Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Eurojust

De Europese Raad heeft Eurojust opgericht om de strijd tegen zware georganiseerde criminaliteit te versterken. Eurojust is een orgaan bestaande uit openbaar aanklagers, magistraten of politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Wat is Eurojust?

Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om de coördinatie tussen de bevoegde justitiële instanties van de EU-landen te verbeteren bij onderzoek en vervolging van ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit.

Wat zijn de doelstellingen van Eurojust?

Eurojust heeft tot doel om de coördinatie tussen nationale instanties te bevorderen bij onderzoeken of vervolgingen die twee of meer EU-landen betreffen, rekening houdend met alle verzoeken die van een bevoegde nationale instantie uitgaan en met alle informatie die wordt verstrekt door elk bevoegd orgaan overeenkomstig de krachtens de Verdragen vastgestelde bepalingen (het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken, Europol, en OLAF).

Een andere doelstelling van Eurojust is de samenwerking tussen bevoegde instanties te verbeteren, in het bijzonder door de internationale rechtshulpverlening en het uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen te vergemakkelijken.

Daarnaast helpt Eurojust de bevoegde instanties hun onderzoek en vervolging doeltreffender uit te voeren. Eurojust kan assistentie verlenen bij onderzoek en vervolging tussen een EU-land en een niet-EU-land of tussen een EU-land en de Commissie in geval van misdrijven die de financiële belangen van de Europese Gemeenschap schaden.

Dankzij Eurojust kunnen de nationale opsporings- en vervolgingsinstanties doeltreffender optreden tegen ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit zoals terrorisme, mensenhandel, drugshandel, fraude en witwaspraktijken, om criminelen snel en efficiënt voor de rechter te brengen.

Hoe werkt Eurojust?

Eurojust vervult zijn taken via de nationale leden of als college. Het kan nationale instanties verzoeken om specifieke feiten te onderzoeken of te vervolgen, te aanvaarden dat een van hen beter in staat is bepaalde feiten te onderzoeken of te vervolgen, coördinerend op te treden, gemeenschappelijke onderzoeksteams op te richten of informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de taken vereist is.

Eurojust zorgt voor informatie-uitwisseling tussen de bevoegde instanties en bevordert een optimale coördinatie en samenwerking. Daarnaast werkt Eurojust ook samen met het Europees justitieel netwerk, Europol en OLAF. Eurojust verleent logistieke steun en kan coördinatievergaderingen tussen justitiële en politie-instanties uit de verschillende landen organiseren en faciliteren om juridische en praktische problemen op te lossen.

Wie is wie bij Eurojust?

Eurojust telt 28 nationale leden, één uit elk EU-land. Zij worden overeenkomstig hun respectieve rechtsstelsels gedetacheerd en zijn permanent gevestigd in Den Haag. Nationale leden zijn hogere en ervaren officieren van justitie/parketmagistraten, rechters en politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden. Sommige nationale vertegenwoordigers worden bijgestaan door plaatsvervangers, assistenten of gedetacheerde nationale deskundigen.

Versterking van Eurojust

Op 4 juni 2009 nam de Raad een nieuw besluit aan ter versterking van Eurojust. De doelstellingen van het nieuwe besluit ter versterking van Eurojust bestaan uit:

  • de vaststelling van een gemeenschappelijke minimale basis van bevoegdheden van de nationale leden;
  • de oprichting van een coördinatiemechanisme voor noodsituaties;
  • de verbetering van de overdracht van informatie aan Eurojust;
  • de verbetering van de nationale basis van Eurojust;
  • de versterking van de band tussen Eurojust en het EJN; en
  • de versterking van justitiële samenwerking met derde landen door Eurojust toestemming te verlenen verbindingsmagistraten naar deze landen te detacheren en de versterking van samenwerking met andere instanties zoals Europol, OLAF en Frontex.

Op 17 juli 2013 werd een voorstel voor een verordening betreffende Eurojust aangenomen. Het doel was om de operationele doeltreffendheid van Eurojust te verbeteren. Er wordt momenteel over het voorstel onderhandeld.

Links

Eurojust

Laatste update: 08/12/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.