Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose

Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose (baudžiamųjų bylų ETT) yra valstybių narių kontaktinių asmenų tinklas, skirtas ES valstybių narių bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose gerinti.

ETT tikslas

ETT tikslas – gerinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą teisiniu ir praktiniu lygiu siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu, korupcija, prekyba narkotikais ir terorizmu.

ETT veikla grindžiama gana paprastu principu: kiekvienoje valstybėje narėje nustatyti kompetentingus asmenis, kurie praktikoje atlieka esminį vaidmenį teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, kad būtų sukurtas ekspertų tinklas siekiant užtikrinti tinkamą savitarpio teisinės pagalbos prašymų vykdymą. ETT tenka ypač svarbus vaidmuo taikant kompetentingų teisminių institucijų tiesioginių ryšių principą.

ETT sudėtis

ETT sudaro valstybių narių ir Europos Komisijos kontaktiniai asmenys. Nacionalinius kontaktinius asmenis kiekviena valstybė narė paskiria iš centrinių institucijų, atsakingų už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą, teisminių institucijų ir kitų kompetentingų institucijų, kurios turi konkrečių pareigų tarptautinio teisminio bendradarbiavimo srityje tiek apskritai, tiek tam tikrų rūšių sunkių nusikaltimų, pavyzdžiui, organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, prekybos narkotikais ar terorizmo, atžvilgiu.

Kontaktinių asmenų funkcijos

Kontaktiniai asmenys yra „aktyvūs tarpininkai“, kuriems pavedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui, visų pirma kovojant su tam tikrų rūšių sunkiais nusikaltimais. Tarybos sprendime dėl ETT teigiama, kad kontaktiniai asmenys sudarys sąlygas vietos kompetentingoms institucijoms „užmegzti labiausiai poreikius atitinkančius tiesioginius ryšius“.

Kitos kontaktinių asmenų funkcijos – teikti vietos teisminėms institucijoms reikiamą teisinę ir praktinę informaciją, padedančią jiems parengti veiksmingą prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, taip pat koordinavimo funkcijos tais atvejais, kai dėl kelių valstybės narės vietos teisminių institucijų prašymų reikia imtis suderintų veiksmų kitoje valstybėje narėje.

Susijusios nuorodos

Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.