Õigus

Õigus on avalike institutsioonide loodud ja jõustatud eeskirjade süsteem. Õigus on ühiskonna peamine jõud, mis kujundab poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse keskkonna ning on kõige olulisem sotsiaalse rahu tagaja. Seepärast on väga tähtis, et iga kodanik teaks kohaldatavat õigust.

Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid on rajatud õiguskorrale, demokraatia põhimõttele ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele. See tähendab, et õigus seisab kõikidest kõrgemal ja kehtib kõikide suhtes ning et õigusaktid võetakse vastu demokraatliku menetluse käigus. Kõik riigi ja/või selle ametiasutuste vastuvõetud õigusaktid ja otsused peavad olema riigi õigusega kooskõlas. Eelkõige tagatakse õigusega kodanike põhiõigused ja –vabadused.

Igal ELi liikmesriigil on oma õigus, õigussüsteem ning põhiseadusest tulenevad nõuded ja menetlused õigusaktide vastuvõtmiseks. Sellele lisaks kehtib kõikide liikmesriikide suhtes Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus.

Palun tutvuge portaali eri veebilehtedega, et leida täiendavat teavet:

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.