EJS v trestných veciach

Európska justičná sieť v trestnoprávnych veciach (EJS-criminal) je sieť kontaktných miest členských štátov s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v trestnoprávnych veciach

Cieľ EJS

Cieľom EJS je zlepšiť justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie v právnej a praktickej rovine s cieľom bojovať proti závažnej trestnej činnosti, najmä organizovanej trestnej činnosti, korupcii, obchodovaniu s drogami a terorizmu.

Zásada, ktorou sa riadi EJS je celkom jednoduchá: identifikovať príslušných ľudí v každom členskom štáte, ktorí zohrávajú zásadnú praktickú úlohu v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach, s cieľom vytvoriť sieť expertov na zabezpečenie riadneho vybavenia žiadostí o vzájomnú právnu pomoc. EJS nadobúda osobitný význam v kontexte uplatňovania zásady vytvárania priamych kontaktov medzi príslušnými justičnými orgánmi.

Zloženie EJS

EJS sa skladá z kontaktných bodov členských štátov, ako aj Európskej komisie. Národné kontaktné body určuje každý členský štát spomedzi centrálnych orgánov zodpovedných za medzinárodnú justičnú spoluprácu, justičných orgánov a iných príslušných orgánov s osobitnými právomocami v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce vo všeobecnosti, ako aj pre určité formy závažnej trestnej činnosti, ako napríklad organizovaná trestná činnosť, korupcia, obchodovanie s drogami a terorizmus.

Funkcie kontaktných bodov

Kontaktné body sú „aktívnymi sprostredkovateľmi“, ktorých úlohou je uľahčovať justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä s cieľom bojovať proti rôznym formám závažnej trestnej činnosti. V rozhodnutí Rady o EJS sa uvádza, že kontaktné body umožnia príslušným miestnym orgánom „vytvoriť najvhodnejšie priame kontakty“.

Ďalšou funkciou kontaktných bodov je poskytovať právne a praktické informácie, ktoré miestne orgány potrebujú na vypracovanie účinnej žiadosti o justičnú spoluprácu, ako aj koordinácia v prípadoch, keď si súbor žiadostí od miestnych justičných orgánov v istom členskom štáte vyžaduje koordinovanú činnosť v inom členskom štáte.

Súvisiace odkazy

Európska justičná sieť pre trestné veci

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.