Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område

Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område er et netværk af kontaktpunkter i medlemsstaterne, der er oprettet med henblik på at forbedre samarbejdet mellem EU-landene i straffesager

Formålet med Det Europæiske Retlige Netværk

Formålet med Det Europæiske Retlige Netværk er at forbedre det retlige samarbejde mellem EU's medlemsstater på et retligt og praktisk niveau med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet, navnlig organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme.

Princippet bag Det Europæiske Retlige Netværk er ganske enkelt at udpege relevante personer i hver medlemsstat, som i praksis kan spille en afgørende rolle i forbindelse med samarbejdet i straffesager med henblik på at skabe et netværk af eksperter, der kan sikre en korrekt efterkommelse af anmodninger om gensidig retshjælp. Det Europæiske Retlige Netværk får øget betydning i forbindelse med anvendelsen af princippet om direkte kontakt mellem de retlige myndigheder.

Det Europæiske Retlige Netværks struktur

Det Europæiske Retlige Netværk består af kontaktpunkter i medlemsstaterne og i Europa-Kommissionen. De nationale kontaktpunkter udpeges af hver medlemsstat blandt centrale myndigheder med ansvar for internationalt strafferetligt samarbejde, retslige myndigheder og andre kompetente myndigheder med særligt ansvar for det internationale strafferetlige samarbejde, både i almindelighed og for visse former for alvorlig kriminalitet, f.eks. organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme.

Kontaktpunkternes opgaver

Kontaktpunkter er "aktive mellemled", som har til opgave at lette det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af grov kriminalitet i dens forskellige former. I Rådets afgørelse om Det Europæiske Retlige Netværk hedder det, at kontaktpunkterne vil gøre det muligt for de kompetente myndigheder at "etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter".

Andre af kontaktpunkternes opgaver består i at levere de juridiske og praktiske oplysninger, som de stedlige judicielle myndigheder har brug for, med henblik på at sætte disse i stand til at udarbejde en anmodning om retligt samarbejde på den mest hensigtsmæssige måde, og endvidere at koordinere opgaverne i de tilfælde, hvor en række anmodninger fra stedlige judicielle myndigheder i en medlemsstat kræver en samordnet indsats i en anden medlemsstat.

Relevante links

Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område

Sidste opdatering: 07/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.