Tiesības

Tiesības ir noteikumu kopums, kuru izstrādā un kura izpildi nodrošina publiskas institūcijas. Tiesībām sabiedrības dzīvē ir daudzējādā ziņā izšķiroša loma, jo tās nosaka politiskos, ekonomiskos un sociālos apstākļus un lielā mērā palīdz saglabāt sociālo stabilitāti. Tāpēc ir svarīgi, lai ikviens iedzīvotājs būtu informēts par spēkā esošajām tiesību normām.

Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu pastāvēšana nav iedomājama bez tiesiskuma, demokrātijas principu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas. Tas nozīmē, ka tiesiskā vara pieder tiesībām, tiesību normas attiecas uz ikvienu iedzīvotāju un tās pieņem saskaņā ar demokrātisku procedūru. Visiem valsts un/vai tās publisko iestāžu pieņemtajiem dokumentiem un lēmumiem ir jāatbilst valsts tiesību normām. Tiesību normas jo īpaši garantē iedzīvotāju cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Katrai ES dalībvalstij ir savas tiesības, tiesiskā sistēma, konstitucionālās prasības un tiesību aktu pieņemšanas kārtība. Turklāt visām dalībvalstīm ir saistošas Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas.

Plašāku informāciju atradīsiet šādās sadaļās:

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.