Recht

Het recht is een systeem van regels dat is gecreëerd en wordt gehandhaafd door publieke instellingen. Het recht is een bepalend element van de samenleving dat de politieke, economische en sociale omgeving vormgeeft en een essentiële bijdrage levert aan maatschappelijke rust. Daarom is het voor elke burger van cruciaal belang om bekend te zijn met het van toepassing zijnde recht.

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten zijn gestoeld op de rechtsstaat, het beginsel van democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Dit betekent dat het recht boven iedereen staat en op iedereen van toepassing is, en dat wetten worden aangenomen door middel van democratische procedures. Alle rechtshandelingen en besluiten van de staat en/of de publieke autoriteiten moeten in overeenstemming zijn met het recht. Het recht garandeert met name de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de burgers.

Elk van de EU-lidstaten heeft zijn eigen recht, rechtsstelsel en grondwettelijke bepalingen en procedures voor het aannemen van wetgeving. Daarnaast zijn alle lidstaten gebonden aan de wetgeving van de Europese Unie en het internationaal recht.

Op de relevante pagina’s kunt u meer informatie vinden over:

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.