Euroopa õigusalase koostöö võrgustik kriminaalasjades

Kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on liikmesriikide kontaktisikute võrgustik, mille eesmärk on parandada ELi liikmesriikide koostööd kriminaalasjades

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku eesmärk

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku eesmärk on parandada tegelikku õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et võidelda raskete kuritegude ja eelkõige organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni, uimastikaubanduse ja terrorismi vastu.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku aluspõhimõte on üsna lihtne: teha igas liikmesriigis kindlaks isikud, kellel on oluline ja tegelik roll kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös, eesmärgiga luua ekspertide võrgustik, et tagada vastastikuse õigusabi taotluste nõuetekohane täitmine. Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on eriline tähtsus pädevate õigusasutuste vaheliste otsekontaktide põhimõtte kohaldamise raames.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosseis

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koosneb liikmesriikide ja samuti Euroopa Komisjoni kontaktpunktidest. Liikmesriigid määravad riigi kontaktpunkti rahvusvahelise õigusalase koostöö eest vastutavate keskasutuste, õigusasutuste ja muude pädevate asutuste hulgast, kes täidavad rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas konkreetseid ülesandeid nii üldiselt kui ka teatud raskete kuritegude, näiteks organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni, uimastikaubanduse või terrorismi osas.

Kontaktpunktide ülesanded

Kontaktpunktid on aktiivsed vahendajad, kelle ülesanne on hõlbustada liikmesriikide vahelist õigusalast koostööd, eelkõige raskete kuritegude vastu võitlemises. Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku käsitlevas nõukogu otsuses on sätestatud, et kontaktpunktid võimaldavad kohalikel pädevatel asutustel „luua kõige asjakohasemaid otsekontakte.”

Kontaktpunktide ülesanne on samuti anda kohalikele õigusasutustele vajalikku õigusalast ja praktilist teavet, et võimaldada neil tõhusalt koostada õigusalase koostöö taotlusi, ning neil on koordineeriv ülesanne, kui ühe liikmesriigi kohalikelt õigusasutustelt saadud mitu teabenõuet eeldavad kooskõlastatud tegevust teises liikmesriigis.

Seonduvad lingid

Kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustik

Viimati uuendatud: 07/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.