Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurojust

Eurooppa-neuvosto on perustanut Eurojustin, jotta voitaisiin tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Eurojust on elin, johon kuuluu syyttäjiä, tuomareita ja vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja.

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mikä on Eurojust?

Eurojust on vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin elin, jonka tavoitteena on edistää ja parantaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten oikeusviranomaisten tutkinta- ja syytetoimien koordinointia vakavaa rajatylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevissa asioissa.

Mitkä ovat Eurojustin tavoitteet?

Kun tutkinta- ja syytetoimet koskevat kahta tai useampaa jäsenvaltiota, Eurojustin tavoitteena on edistää ja parantaa kansallisten viranomaisten välistä koordinointia ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt sekä tiedot, joita antavat perussopimusten puitteissa annettujen säännösten nojalla toimivaltaiset elimet (rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto, Europol ja OLAF).

Lisäksi Eurojustin tavoitteena on parantaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti helpottamalla kansainvälisten keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen täyttämistä sekä eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanoa.

Eurojust antaa myös tukea toimivaltaisille viranomaisille tutkinta- ja syytetoimien tehostamiseksi. Se voi avustaa jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen valtion sekä jäsenvaltion ja komission välisissä tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia.

Eurojust tehostaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten toimintaa käsiteltäessä vakavaa valtioiden rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten terrorismia, ihmiskauppaa, laitonta huumausainekauppaa, petoksia ja rahanpesua, jotta rikolliset saadaan tuotua oikeuden eteen nopeasti ja tehokkaasti.

Miten Eurojust toimii?

Eurojust suorittaa tehtävänsä joko kansallisten jäsentensä välityksellä tai kollegiona. Sillä on valtuudet pyytää toimivaltaisia kansallisia viranomaisia aloittamaan tiettyjä toimia koskevat tutkinta- tai syytetoimet tai toteamaan, että joillakin toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla muita paremmat edellytykset näiden toimien aloittamiseen. Lisäksi Eurojust voi pyytää kansallisia viranomaisia koordinoimaan toimia keskenään, perustamaan yhteisiä tutkintaryhmiä ja antamaan tietoja, joita Eurojust tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi.

Eurojust huolehtii toimivaltaisten viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta ja avustaa niitä koordinoinnin ja yhteistyön tehostamiseksi. Eurojust tekee myös yhteistyötä Euroopan oikeudellisen verkoston, Europolin ja OLAFin kanssa. Eurojust tarjoaa logistiikkatukea ja voi järjestää ja tukea eri valtioiden oikeus- ja poliisiviranomaisten koordinointikokouksia oikeudellisten kysymysten ja käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

Keitä Eurojustiin kuuluu?

Eurojustiin kuuluu 28 kansallista jäsentä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Kukin jäsenvaltio valitsee edustajansa oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja lähettää hänet työskentelemään Haagiin. Kansalliset jäsenet ovat johtavia, kokeneita syyttäjiä, tuomareita tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja. Joidenkin kansallisten jäsenten tukena on myös varajäseniä, avustajia ja lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita.

Eurojustin vahvistaminen

Neuvosto teki 4. kesäkuuta 2009 päätöksen Eurojustin vahvistamisesta. Päätöksen tavoitteina on muun muassa

  • määritellä kansallisia jäseniä koskeva yhteinen vähimmäistoimivaltaperusta
  • perustaa hätätilanteiden koordinointijärjestely
  • parantaa tietojen välitystä Eurojustille
  • vahvistaa Eurojustin kansallista pohjaa
  • vahvistaa Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston välistä suhdetta
  • vahvistaa oikeudellista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa antamalla Eurojustille mahdollisuus lähettää yhteystuomareita näihin maihin sekä vahvistaa yhteistyötä muiden elinten, kuten Europolin, OLAFin ja Frontexin kanssa.

Ehdotus Eurojustista annettavaksi asetukseksi annettiin 17. heinäkuuta 2013. Sen tavoitteena on vahvistaa Eurojustin toiminnallista tehokkuutta. Ehdotuksesta neuvotellaan edelleen.

Linkkejä

Eurojust

Päivitetty viimeksi: 08/12/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.