Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Eurojust

Europeiska rådet inrättade Eurojust för att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet. Eurojust är ett organ som består av åklagare, domare eller polistjänstemän med motsvarande behörighet.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad är Eurojust?

Eurojust är ett EU-organ som bildades 2002 för att stimulera och förbättra samordningen av utredningar och väckande av åtal mellan de rättsliga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater vid bekämpning av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.

Vad har Eurojust för mål?

Målet för Eurojust är att, i samband med utredningar och åtal som berör två eller flera medlemsstater, stimulera och förbättra samordningen mellan de nationella myndigheterna genom att beakta framställningar från behöriga myndigheter i medlemsstaterna och information som lämnas av organ som är behöriga enligt regler som antagits i enlighet med fördragen (europeiska rättsliga nätverket för brottmål, Europol, och Olaf).

En annan målsättning för Eurojust är att förbättra samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, särskilt genom att underlätta internationell ömsesidig rättslig hjälp och verkställande av europeiska arresteringsorder.

Eurojust ger också stöd till de behöriga myndigheterna för att öka effektiviteten i utredningar och åtal. Organet kan bistå i utredningar och åtal mellan ett medlemsland och ett icke-medlemsland, eller mellan ett medlemsland och kommissionen rörande brott som riktar sig mot Europeiska unionens ekonomiska intressen.

Eurojust höjer effektiviteten hos nationella myndigheter som utreder och väcker åtal rörande grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet, t.ex. terrorism, människohandel, narkotikahandel, bedrägeri och penningtvätt, så att brottslingarna snabbt och effektivt kan ställas inför rätta.

Hur arbetar Eurojust?

Eurojust fullgör sina uppgifter genom sina nationella medlemmar eller som ett kollegium. Eurojust har befogenhet att be behöriga nationell myndighet att göra en utredning eller lagföra specifika gärningar, att avgöra att en av dem kan vara bättre rustad att göra en utredning av eller lagföra specifika gärningar, att samordna mellan behöriga myndigheter, att inrätta gemensamma utredningsteam, eller att lämna eventuell information som behövs för att den ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Eurojust ser till att information utbyts mellan de behöriga myndigheterna och bistår dem genom att sörja för bästa möjliga samordning och samarbete. Eurojust samarbetar också med det europeiska rättsliga nätverket, Europol och Olaf. Eurojust erbjuder logistikstöd och kan anordna samordningsmöten mellan rättsliga myndigheter och polismyndigheter i de olika länderna för att lösa juridiska frågor och praktiska problem.

Hur är Eurojust sammansatt?

Eurojust består av 28 nationella medlemmar, en från varje medlemsstat i EU. De nationella medlemmarna utstationeras i enlighet med medlemsstaternas rättsliga system, med permanent placering i Haag. De nationella medlemmarna är erfarna åklagare, domare eller polistjänstemän med motsvarande behörighet. Vissa nationella medlemmar bistås av biträdande eller assisterande nationella medlemmar eller utstationerade nationella experter.

Förstärkning av Eurojust

Den 4 juni 2009 antog rådet ett nytt beslut om förstärkning av Eurojust. Målen för det nya beslutet om förstärkning av Eurojust omfattar

  • att inrätta en gemensam minimibas för de nationella medlemmarnas befogenheter,
  • att inrätta en joursamordning,
  • att förbättra överföringen av information till Eurojust,
  • att förbättra Eurojusts nationella förankring,
  • att förstärka förhållandet mellan Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket,
  • ­­att förstärka det rättsliga samarbetet med icke-medlemsländer genom att göra det möjligt för Eurojust att utstationera sambandspersoner i dessa länder samt att stärka samarbetet med andra organ såsom Europol, Olaf och Frontex.

Ett förslag till förordning om Eurojust antogs den 17 juli 2014. Syftet var att förbättra Eurojusts operativa effektivitet. Förhandlingar pågår om förslaget.

Länkar

Eurojust

Senaste uppdatering: 08/12/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.