Lagstiftning

Lagstiftningen är ett system av regler som skapas och genomförs av offentliga institutioner. Det rör sig om en helt avgörande samhällsfaktor som ligger bakom utformningen av den politiska, ekonomiska och sociala miljön och på ett grundläggande sätt bidrar till att skapa lugn och ordning i samhället. Därför är det av största vikt att alla medborgare är informerade om gällande lag.

Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater är grundade på rättsstatsprincipen, demokratiprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta betyder att lagen är överordnad och gäller för alla, och att den ska antas enligt ett demokratiskt förfarande. Bestämmelser och beslut som antas av staten och/eller dess myndigheter ska överensstämma med lagens krav. Lagen garanterar särskilt medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter.

Varje medlemsstat har sina egna lagar, sitt eget rättssystem och sina egna konstitutionella krav och förfaranden för att anta lagar. Dessutom är medlemsstaterna bundna av EU-rätten och den internationella rätten.

Via länkarna nedan finner du närmare upplysningar om

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.