Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās (ETST krimināllietās) ir dalībvalstu kontaktpunktu tīkls, kura darbības nolūks ir uzlabot EU dalībvalstu sadarbību krimināllietās

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mērķis

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mērķis ir uzlabot tiesisko sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm juridiskā un praktiskā ziņā, lai apkarotu smagus noziegumus, it īpaši organizēto noziedzību, korupciju, narkotiku kontrabandu un terorismu.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pamatprincips ir gaužām vienkāršs – katrā dalībvalstī noteikt atbilstīgās personas, kas veic svarīgus praktiskus uzdevumus tiesiskās sadarbības jomā krimināllietās, nolūkā izveidot speciālistu tīklu, lai nodrošinātu savstarpējas juridiskas palīdzības lūgumu pienācīgu izpildi. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls iegūst īpašu nozīmi sakarā ar to, ka piemēro principu, kas paredz tiešus kontaktus starp kompetentajām tiesu iestādēm.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sastāvs

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls sastāv no dalībvalstu un Eiropas Komisijas kontaktpunktiem. Katra dalībvalsts par valsts kontaktpunktu ieceļ kādu no centrālajām iestādēm, kas atbild par starptautisko tiesisko sadarbību, tiesu iestādēm un citām kompetentajām iestādēm, kam ir konkrēti pienākumi starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā gan attiecībā uz smagiem noziegumiem vispār, gan attiecībā uz konkrētiem smagu noziegumu veidiem, piemēram, organizēto noziedzību, korupciju, narkotiku kontrabandu vai terorismu.

Kontaktpunktu funkcijas

Kontaktpunkti ir aktīvi starpnieki, kuru uzdevums ir atvieglot dalībvalstu tiesisko sadarbību, it īpaši cīņā pret dažāda veida smagiem noziegumiem. Padomes lēmumā par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu teikts, ka kontaktpunkti dos iespēju vietējām kompetentajām iestādēm "izveidot vispiemērotākos tiešos kontaktus".

Citas kontaktpunktu funkcijas ir – sniegt juridisku un praktisku informāciju, kas vajadzīga vietējām iestādēm, lai efektīvi sagatavotu tiesiskās sadarbības lūgumus, kā arī koordinatoru funkcijas gadījumos, ja vienā dalībvalstī vietējās tiesu iestādes iesniedz virkni lūgumu, kas prasa koordinētu rīcību citā dalībvalstī.

Saites

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.