Nationella specialdomstolar

Slovenien

Här hittar du information om specialdomstolarnas organisation i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Arbetsdomstolarna och socialdomstolen i första instans (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Enligt lagstiftningen har arbetsdomstolar behörighet att avgöra enskilda och kollektiva arbetsrättsliga tvister, och socialdomstolarna har behörighet i socialrättsliga tvister.

Arbetsdomstolarna och socialdomstolen avgör mål i första instans. Överklaganden av dessa domstolars beslut prövas av den högre arbets- och socialdomstolen (Višje delovno in socialno sodišče). Sloveniens högsta domstol avgör sedan överklaganden av avgöranden från den högre arbets- och socialdomstolen.

En arbetsdomstol har behörighet att avgöra följande enskilda arbetsrättsliga tvister:

 • Tvister rörande ingående, förekomst, varaktighet och upphörande av anställningsförhållanden.
 • Tvister rörande rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt anställningsavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare samt deras rättsliga efterträdare.
 • Tvister rörande rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållanden mellan en arbetstagare och kunder som arbetstagaren har fått i uppdrag att arbeta för på grundval av ett avtal mellan arbetsgivaren och kunden.
 • Tvister mellan arbetsgivare och arbetssökande i samband med rekryteringsprocesser.
 • Tvister rörande immaterialrättsliga rättigheter och skyldigheter som har överenskommits mellan en arbetstagare och en arbetsgivare på grundval av ett anställningsförhållande.
 • Tvister rörande arbete som utförs av barn under 15 års ålder, lärlingar, elever och studerande.
 • Tvister rörande personliga stipendier, mellan arbetsgivare och elever eller studerande.
 • Tvister rörande frivillig provtjänstgöring.
 • Tvister som omfattas av lagstiftningen.

Arbetsdomstolen är även behörig att avgöra tvister om ett försäkringsbolag är medsvarande i en skadeståndstvist som en arbetsdomstol har tilldelats behörighet för.

En arbetsdomstol har behörighet att pröva följande kollektiva arbetsrättsliga tvister:

 • Tvister rörande ett kollektivavtals giltighet och tillämpning mellan avtalets parter eller mellan avtalets parter och andra personer.
 • Tvister rörande behörigheten att genomföra kollektivförhandlingar.
 • Tvister rörande kollektivavtals överensstämmelse med lagstiftningen, ömsesidig överensstämmelse mellan kollektivavtal samt överensstämmelsen mellan arbetsgivarens allmänna rättshandlingar och lagstiftning och kollektivavtal.
 • Tvister rörande strejkers och andra stridsåtgärders laglighet.
 • Tvister rörande arbetstagarnas delaktighet i företagsledningen.
 • Tvister rörande fackföreningars behörighet i anslutning till anställningsförhållanden.
 • Tvister rörande beslut om fackföreningars representativitet.
 • Tvister som omfattas av lagstiftningen.

Socialdomstolen har behörighet att avgöra följande socialrättsliga tvister:

1. Beträffande pension- och invaliditetsförsäkring:

 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatoriska pensions- och invaliditetsförsäkringar.
 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatorisk extra pensionsförsäkring.
 • Tvister rörande betalning av avgifter för obligatoriska pensions- och invaliditetsförsäkringar och obligatoriska extra pensionsförsäkringar.
 • Tvister rörande fastställande eller avslutande av tjänster med obligatorisk anslutning till en extra pensionsförsäkring.
 • Tvister rörande frivillig anslutning till obligatorisk pensions- och invaliditetsförsäkring och betalning av motsvarande avgifter.
 • Tvister rörande erkännande och kompletterande förvärv av försäkringsperioder.
 • Tvister rörande rätten till statlig pension.
 • Tvister rörande socialförsäkringsregister.

2. Beträffande sjukförsäkring:

 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatorisk sjukförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.

3. Beträffande arbetslöshetsförsäkring och rekrytering:

 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande frivillig anslutning till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande stipendier som tilldelas på basis av en inventering av tillgångar samt stipendier för begåvade personer.
 • Tvister rörande studielån som grundar sig på garantier och subventionerad ränta och som tilldelas på basis av en inventering av tillgångar.

4. Beträffande föräldraskydd och familjeförmåner:

 • Tvister rörande rättigheter till och från försäkring för föräldraskydd och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande rätten till familjeförmåner.

5. Beträffande sociala förmåner:

 • Tvister rörande sociala trygghetsförmåner.
 • Tvister rörande rätten till olika typer av sociala förmåner, om dessa har till syfte att utgöra en lösning för kärandens sociala trygghet och om rätten till en sådan förmån avgörs på basis av en inventering av tillgångar.

På ovannämnda områden har socialdomstolen även behörighet att avgöra följande socialrättsliga tvister:

 • Tvister rörande återbetalande av felaktigt mottagna belopp.
 • Tvister rörande ersättning för skador som har orsakats av ett statligt organ eller myndighetsutövare till en försäkrad person eller en person som har rätt till social trygghet eller för skador som en försäkrad person har orsakat en institution i samband med försäkringsrelationer eller i samband med att rätten till social trygghet utövas.

Socialdomstolen har även behörighet i socialrättsliga tvister som fastställs i lagstiftningen.

I Slovenien finns följande förstainstansdomstolar:

 • Celje arbetsdomstol med säte i Celje som har behörighet över domkretsen för Celje.
 • Kopers arbetsdomstol med säte i Koper som har behörighet över domkretsarna för Koper och Nova Gorica.
 • Ljubljana arbets- och socialdomstol med säte i Ljubljana som har behörighet för att avgöra arbetsrättsliga tvister i domkretsarna för Kranj, Krško, Ljubljana och Novo Mesto samt för att avgöra socialrättsliga tvister i Slovenien.
 • Maribors arbetsdomstol med säte i Maribor som har behörighet över domkretsarna för Maribor, Murska Sobota, Ptuj och Slovenj Gradec.

Förstainstansdomstolar avgör arbetsrättsliga tvister vid domstolens säte, om det inte anges att avgörandet ska meddelas vid externa avdelningar.

I arbets- och socialrättsliga tvister beslutar en förstainstansdomstol genom en nämnd bestående av en domare som är ordförande och två lekmannadomare. Den ena lekmannadomaren ska väljas från en förteckning över kandidater som är arbetstagare eller försäkrade personer och den andra lekmannadomaren från en förteckning över kandidater som är arbetsgivare eller institutioner.

En ensam domare beslutar i enskilda arbetsrättsliga och socialrättsliga tvister om sakrättsliga anspråk, om egendomens värde inte överstiger 40 000 euro. En ensam domare ska pröva vissa viktiga mål oberoende av egendomens värde (exempelvis i enskilda arbetsrättsliga tvister rörande upphävda anställningsavtal, provanställning, övertidsarbete, arbetspauser och arbetsvila, semester och annan arbetsfrånvaro, skyldighet att utföra arbete på grund av extraordinära omständigheter, disciplinstraff, tillfällig arbetsfrånvaro på grund av inlett disciplinförfarande och tillfällig förflyttning, samt i socialrättsliga tvister rörande rätt till biståndsförmån, rätt till invaliditetsersättning för funktionshinder och rätt till behandling på kuranstalt).

Sloveniens appellationsdomstol för arbets- och socialrätt (Višje delovno in socialno sodišče)

Denna appellationsdomstol prövar överklaganden av arbetsdomstolarnas och socialdomstolens avgöranden. Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) prövar överklaganden av appellationsdomstolens avgöranden.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialrätt har sitt säte i Ljubljana.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialrätt dömer i en sammansättning av tre domare.

Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Sloveniens förvaltningsdomstol prövar förvaltningsrättsliga tvister i enlighet med förfaranden som fastställs i lagen om förvaltningstvister.

Dessa tvister rör skyddet av enskildas och organisationers rättigheter och legitima intressen mot bakgrund av beslut och åtgärder som vidtagits av myndigheter och lokala organ, i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda lag.

I en förvaltningsrättslig tvist gäller följande:

 • Domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters slutliga handlingar som inkräktar på den klagandes rättsliga ställning.
 • Domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters enskilda handlingar och ingripanden mot en enskild persons mänskliga fri- och rättigheter, om inte dessa rättigheter tillvaratas på annat sätt.
 • Domstolen prövar lagenligheten hos handlingar som har antagits av statliga organ och som har utfärdats i form av en förordning som reglerar enskilda förhållanden.
 • Domstolen prövar offentligrättsliga tvister mellan staten och lokalsamhällen, mellan olika lokalsamhällen eller mellan lokalsamhällen och innehavare av ett offentligt tillstånd, om detta förskrivs i lag eller ingen annan form av rättsligt förfarande anges i författningen eller lag.
 • Domstolen prövar andra lagars lagenlighet, om detta föreskrivs i lag.

I en förvaltningsrättslig tvist är det förvaltningsdomstolen som fäller avgörandet i första instans. Sloveniens högsta domstol fäller dock avgörandet när det gäller klagomål mot ett beslut i första instans som rör en förvaltningsrättslig tvist samt ett beslut om särskilda rättsmedel.

Förvaltningsdomstolen har sitt säte i Ljubljana.

Förvaltningsdomstolen dömer på den ort där den har sitt huvudsäte samt på följande ortermed underavdelningar:

 • Celje-avdelningen för det område som omfattas av appellationsdomstols domkrets.
 • Nova Gorica-avdelningen för de områden som omfattas av Kopers appellationsdomstols domkrets.
 • Maribor-avdelningen för Maribors appellationsdomstols domkrets.

Förvaltningsdomstolen är domför med tre domare, utom i vissa i lag reglerade mål där en ensam domare dömer.

Högsta domstolen fattar beslut om vilandeförklaring av förfarandet genom en ensam domare. Den prövar överklaganden i sammansättning med tre domare. I tvister om behörighet mellan förvaltningsdomstolen och en allmän domstol eller en specialdomstol är antalet domare tre. I tvister om behörighet mellan förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen är antalet domare fem.

Rättsdatabaser

Mer information om domstolsväsendet finns på Sloveniens högsta domstols officiella webbplats.

Länkar

Arbetsdomstolar

Sloveniens förvaltningsdomstol

Senaste uppdatering: 27/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.