Právo

Právo je systém pravidiel vytvorených a vymáhaných verejnými inštitúciami. Právo je hlavným rozhodujúcim faktorom spoločnosti, ktorý formuje politické, ekonomické a sociálne prostredie a v zásade prispieva k sociálnemu zmieru. Preto je pre každého občana rozhodujúce, aby bol informovaný o platnom práve.

Európska únia (EÚ) a jej členské štáty vychádzajú zo zásad právneho štátu, zásady demokracie a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. To znamená, že právo platí pre všetkých a že právne predpisy sa prijímajú demokraticky. Každý zákon a každé rozhodnutie prijaté štátom a/alebo jeho verejnými orgánmi musia byť v súlade s právom. Právo predovšetkým garantuje občanom základné práva a slobody.

Každý členský štát EÚ má svoje vlastné právo, svoj vlastný právny systém a svoje vlastné ústavné požiadavky a postupy na prijímanie právnych predpisov. Všetky členské štáty sú okrem toho viazané právom Európskej únie a medzinárodným právom.

Ďalšie informácie nájdete na týchto stránkach:

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.