Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Eurojust

Rada Europejska utworzyła Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością zorganizowaną. Eurojust jest podmiotem, w skład którego wchodzą prokuratorzy, sędziowie lub funkcjonariusze policji mający podobne uprawnienia.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Czym jest Eurojust?

Eurojust jest organem Unii Europejskiej, który ustanowiono w 2002 r. w celu ożywienia i usprawnienia współpracy między organami sądowymi państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie dochodzeń i ścigania przestępstw w przypadku poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej.

Jakie są cele Eurojustu?

W przypadku dochodzeń oraz operacji ścigania, w które zaangażowane są przynajmniej dwa państwa, celem Eurojustu jest ożywienie i usprawnienie współpracy między organami krajowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich wniosków składanych przez właściwe organy państwa członkowskiego i wszelkich informacji dostarczonych przez organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach traktatów (europejska sieć sądowa w sprawach karnych, Europol i OLAF).

Kolejnym celem Eurojustu jest poprawa współpracy między właściwymi organami, w szczególności poprzez ułatwienie świadczenia międzynarodowej wzajemnej pomocy prawnej oraz wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania.

Eurojust wspiera też właściwe organy w celu zwiększenia skuteczności dochodzeń i ścigania przestępstw. Eurojust może również udzielać pomocy w dochodzeniach i operacjach ścigania, w które zaangażowane jest państwo członkowskie oraz państwo nienależące do UE lub też państwo członkowskie oraz Komisja w przypadku przestępstw, które godzą w interesy finansowe Unii Europejskiej.

Eurojust przyczynia się do zwiększenia skuteczności organów krajowych w walce z poważnymi przestępstwami międzynarodowymi oraz poważną przestępczością zorganizowaną, m.in. terroryzmem, handlem ludźmi, przemytem narkotyków, przestępstwami finansowymi czy praniem brudnych pieniędzy, tak aby szybko i skutecznie postawić przestępców przed sądem.

Jak działa Eurojust?

Eurojust realizuje swoje zadania za pośrednictwem członków krajowych lub działając jako kolegium. Jego kompetencje obejmują następujące czynności: zwracanie się do odpowiednich organów krajowych o wszczęcie dochodzenia lub ścigania przestępstw w określonych przypadkach; o stwierdzenie, że jeden z organów może lepiej nadawać się do wszczęcia dochodzenia lub ścigania w sprawie określonych czynów; o koordynację działań właściwych organów odnośnych państw członkowskich; o powołanie wspólnego zespołu śledczego lub udzielenie wszelkich informacji potrzebnych do wykonania wymienionych zadań.

Eurojust zapewnia wymianę informacji między właściwymi organami i pomaga im w zagwarantowaniu jak najwyższego poziomu koordynacji i współpracy. Współpracuje on również z europejską siecią sądową, Europolem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Eurojust zapewnia wsparcie logistyczne, przy czym może on organizować spotkania mające na celu zapewnienie koordynacji wysiłków władz sądowych i służb policyjnych z różnych krajów celem rozwiązania ewentualnych kwestii natury prawnej czy bieżących problemów praktycznych.

Kto wchodzi w skład Eurojustu?

W skład Eurojustu wchodzi 28 członków krajowych, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Członkowie krajowi, oddelegowywani zgodnie z krajowym systemem prawnym, pełnią swoje funkcje w Hadze. Są to starsi rangą, doświadczeni prokuratorzy, sędziowie lub funkcjonariusze policji o równoważnych kompetencjach. Niektórym przedstawicielom krajowym pomagają zastępcy, asystenci lub oddelegowani eksperci krajowi.

Wzmocnienie Eurojustu

Dnia 4 czerwca 2009 r. Rada przyjęła nową decyzję wzmacniającą Eurojust. Cele nowej decyzji wzmacniającej Eurojust obejmują:

  • stworzenie wspólnej minimalnej podstawy kompetencji członków krajowych;
  • stworzenie mechanizmu koordynacji w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • usprawnienie przekazywania informacji Eurojustowi;
  • usprawnienie podstaw krajowych Eurojustu;
  • zacieśnienie stosunków między Eurojustem a europejską siecią sądową;
  • pogłębienie współpracy sądowej z państwami spoza UE, poprzez umożliwienie Eurojustowi oddelegowywania do tych państw sędziów łącznikowych, i zacieśnienie współpracy z innymi organami, takimi jak Europol, OLAF i Frontex.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Eurojustu został przyjęty 17 lipca 2014 r. Jego celem jest zwiększenie skuteczności operacyjnej Eurojustu. Obecnie trwają negocjacje w sprawie tego wniosku.

Powiązane strony

Eurojust

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.