Det europeiska straffrättsliga nätverket

Det europeiska rättsliga nätverket på straffrättens område (det europeiska straffrättsliga nätverket) är ett nätverk av kontaktpunkter i EU-länderna vars syfte är att förbättra samarbetet i brottmål mellan EU-länderna

Det europeiska rättsliga nätverkets syfte

Det europeiska rättsliga nätverket syftar till att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater, såväl lagstiftningsmässigt som praktiskt, för att bekämpa grov brottslighet, särskilt organiserad brottslighet, korruption, narkotikahandel och terrorism.

Den princip som ligger till grund för nätverket är enkel, nämligen att identifiera de personer i respektive medlemsstat som spelar en viktig roll i det praktiska straffrättsliga samarbetet, för att skapa ett nätverk med experter som kan se till att framställningar om ömsesidig rättslig hjälp hanteras korrekt. Det europeiska rättsliga nätverket är särskilt viktigt för tillämpningen av principen om direkta kontakter mellan behöriga rättsliga myndigheter.

Det europeiska rättsliga nätverkets sammansättning

Det europeiska rättsliga nätverket består av medlemsstaternas kontaktpunkter samt Europeiska kommissionen. De nationella kontaktpunkterna utses av respektive medlemsstat bland de centrala myndigheter som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete, rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter med särskilda ansvarsområden inom internationellt rättsligt samarbete, både generellt och när det gäller vissa former av grov brottslighet, såsom organiserad brottslighet, korruption, narkotikahandel och terrorism.

Kontaktpunkternas uppgifter

Kontaktpunkterna är "aktiva mellanhänder" med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i kampen mot olika former av grov brottslighet. Enligt rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket ska kontaktpunkterna göra det möjligt för lokala behöriga myndigheter att "upprätta de mest lämpliga direkta kontakterna".

Kontaktpunkterna ska också tillhandahålla de rättsliga och praktiska upplysningar som de lokala myndigheterna behöver för att kunna utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete, och de ska samordna fall där ett antal framställningar från lokala rättsliga myndigheter i en medlemsstat kräver samordnade åtgärder i en annan medlemsstat.

Länkar

Det europeiska straffrättsliga nätverket

Senaste uppdatering: 07/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.