Pankroti ja maksejõuetuse registrid — maksejõuetute ettevõtjate otsing ELis

Teenusest

Liikmesriikide teave

Teenusest
Euroopa Komisjoni esitatav teave

Kõnealune teenus võimaldab Teil saada teavet järgmiste liikmesriikide maksejõuetusmenetluste kohta: Austria, Eesti, Madalmaad, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Tšehhi Vabariik. Te võite teha otsinguid nende riikide registrites. ELis ei ole veel ühtset maksejõuetuse registrit loodud. Teie päring saadetakse riiklikesse registritesse ja vastused kuvatakse mõne sekundi jooksul. Teenust osutatakse esialgu võimaluste piires ja andmete kättesaadavus ei ole alati tagatud.

Teil on võimalik teha liikmesriikide registrites lihtotsing, kasutades võlgniku nime. Laiendatud otsing võimaldab Teil kasutada eri otsingukriteeriume kooskõlas konkreetse liikmesriigi maksejõuetusalaste õigusaktidega. Juhtnööre selle kohta, kuidas eri liikmesriikide registrites otsingut teha, sealhulgas erisümbolite ja -tähemärkide kasutamise kohta, saab liikmesriikide eeskirjadest juurdepääsu kohta siseriiklikule maksejõuetusalasele teabele. Need eeskirjad on esitatud allpool liikmesriikide esitatava teabe peatükis.

Teenuse kasutamiseks sisestage oma päring ja tehke rist kasti, kinnitades, et olete lugenud ja mõistnud teenuse tingimusi ning olete nendega nõus. Seejärel klõpsake nupul „Otsi”. Teil palutakse sisestada kood, et saada kinnitust selle kohta, et Te olete inimene, sest masinate teostatavad automaatsed otsingud aeglustaksid süsteemi toimimist.

Otsingutulemused kuvatakse tähestiku järjekorras. Te saate tulemusi riikide kaupa sorteerida.

Ekraanile võivad ilmuda ka järgmised konkreetse riigiga seotud teated:

 • Teie päring ei vastanud otsingu riiklikele miinimumkriteeriumidele. Palun tutvuge asjaomast teavet sisaldava leheküljega ja tehke laiendatud otsingut kasutades nõuetekohane päring.
 • Tulemuste maksimumarv on ületatud. Mõned tulemused jäävad kuvamata. Palun täpsustage oma päringut ja proovige uuesti.
 • Teie päringule vastavaid kirjeid ei leitud.
 • Teenus ei toimi. Palun proovige hiljem uuesti (viitab tehnilistele probleemidele võrgus või veebirakenduses).

Tulemusele klõpsamine suunab Teid riigi maksejõuetuse registris sisalduva teabe juurde. Kuna liikmesriikide maksejõuetusalane õigus on erinev, erineb riigiti olulisel määral ka ekraanil kuvatav teave. Üksikasju saab uurida liikmesriikide eeskirjadest juurdepääsu kohta siseriiklikule maksejõuetusalasele teabele.

Ehkki otsinguid saab teha ELi 22 ametlikus keeles ja suurem osa teabest on kõigis keeltes kättesaadav, esitatakse osa teabest otsingutulemuste leheküljel siiski ainult asjaomase liikmesriigi keel(t)es. Sellisel juhul on harilikult tegemist konkreetse juhtumiga seotud teabega, näiteks kohtuotsuse väljavõttega, mida meil ei ole kahjuks võimalik tõlkida.

Kui Teil on teenuse kohta küsimusi või kui Te soovite anda meile teenuse kohta tagasisidet või jagada oma ideid, kasutage palun avalehel olevat funktsiooni „Tagasiside”.

Liikmesriikide teave
Osalevate liikmesriikide esitatav teave

Austria – Maksejõuetuse register

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Austria Föderaalne Justiitsministeerium http://www.edikte.justiz.gv.at/

Avalikkuse teavitamise eest vastutavad maksejõuetuskohtud.

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Austria maksejõuetuse registris on võimalik teha nii liht- kui ka täppisotsingut. Register on avalikkusele kättesaadav ja selle kasutamiseks ei ole erieeskirju.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Föderaalne justiitsministeerium ei piira maksejõuetuse alase teabe kasutamist, kui on ilmne, et kõnealuse teabe on avaldanud sõltumatu kohus ning võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta.

Me ei taga, et dokument, mis on avaldatud Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis, vastab täpselt ametlikult vastuvõetud dokumendile. Ainult need Austria Vabariigi õigusaktid, mis on avaldatud seadusega ettenähtud viisil, on õiguslikult siduvad. Palun tutvuge Austria autoriõiguse märkega rubriigis „õigusteave”.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Maksejõuetuse alane teave on kättesaadav seadusjärgse kustutamistähtajani.

Palun tutvuge Austria maksejõuetuse seaduse asjaomaste sätetega.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Austria maksejõuetuse registrit haldab föderaalne justiitsministeerium koostöös föderaalse andmetöötluskeskusega:

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Kasutajatugi: esmaspäev – reede kl 07.00 – 17.00
Kasutajatoeta teenust on võimalik kasutada iga päev ööpäev läbi.

7. Kust leida lisateavet?

Tšehhi Vabariik – Maksejõuetuse register (Insolvenční rejstřík, ISIR)

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Andmeid maksejõuetuse kohta edastavad piirkonnakohtud (sealhulgas Praha Munitsipaalkohus), kõrgemad kohtud ja Brnos asuv Ülemkohus. Andmed edastatakse keskregistrisse.

Avaldatud andmete eest vastutavad kohtud.

Tšehhi maksejõuetuse register: https://isir.justice.cz

Enne 1. jaanuari 2008 algatatud maksejõuetusmenetlused: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Lubatud on erinevate otsingukriteeriumide kasutamine:

 • võlgniku nimi (füüsiline või juriidiline isik), 3–40 tähemärki, või
 • äriühingu registrikood – ainult numbrid, maksimaalselt 8 numbrit;
 • otsingut ei ole võimalik teha, kasutades korraga sünniaega (füüsilise isiku puhul) ja registrikoodi (juriidilise isiku puhul);
 • kui päring annab vastuseks üle 200 kirje, ilmub teade „Päring on liiga üldine”.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Maksejõuetuse register on avalikkusele tasuta kättesaadav (maksejõuetuse seadus, nr 182/2006, 419 jagu, paragrahv 3). Kui füüsiline isik esitab kohtule asjakohase taotluse, võib maksejõuetuskohus otsustada muuta anonüümseks füüsilise isiku teatavad andmed, mis dokumendis sisalduvad. Füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi avaldatakse alati (maksejõuetuse seadus, 422. jagu).

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Kohus kustutab võlgniku nimekirjast ja muudab tema maksejõuetusega seotud andmed kättesaamatuks 5 aastat pärast maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsuse jõustumise kuupäeva (maksejõuetuse seadus, 425. jagu).

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Maksejõuetuse registrit haldab justiitsministeerium (telefon: +420 221997111, faks: +420 221997559).

Avaldatud andmete eest vastutavad maksejõuetuskohtud.

Isikuandmete kaitse eest vastutab Isikuandmete Kaitse Amet:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

telefon: +420 234665111
faks: +420 234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Andmed on kättesaadavad iga nädal tööpäeviti kaheksa tundi päevas. Andmete kättesaadavus ei ole reguleeritud õigusaktidega.

7. Kust leida lisateavet?

Ainult tšehhikeelne teave:

Saksamaa Liitvabariik

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Teavet maksejõuetuse kohta avalikustavad kohalikud kohtud. Saksamaal vastutavad maksejõuetuse juhtumite eest 130 kohalikku kohut. Andmed avaldab kõigi liidumaade nimel Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium.

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Esimesel kahel nädalal pärast andmete avaldamist konkreetseid eeskirju ei kohaldata. Andmete otsimisel pärast kahe nädala möödumist tuleb sisestada vastutava kohtu nimi ja vähemalt üks muudest kriteeriumidest (nt vähemalt kaks maksejõuetu isiku nimetähte, tema elukoht jne).

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Ainus piirang on nõue, et maksejõuetust käsitlevad andmed ei tohi enam olla kättesaadavad ühelgi muul veebisaidil peale Saksamaa peamise veebisaidi.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Maksejõuetuse alast teavet avaldatakse maksimaalselt kuue kuu pikkuse ajavahemiku jooksul pärast lõplikku/viimast kohtuotsust. Pärast seda kustutatakse teave automaatselt.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Saksamaaga seotud maksejõuetusalaste andmete eest vastutab järgmine organisatsioon:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel:  +49 (211) 837-1917,
Faks: +49 (211) 8792-456

Andmekaitseküsimuste eest vastutab järgmine organisatsioon:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel: +49 228-997799-
Faks: +49 228-997799-550

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Veebisaiti on võimalik konsulteerida iga päev ööpäev läbi, ent teenus on tagatud ainult esmaspäevast reedeni kl 6–20.

7. Kust leida lisateavet?

-

Eesti – Äriregistri teabesüsteem e-äriregister

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Eestis puudub eraldiseisev maksejõuetuse register. Pankrotiasjade (maksejõuetuse) menetlemine kuulub Eestis maakohtute pädevusse. Peale pankroti väljakuulutamist teavitab kohus sellest viivitamatult äriregistrit, mida peavad maakohtute registriosakonnad.

Eesti äriregistersisaldab kandeid juriidiliste isikute pankrottide kohta. Kanne äriregistrisse tehakse kohtulahendi alusel. E-äriregistri teabesüsteemi andmed pärinevad maakohtute registriosakondades peetavast äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest.

Teavet nii juriidilise isiku kui ka füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise kohta leiab samuti elektroonilisest ametlikust väljaandest Ametlikud Teadaanded, milles avaldatakse ka pankrotiteated ja pankrotimenetluse teated.

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Otsingute sooritamiseks ei ole erireegleid. Juriidilist isikut saab äriregistri teabesüsteemi kasutades otsida nime või registrikoodi järgi. Juriidilise isiku staatus annab teavet selle kohta, kas isik on pankrotis või mitte.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Eestis puudub maksejõuetuse register. Info äriühingu pankroti kohta on avalikult kättesaadav äriregistrist, samuti viide vastavale kohtulahendile. Äriregistri andmed on avalikud. Jõustunud kohtulahendid on Internetis avalikult kättesaadavad avalikus kohtulahendite registris.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu kättesaadavaks tehtavate Eesti äriregistrisse kantud osaühingute, aktsiaseltside, Euroopa äriühingute, Euroopa ühistute, Euroopa territoriaalse koostöörühmituste ja tulundusühistute pankrotti puudutavaid andmeid säilitatakse 30 aastat pärast registrist kustutamist või registriosa sulgemist, esmakandeavalduse või esmakinnistamisavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist. Füüsilisest isikust ettevõtjate, täisühingute ja usaldusühingute ning Euroopa majandushuviühingute pankrotti puudutavaid andmeid säilitatakse 10 aastat pärast registrist kustutamist, esmakandeavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Eesti äriregistri vastutavaks töötlejaks on Justiitsministeerium.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: (+372) 6 208 100,
Faks: (+372) 6 208 109

E-post: info@just.ee
Veebileht: http://www.just.ee/et

Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega Eesti äriregistris, võtke ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika19, 10129, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: (+372) 627 4135,

E-post: info@aki.ee
Veebileht: http://www.aki.ee/et

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Teenustaseme kokkuleppe alusel peavad Eesti äriregistri andmed olema kättesaadavad kell 6:00 kuni 22:00. Enamasti on andmed kättesaadavad ööpäevaringselt, kuid seda ei garanteerita.

7. Kust leida lisateavet?

Itaalia – Itaalia äriregister

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Andmeid maksejõuetuse kohta koguvad ja töötlevad Itaalia kohtud justiitsministeeriumi juhendamisel. Osa andmetest edastatakse seejärel kaubanduskoja (majandusarenguministeeriumi haldusalas) asjaomasesse süsteemi ja avaldatakse veebis riikliku äriregistri osana (https://www.registroimprese.it).

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Itaalia äriregister sisaldab teavet juriidiliste isikute maksejõuetuse kohta. Juriidilist isikut on võimalik otsida nime, registrikoodi või maksukoodi järgi. Äriühingut on võimalik otsida ka juhatuse liikmete ja osanike järgi. Kogu teave äriühingute kohta ei ole tasuta.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Teave maksujõuetuse kohta on avalikkusele kättesaadav ja sellega tutvumist reguleeritakse samade eeskirjadega nagu juurdepääsu Itaalia äriregistrile.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Itaalia äriregistris maksejõuetuse kohta avaldatud teabe suhtes kohaldatakse kõnealuse registri erieeskirju, millega nähakse ette kogu varasema teabe säilitamine.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Itaalia

Telefon: +39 06 442851 / Faks:   +39 06 44285255

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Riiklikku registriga saab tavaliselt tutvuda iga päev ja iga kell, juurdepääs ja tugi on tagatud esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühadel) kell 8–21 ja laupäeviti kell 8–14.

7. Kust leida lisateavet?

Lisateave aadressil:

Läti – Läti maksejõuetusregister

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Läti maksejõuetusregister sisaldab kandeid alates 1. jaanuarist 2008. Kanded on tehtud Läti Vabariigi äriregistri infosüsteemi. Läti Vabariigi äriregister haldab Läti maksejõuetusregistrit.

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Riiklikule maksejõuetuse alasele teabele juurdepääsu kohta erieeskirju ei ole. Juriidilisi isikuid saab otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • nimi või ametinimetus;
 • registrikood (juriidiliste isikute puhul) või isikukood (füüsiliste isikute puhul);
 • menetluse liik juriidiliste isikute korral (maksejõuetusmenetlus, õiguskaitsemenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus);
 • juhtumi staatus (pooleliolevad kohtuasjad; kõik kohtuasjad).

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Läti maksejõuetusregister on avalik register. Juurdepääs teabele on seaduse kohaselt kõigile huvitatud isikutele tasuta.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Maksejõuetuse alase teabe kättesaadavuse kestus ei ole piiratud.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Läti maksejõuetusregistri haldamine kuulub Läti Vabariigi äriregistri vastutusalasse.

Läti Vabariigi äriregister
Pērses iela 2, Riga
Latvia

Telefon: (+371) 67031703

E-post: minfo@ur.gov.lv
Veebisait: http://ur.gov.lv/

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Register on kättesaadav iga päev kogu ööpäeva. Teave maksejõuetuse kohta ei ole kättesaadav ainult tehnilise hoolduse ajal.

7. Kust leida lisateavet?

Madalmaad – Maksejõuetuse keskregister (Centraal InsolventieRegister)

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Madalmaades haldab maksejõuetuse registrit kohtute nõukogu. Register sisaldab alates 2005. aastast kokkuvõtlikku teavet kõikide maksejõuetuse teadete kohta, mis vastavalt seadusele tuleb avaldada riigi ametlikus väljaandes. Teate edastab registrile ringkonnakohus, kus maksejõuetusmenetlus toimus. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Füüsilist isikut saab otsida ainult siis, kui sisestatakse vähemalt kaks järgmistest otsinguparameetritest: perekonnanimi, sünniaeg, aadress (kaasa arvatud sihtnumber ja majanumber). Seetõttu ei ole füüsilist isikut võimalik otsida tavalist otsinguvormi kasutades. Kui otsite füüsilist isikut, siis arvestage järgmisega:

 • metamärkide kasutamine ei ole lubatud;
 • kõik otsingud on tõstutundlikud;
 • diakriitilisi märke võib kasutada, kuid see ei ole vajalik (nt kui sisestate „Mohlmann", saate ka vastuse „Möhlmann”).

Registreerimisprotsessi halduslike vastuolude tõttu soovitame Teil füüsilist isikut nime abil otsides kasutada järgmisi võimalusi esitatud järjekorras.

 • Sisestage prefiks (nt „van” nimes „Ludwig van Beethoven”) prefiksi väljale ja ülejäänud perekonnanimi perekonnanime väljale. Ärge kasutage prefiksi väljal lühendeid (nt „van” asemel „v.”). Kui nimi ei sisalda prefiksit, jätke väli tühjaks. Kui otsitav isik kasutab ka oma elukaaslase nime, kasutage tavapärast kirjapilti (mõlemad perekonnanimed on ühendatud sidekriipsuga, nt „Beethoven-Brahms”).
 • Kui see ei anna tulemusi, proovige järgmist (võimalik, et tuleb proovida mitut varianti korraga):
 • ärge sisestage prefiksit prefiksi väljale, vaid sisestage see perekonnanime väljale, jättes prefiksi ja perekonnanime vahele tühiku (nt „van Beethoven”);
 • kui prefiks ei ole hollandi päritolu, kasutage perekonnanime väljal prefiksi ja perekonnanime vahel sidekriipsu (nt „El Haddaoui” asemel „El-Haddaoui”);
 • ärge kasutage otsingus prefiksit.

Kui isik kasutab nii enda kui ka oma elukaaslase perekonnanime, ärge kasutage otsingus elukaaslase perekonnanime (nt kui isiku nimi on „Beethoven-Brahms”, sisestage ainult „Beethoven”). Kuna Madalmaades ei ole perekonnanimede järjekord kindlaks määratud, korrake otsingut nimega „Brahms”.

Otsides juriidilist isikut/ettevõtet, ei ole diakriitiliste märkide kasutamine ega tõstutundlikkus oluline ja tulemuse leiab ka siis, kui märgitud nimi moodustab osa ametlikust nimest. Näiteks kui sisestada „Mohlman Jansen”, annab otsing vasteks „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV”, kuid „Jansen Möhlman Design” jääb leidmata.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Maksejõuetuse keskregistrit võib kasutada igaüks. Kui soovite andmeid taaskasutada, võite kasutada tasuta veebiteenust, mille vahendusel on võimalik saada dokumente (ainult) hollandi ja inglise keeles. Kui kasutate veebiteenust, peate kinnitama, et kasutate andmeid andmekaitset käsitlevate Madalmaade õigusaktide kohaselt. Teavet ja PDF-vormingus vormi leiate järgmisel aadressil:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Kui soovite rohkem teavet inglise keeles, võtke ühendust järgmisel aadressil:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Teave kõikide maksejõuetusmenetluste kohta on kättesaadav kuue kuu jooksul pärast menetluse lõppu.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Maksejõuetuse registrit haldab kohtute nõukogu, selle igapäevase toimimise tagab kohtute nõukogu IT-osakond spir-it.

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / the Netherlands

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Register on kättesaadav ööpäev läbi seitsmel päeval nädalas, välja arvatud tehnohoolde ajal.

7. Kust leida lisateavet?

Maksejõuetuse keskregistri kohta leiate rohkem teavet Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-et.do

RUMEENIA – Justiitsministeerium, Riiklik Äriregister, maksejõuetusmenetluste bülletään

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Kõik maksejõuetuse registri andmed on pärit maksejõuetusmenetluse käigus kohtute ja pankrotihaldurite väljastatud dokumentidest. Registri haldamise ja teabe edastamise eest maksejõuetusmenetluste bülletäänis vastutab justiitsministeeriumi haldusalas tegutsev Riiklik Äriregister.

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Maksejõuetusalase teabe otsimiseks ei ole konkreetseid eeskirju. Juriidilist isikut saab otsida nime, registrikoodi, maksukohustuslase numbri või bülletääni numbri järgi.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Seaduse kohaselt on teave tasuta kättesaadav kõikidele huvitatud isikutele. Maksejõuetusmenetluste bülletäänist pärit andmeid võib kasutada ainult huvitatud isikute teavitamise eesmärgil.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Kogu aeg.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Justiitsministeerium, Riiklik Äriregister, maksejõuetusmenetluste bülletään:

Valentina Burdescu, maksejõuetusmenetluste bülletääni direktor
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

telefon: +40213160817, allabonendi number 400
faks: +40213160807

e-post: valentina.burdescu@onrc.ro

Ioan Mãrginean, maksejõuetusmenetluste bülletääni büroo peaspetsialist
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

telefon: +40213160817, allabonendi number 120
faks: +40213160807

e-post: ioan.marginean@onrc.ro

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Andmed maksejõuetuse kohta ei ole kättesaadavad ainult hooldustööde ajal.

7. Kust leida lisateavet?

Sloveenia - eINSOLV

1. Kust on pärit teave maksejõuetuse kohta? Milline siseriiklik asutus haldab maksejõuetuse registrit ja tagab juurdepääsu maksejõuetust käsitlevale teabele?

Teave maksejõuetuse kohta pärineb Sloveenia ringkonnakohtute maksejõuetuse talitustelt. Ringkonnakohtutes toimuvad pankroti- ja muud maksejõuetusmenetlused. Sloveenia Vabariigi Ülemkohtu informaatikakeskus kasutab elektroonilist andmeedastussüsteemi, mis on sisse seatud vastavalt maksejõuetusmenetlustealase teabe elektroonilist jagamist ja teabe jagamise eest ette nähtud hüvitist käsitlevate eeskirjade artiklile 2. Sloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Ameti (AJPES) veebileht sisaldab maksejõuetusmenetlusi käsitlevat teavet vastavalt finantstehinguid, maksejõuetusmenetlusi ja sundlõpetamist käsitleva seaduse (ZFPPIPP) artikli 122 lõikele 2 (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Kas maksejõuetuse alase teabe leidmiseks registris on konkreetsed eeskirjad ja otsingukriteeriumid?

Teavet saab otsida, kasutades eri kriteeriume:

 • maksejõuetusmenetluse number
 • juhul kui maksejõuetu võlgnik on juriidiline isik, ärimees või eraisik, siis tuvastamist võimaldavad andmed, mida on kasutatud kohtu- või äriregistris, ning maksukohustuslasena registreerimise number;
 • juhul kui maksejõuetu võlgnik on tarbija, ärimees või eraisik, siis võib otsingut tehes kasutada järgmisi kombinatsioone:
  • maksukohustuslasena registreerimise number ning ees- ja perekonnanimi;
  • ees- ja perekonnanimi, alaline elukoht ja sünniaeg.

3. Millised on siseriikliku maksejõuetuse registri kasutamise tingimused? Kas maksejõuetust käsitlevate andmete taaskasutamisel on piiranguid (nt autoriõiguse eeskirjad)?

Tingimused on kehtestatud ainult selliste internetiteenuste kasutamise suhtes, mille abil saab hankida põhiandmeid (maksejõuetute võlgnike nimekiri, mida uuendatakse iga tööpäeva lõpus) ja teha päringuid maksejõuetute võlgnike kohta. Juurdepääsu nendele teenustele võimaldatakse ainult elektroonilise andmeedastussüsteemi liikmetele. Kasutajad idendivad ennast kvalifitseeritud sertifikaadiga, mida nad kasutavad otsingute tegemiseks ja teabe saamiseks.

Sloveenia süsteem lubab hankida ainult maksejõuetust käsitlevaid põhiandmeid ja teha nende andmete hulgas otsinguid. Andmeid ei saa muuta ega edastada.

4. Kui kaua on maksejõuetuse alane teave kättesaadav? Kas see on reguleeritud siseriiklike õigusaktidega?

Konkreetse juhtumi menetlusdokumentide sisu käsitlev teave on kättesaadav kuni viis aastat pärast kõnealuse juhtumi kohta lõpliku otsuse tegemist. Teabe kättesaadavust reguleerivad eeskirjad sisalduvad Sloveenia määruses maksejõuetusmenetlusi käsitleva teabe avalikustamise kohta.

5. Kes vastutab liikmesriigis andmete töötlemise eest? Kelle poole pöörduda andmekaitsega seotud probleemi, küsimuse või taotluse korral?

Andmete töötlemise eest vastutavat isikut ei ole veel kindlaks määratud.

6. Millal on tagatud liikmesriigi maksejõuetuse registri kättesaadavus?

Juurdepääs andmetele on tagatud kl 8.00-st kl 20.00-ni.

7. Kust leida lisateavet?

Maksejõuetust käsitlevale seadusele ja registritele osutavad lingid praegu puuduvad.

Viimati uuendatud: 15/06/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.