annat statligt organ,
 • pröva klagomål från privatpersoner och juridiska personer som gör gällande att deras grundläggande fri- och rättigheter eller deras mänskliga rättigheter enligt ett internationellt fördrag som har ratificerats av Slovakien och offentliggjorts på föreskrivet sätt har kränkts, såvida skyddet av dessa fri- och rättigheter inte ska prövas av en annan domstol,
 • pröva klagomål från lokala självstyrande myndigheter mot författningsstridiga eller olagliga ingripanden i frågor som omfattas av deras behörighetsområde, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol,
 • tolka författningen eller författningslagarna när en fråga är omtvistad,
 • pröva klagomål mot ett beslut om bekräftelse av en parlamentsledamots mandat,
 • besluta om val (till presidentämbetet, nationalrådet, självstyrande lokala myndigheter och Europaparlamentet) har genomförts i enlighet med författningen och lagstiftningen,
 • pröva klagomål mot resultat av folkomröstningar (eller plebiscit) som leder till att Slovakiens president måste avgå,
 • pröva om ett beslut om att upplösa ett politiskt parti eller en politisk rörelse, eller att avbryta dess verksamhet, är förenligt med författningslagar och andra lagar,
 • pröva ett åtal som väckts av nationalrådet mot Slovakiens president efter uppsåtlig överträdelse av författningen eller landsförräderi,
 • pröva om ett beslut om att förklara undantagstillstånd och andra beslut i samband därmed har fattas i enlighet med författningen eller författningslagarna.

Domstolens sammansättning

Författningsdomstolen består av 13 domare.

Domarna i författningsdomstolen utses av Slovakiens president på förslag av nationalrådet och för en tolvårig mandatperiod. Nationalrådet måste föreslå dubbelt så många domarkandidater som presidenten ska utse.

Annan relevant information

Författningsdomstolens beslut måste fattas av nämnder bestående av tre ledamöter eller under ett plenarsammanträde.

Författningsdomstolens beslut är slutgiltiga och kan därför inte överklagas.

Författningsdomstolen kan inleda ett rättsligt förfarande efter att ha mottagit ett yrkande från

 • minst en femtedel av nationalrådets ledamöter,
 • presidenten,
 • regeringen,
 • en domstol,
 • riksåklagaren (generálny prokurátor),
 • alla vars rättigheter prövas i mål enligt § 127 (klagomål från privatpersoner eller juridiska personer) och § 127a (klagomål från lokala självstyrande myndigheter),
 • Slovakiens nationella revisionsorgan (Najvyšší kontrolnýúrad Slovenskej republiky) i de fall som anges i § 126.2 (oavsett om det nationella revisionsorganet är behörigt eller inte),
 • ordföranden för det slovakiska lagrådet i ärenden som gäller huruvida lagstiftning är förenlig med § 125.1 om rättskipning,
 • ombudsmannen i ärenden som gäller huruvida rättsregler är förenliga med § 125.1, om tillämpningen skulle kunna äventyra grundläggande friheter och rättigheter eller mänskliga rättigheter som följer av ett internationellt fördrag som Slovakien ratificerat och som antagits enligt gällande lagstiftning,
 • alla som bestrider Slovakiens nationella revisionsorgans revisionsverksamhet i det fall som anges i § 126.2.

Rättsdatabaser

På den slovakiska författningsdomstolens webbplats har man kostnadsfritt tillgång till

 • domstolens avgöranden,
 • rapporter om slutsatser och avgöranden,
 • pressmeddelanden,
 • internationell verksamhet,
 • information om domstolen.

Den särskilda brottmålsdomstolen

Den särskilda brottmålsdomstolen (Špecializovaný trestný súd) inrättades 2009 som efterföljare till specialdomstolen. Brottmålsdomstolen handlägger brottmål och andra ärenden som avgörs i domstolsprocesser enligt lagstiftningen (straffprocesslagen). Den är en förstainstansdomstol som har samma ställning som en regiondomstol. I § 14 i lag nr 301/2005 om straffprocesslagen fastställs domstolens behörighet och arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter till den särskilda brottmålsdomstolen i Slovakien:

Adress: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Tfn: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Behörighet

Domstolen har behörighet att döma i mål som avser följande brott:

 • Överlagt mord.
 • Manipulering av offentlig upphandling och offentlig försäljning (§ 266.3 i strafflagen).
 • Förfalskning av valuta och värdepapper (§ 270.4 i strafflagen).
 • Ämbetsbrott av offentliga personer, § 326.3 och 326.4 i strafflagen, i förening med överträdelser enligt punkterna b, c, e, f, g, h, i, l eller m.
 • Tagande av muta, §§ 328–330 i strafflagen.
 • Givande av muta, §§ 332–334 i strafflagen.
 • Indirekt korruption, § 336 i strafflagen.
 • Röstköp, § 336a i strafflagen.
 • Korruption inom sport, § 336b i strafflagen.
 • Bildande, organiserande och främjande av en kriminell grupp, särskilt grova brott begångna av kriminella grupper.
 • Terrorism.
 • Egendomsbrott enligt avdelning IV i strafflagens särskilda del eller ekonomisk brottslighet enligt avdelning V, om brottet orsakar skada eller leder till vinning som är 25 000 gånger så stor som beloppet för en ringa skada enligt strafflagen eller om brottets värde uppgår till 25 000 gånger beloppet för en ringa skada.
 • Brott mot Europeiska unionens ekonomiska intressen.
 • Brott som har samband med de brott som anges i punkterna a–l eller m, om villkoren för förening av mål har uppfyllts.
 • Extremism, § 140a i strafflagen.
Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.