Европейската съдебна мрежа по наказателни дела

Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси е мрежа от звената за контакт на държавите членки, която има за цел подобряване на сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, по наказателноправни въпроси

Цел на ЕСМ

ЕСМ се стреми към подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз на правно и практическо равнище за целите на борбата с тежката престъпност, по-специално организираната престъпност, корупцията, трафика на наркотици и тероризма.

В основата на ЕСМ стои съвсем прост принцип: да се определят във всяка държава-членка съответните лица, които играят на практика основополагаща роля в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, с цел създаване на мрежа от експерти, която да гарантира правилното изпълнение на молби за правна взаимопомощ. ЕСМ печели значително влияние в контекста на прилагането на принципа на преките контакти между компетентните съдебни органи.

Състав на ЕСМ

ЕСМ се състои от точки за контакт от държавите-членки, както и от Европейската комисия. Националните точки за контакт се определят от всяка държава-членка измежду централните органи, отговарящи за международното съдебно сътрудничество, съдебните органи и други компетентни органи със специална отговорност в областта на международното съдебно сътрудничество, както по общи така и по специфични форми на тежката престъпност, като организирана престъпност, корупция, трафик на наркотици или тероризъм.

Функции на точките за контакт

Точките за контакт са „активни посредници“, чиято задача е да улесняват съдебното сътрудничество между държавите-членки, по-специално с цел борба с различните форми на тежка престъпност. Решението на Съвета относно ЕСМ гласи, че точките контакт дават възможност на компетентните местни органи „да установят най-подходящите преки контакти“.

Сред останалите функции на точките за контакт са предоставянето на правната и практическа информация, необходима на местните органи за подготовка на ефективни молби за съдебно сътрудничество, както и координационни функции в случаите, когато серия от молби от местните съдебни органи в държавите-членки се нуждае от координирани действия в друга държава-членка.

Връзки по темата

Европейска съдебна мрежа по наказателноправни въпроси:

Последна актуализация: 07/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.