Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Eurojust

Eiropadome izveidoja Eurojust ar nolūku pastiprināt cīņu pret smagu organizēto noziedzību. Eurojust ir struktūra, kuras sastāvā ietilpst prokurori, tiesneši vai policijas darbinieki ar līdzvērtīgu kompetenci.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kas ir Eurojust

Eurojust ir Eiropas Savienības struktūra, kas tika izveidota 2002. gadā, lai veicinātu un uzlabotu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordinēšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kad tās izskata lietas saistībā ar smagu pārrobežu un organizēto noziedzību.

Kādi ir Eurojust mērķi

Tādas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kontekstā, kura attiecas uz divām vai vairāk dalībvalstīm, Eurojust mērķis ir veicināt un uzlabot darbību koordinēšanu starp valstu iestādēm, ņemot vērā jebkādus pieprasījumus, ko izteikusi kādas dalībvalsts kompetentā iestāde, un jebkādu informāciju, ko sniegusi kāda struktūra, kura ir kompetenta saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti uz Līgumu pamata (Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās, Eiropols un OLAF).

Vēl viens Eurojust mērķis ir uzlabot sadarbību starp kompetentajām iestādēm, jo īpaši, veicinot starptautiskās savstarpējās juridiskās palīdzības pieprasījumu izpildi un Eiropas apcietināšanas ordera īstenošanu.

Eurojust arī atbalsta kompetentās iestādes nolūkā uzlabot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas efektivitāti. Eurojust var palīdzēt veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kurā iesaistīta dalībvalsts un ārpussavienības valsts vai dalībvalsts un Komisija (attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finansiālās intereses).

Eurojust palielina valsts izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu efektivitāti, kad tās izskata lietas, kuras saistītas ar smagu pārrobežu un organizēto noziedzību, piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību, krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai nodrošinātu, ka noziedznieki tiek ātri un efektīvi saukti pie atbildības.

Eurojust darbojas

Eurojust pilda savas funkcijas ar valstu locekļu starpniecību vai kolēģijas statusā. Eurojust ir šādas ir pilnvaras: prasīt kompetentajām dalībvalstu iestādēm uzsākt izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu par konkrētām darbībām; noteikt, ka kāda no valstīm ir labākā situācijā, lai uzņemtos konkrētu darbību izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu; veikt koordināciju starp attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm; izveidot kopīgu izmeklēšanas komandu un nodrošināt jebkādu tās uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

Eurojust nodrošina informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un palīdz tām nodrošināt iespējami labāko koordināciju un sadarbību. Eurojust arī sadarbojas ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, Eiropolu un OLAF. Eurojust sniedz loģistikas atbalstu un var organizēt koordinācijas sanāksmes starp dažādo dalībvalstu tiesu iestādēm un policijas iestādēm, lai palīdzētu risināt juridiskus jautājumus un praktiskas problēmas.

Kāds ir Eurojust sastāvs

Eurojust sastāv no 28 valstu locekļiem – pa vienam no katras ES dalībvalsts. Valstu locekļi tiek norīkoti saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un viņu pastāvīgā darbavieta ir Hāgā. Valstu locekļi ir augsta ranga, pieredzējuši prokurori, tiesneši vai policijas amatpersonas ar līdzvērtīgu kompetenci. Dažiem valstu locekļiem palīdz vietnieki, palīgi vai norīkoti valstu eksperti.

Eurojust nostiprināšana

Padome 2009. gada 4. jūnijā pieņēma jaunu lēmumu, ar kuru Eurojust tika nostiprināts. Jaunā lēmuma, ar kuru nostiprināts Eurojust, mērķi cita starpā ir šādi:

  • izveidot kopīgu minimālu pamatu attiecībā uz valstu locekļu pilnvarām;
  • izveidot ārkārtas koordinācijas mehānismu;
  • uzlabot informācijas nosūtīšanu Eurojust;
  • uzlabot Eurojust valsts pamatu;
  • nostiprināt attiecības starp Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu;
  • stiprināt tiesu iestāžu ­sadarbību ar ārpussavienības valstīm, ļaujot Eurojust nosūtīt tiesnešus-koordinatorus uz šīm valstīm, un stiprināt ­sadarbību ar citām struktūrām, piemēram, Eiropolu, OLAF un Frontex.

Priekšlikums regulai par Eurojust tika pieņemts 2014. gada 17. jūlijā. Tā mērķis bija uzlabot Eurojust darbības efektivitāti. Sarunas par priekšlikumu turpinās.

Saites

Eurojust

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.