Право

Правото е система от правила, създадени и прилагани от публичните институции. Правото е основен определящ фактор на обществото, който оформя политическата, икономическата и социалната среда и допринася в значителна степен за социалния мир. Поради това е изключително важно всеки гражданин да бъде информиран за приложимото право.

Европейският съюз (ЕС) и неговите държави-членки са създадени върху принципа на правовата държава, принципа на демокрация и зачитане на правата и основните свободи на човека. Това означава, че правото стои над всички хора и се прилага по отношение на всички хора, както и че се приема с демократична процедура. Всички действия и решения на държавата и/или нейните публични органи трябва да са съобразени с нейното право. По-специално правото гарантира основните права и свободи на гражданите.

Всяка от държавите-членки на ЕС разполага със свое собствено право, правна система и конституционни изисквания и процедури за приемане на закони. Освен това всички държави-членки са обвързани от правото на Европейския съюз и от международното право.

Моля посетете уместните подраздели, за да откриете повече информация за:

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.