Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Eurojust

Európska rada zriadila Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažnému organizovanému zločinu. Eurojust je orgán pozostávajúci z prokurátorov, sudcov alebo policajných dôstojníkov s rovnocennými právomocami.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo je Eurojust?

Eurojust je orgán Európskej únie zriadený v roku 2002 na posilnenie a zlepšenie koordinácie vyšetrovaní a trestných stíhaní medzi príslušnými justičnými orgánmi členských štátov Európskej únie pri riešení závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti.

Aké sú ciele Eurojustu?

V kontexte vyšetrovaní a trestných stíhaní týkajúcich sa dvoch alebo viacerých členských štátov je cieľom Eurojustu posilnenie a zlepšenie koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi so zreteľom na akúkoľvek žiadosť pochádzajúcu od príslušného orgánu členského štátu a na akékoľvek informácie poskytnuté akýmkoľvek orgánom príslušným na základe ustanovení prijatých na základe zmlúv (Európska justičná sieť pre trestné veci, EuropolOLAF).

Ďalším cieľom Eurojustu je zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, najmä umožnením realizácie medzinárodnej vzájomnej právnej pomoci a uplatňovaním Európskeho zatýkacieho rozkazu.

Eurojust tiež podporuje príslušné orgány pri zlepšovaní účinnosti vyšetrovaní a trestných stíhaní. Môže pomáhať pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach medzi členským štátom a nečlenským štátom alebo medzi členským štátom a Komisiou, pokiaľ ide o trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.

Eurojust posilňuje účinnosť vnútroštátnych orgánov vyšetrovania a trestného stíhania pri riešení závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti, napr. terorizmu, obchodovania s ľuďmi, pašovania drog, podvodov a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, s cieľom rýchlo a účinne priviesť páchateľov pred súd.

Ako Eurojust funguje?

Eurojust si plní úlohy prostredníctvom svojich národných členov alebo ako kolégium. Má právomoc požiadať príslušné vnútroštátne orgány, aby vykonali vyšetrovania alebo trestné stíhania konkrétnych skutkov; určiť, že jeden z nich môže mať lepšie možnosti podniknúť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie konkrétnych skutkov; koordinovať príslušné orgány; zriadiť spoločný vyšetrovací tím alebo poskytovať akékoľvek informácie potrebné na vykonávanie svojich úloh.

Eurojust zabezpečuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a pomáha im pri poskytovaní najlepšej možnej koordinácie a spolupráce. Eurojust tiež spolupracuje s Európskou justičnou sieťou, Europolom a úradom OLAF. Eurojust ponúka logistickú podporu a môže organizovať koordinačné zasadnutia medzi justičnými orgánmi a policajnými orgánmi rôznych štátov s cieľom pomôcť riešiť právne otázky a praktické problémy a pomáhať pri nich.

Aké je zloženie Eurojustu?

Eurojust sa skladá z 28 národných členov, pričom každý členský štát EÚ má jedného člena. Národní členovia sú dočasne vyslaní v súlade so svojimi príslušnými právnymi systémami a majú stále sídlo v Haagu. Národní členovia sú vysoko postavení skúsení prokurátori, sudcovia alebo policajti s rovnocennými právomocami. Niektorých národných členov podporujú zástupcovia, asistenti alebo dočasne vyslaní národní experti.

Posilnenie Eurojustu

Rada 4. júna 2009 prijala nové rozhodnutie o posilnení Eurojustu. Medzi cieľmi nového rozhodnutia o posilnení Eurojustu je:

  • vytvorenie spoločného minimálneho základu právomocí národných členov,
  • vytvorenie núdzového koordinačného mechanizmu,
  • zlepšenie prenosu informácií do Eurojustu,
  • zlepšenie národnej databázy Eurojustu,
  • posilnenie vzťahu medzi Eurojustom a Európskou justičnou sieťou,
  • posilnenie justičnej spolupráce s nečlenskými krajinami EÚ tým, že sa Eurojustu umožní vyslať do týchto krajín styčného sudcu alebo prokurátora a posilniť spoluprácu s inými orgánmi, ako sú Europol, OLAF a Frontex.

Návrh nariadenia o Eurojuste bol prijatý 17. júla 2014. Cieľom bolo zlepšiť operačnú účinnosť Eurojustu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o tomto návrhu.

Súvisiace odkazy

Eurojust

Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.