Bankroto ir nemokumo registrai. Nemokių skolininkų ES paieška

Pastaba. Šis bendrosios informacijos puslapis taikomas ankstesnei sistemos versijai, jungiančiai nacionalinius nemokumo registrus ir grindžiamai savanorišku dalyvavimu. Ši sistema vis dar prieinama čia.

Jei ieškote naujos nemokumo registrų sąsajos sistemos, įdiegtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 25 straipsnį, ją galite rasti čia.

Apie šią paslaugą

Valstybių narių informacija

Apie šią paslaugą
Europos Komisijos informacija

Naudodamiesi šia paslauga, galite susirasti informaciją apie bankroto bylas šiose valstybėse narėse: Austrijoje, Čekijoje, Estijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje ir Rumunijoje. Ji suteikia galimybę atlikti paiešką šių šalių nacionaliniuose registruose. Centralizuoto ES bankroto registro nėra. Jūsų pateikta užklausa siunčiama į nacionalinius registrus, ir per kelias sekundes gaunamas atsakymas. Kol kas paslauga teikiama geriausiai, kiek leidžia galimybės. Todėl nėra garantuojama, kad ji bus nuolat prieinama.

Ši paslauga leidžia atlikti paprastą paiešką valstybių narių bankroto registruose pagal skolininko pavadinimą (pavardę). Išplėstinė paieška suteikia vartotojams galimybę atlikti paiešką pagal įvairius kriterijus, kurie gali skirtis dėl valstybės narės bankroto teisės specifikos. Nurodymus, kaip atlikti paiešką kiekvienos valstybės narės registruose (pvz., kokius specialius ženklus naudoti) rasite kiekvienos šalies nacionalinių bankroto duomenų prieigos taisyklėse. Šias taisykles galima rasti tolesniame skyriuje „Valstybių narių informacija“.

Norėdami pasinaudoti šia paslauga, įrašykite paieškos žodžius ir patvirtinkite, kad susipažinote su sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis, pažymėdami tam skirtą langelį. Tada spauskite mygtuką „Ieškoti“. Turėsite įrašyti patvirtinimo kodą, patvirtinantį, kad paiešką atlieka žmogus, nes automatinė paieška stabdo sistemos darbą.

Paieškos rezultatai išdėstomi abėcėlės tvarka. Galima suskirstyti juos pagal šalis.

Galite pamatyti tokius su konkrečia šalimi susijusius pranešimus:

 • Jūsų užklausa neatitinka būtiniausių nacionalinių paieškos kriterijų. Informacijos skyriuje susiraskite nurodymus ir pateikite tinkamą užklausą naudodamiesi išplėstinės paieškos forma.
 • Viršytas galimas paieškos rezultatų skaičius. Kai kurie rezultatai nerodomi. Patikslinkite užklausą ir bandykite dar kartą.
 • Užklausą atitinkančių įrašų nėra.
 • Paslauga neteikiama. Pabandykite pateikti užklausą vėliau (tai reiškia, kad kilo problemų dėl tinklo arba tinklo programos).

Spustelėjus rezultatą atidarys ieškomos šalies bankroto registro puslapis su reikiama informacija. Bankroto teisė įvairiose šalyse labai skirtinga, todėl rasta informacija taip pat gerokai skirsis, nelygu iš kokios ji šalies. Išsamiau apie tai galite pasiskaityti šalių nacionalinių bankroto duomenų prieigos taisyklėse.

Nors paiešką galima atlikti 22 oficialiosiomis ES kalbomis ir dažniausiai duomenys pateikiami visomis šiomis kalbomis, kai kurie paieškos rezultatai bus rodomi tik atitinkamos valstybės narės kalba (kalbomis). Paprastai tai su konkrečia byla susijusi informacija (pavyzdžiui, teismo sprendimo ištrauka), kurios išversti, deja, negalime.

Jei turite daugiau klausimų apie šią paslaugą, norėtumėte ją įvertinti ar pasidalyti savo idėjomis, spustelėkite mygtuką „Jūsų atsiliepimai“ pradiniame puslapyje.

Valstybių narių informacija
Projekte dalyvaujančių valstybių narių informacija

Austrija. Bankroto registras

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Austrijos federalinė teisingumo ministerija http://www.edikte.justiz.gv.at/

Viešus pranešimus skelbia bankroto bylų teismai.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Austrijos bankroto registre galima atlikti paprastą ir išplėstinę paiešką. Austrijos bankroto registras prieinamas visiems, prieigos taisyklių nenustatyta.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Federalinė teisingumo ministerija nedraudžia naudoti bankroto informacijos, jei šią informaciją skelbia nepriklausomi teismai ir laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos.

Negarantuojame, kad Europos e. teisingumo portalo puslapiuose skelbiami dokumentai tiksliai atitinka oficialų priimto dokumento tekstą. Teisiškai privalomi yra tik tie Austrijos Respublikos teisės aktai, kurie paskelbti įstatymais nustatytu būdu. Prašome laikytis skyrelyje „teisinė pastaba“ nurodytų Austrijos autorių teisių.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Bankroto informacija prieinama tol, kol nesueina įstatymais nustatytas ištrynimo terminas.

Išsamesnės informacijos galima rasti Austrijos bankroto įstatymo nuostatose.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Austrijos bankroto registrą tvarko Federalinė teisingumo ministerija kartu su Federaliniu informatikos centru:

Bundesministerium für Justiz
1070 Wien, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Registras veikia ir teikiamos konsultacijos: pirmadienį–penktadienį nuo 7 iki 17 val.
Registras veikia, bet konsultacijos neteikiamos – nuolat.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Čekijos Respublika. Bankroto registras (Insolvenční rejstřík, ISIR)

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Duomenis apie bankrotą centriniam bankroto registrui pateikia apygardos teismai (įskaitant Prahos miesto teismą), aukštesnieji teismai ir Brno Aukščiausiasis teismas.

Už paskelbtus bankroto duomenis atsako teismai.

Nuoroda į nacionalinį bankroto registrą: https://isir.justice.cz/

Nuoroda į duomenis apie bankroto bylas, iškeltas iki 2008 m. sausio 1 d.: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Paieška galima pagal įvairius kriterijus:

 • skolininko (fizinio asmens) pavardę arba (juridinio asmens) pavadinimą – galima įvesti nuo 3 iki 40 ženklų; arba
 • įmonės kodą, kurį sudaro tik skaitmenys, daugiausia 8 ženklai;
 • neleidžiama paieška pagal (fizinio asmens) gimimo datą ir juridinio asmens kodą kartu;
 • jei užklausos rezultatų daugiau kaip 200, parodomas pranešimas „užklausa nepakankamai konkreti“.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Pagal Bankroto įstatymo 419 straipsnio 3 dalį (Įstatymas Nr. 182/2006, Rink.) Bankroto registro informacija visiems prieinama nemokamai. Jei fizinis asmuo pateikia bankroto bylų teismui prašymą, šis teismas gali nuspręsti, kad tam tikri dokumente esantys fizinio asmens duomenys yra neskelbtini. Pagal Bankroto įstatymo 422 straipsnį fizinio asmens vardas ir pavardė skelbiami visada.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Teismas išbraukia skolininką iš skolininkų sąrašo ir pašalina jo bankroto duomenis iš viešai prieinamos duomenų bazės po 5 metų nuo tada, kai įsigaliojo galutinis sprendimas jo bankroto byloje (Bankroto įstatymo 425 straipsnis).

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Bankroto registrą administruoja Čekijos teisingumo ministerija (tel. (+420) 221997111, faksas (+420) 221997559).

Kiekvienas teismas atsako už savo paskelbtus bankroto duomenis.

Asmens duomenų apsaugos klausimus sprendžia Asmens duomenų apsaugos biuras:

Úøad pro ochranu osobních údajù
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

telefonas (+420) 234665111
faksas (+420) 234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Bankroto registro sistema veikia penkias darbo dienas per savaitę, aštuonias valandas per dieną. Nacionalinės teisės aktais šis darbo laikas nereguliuojamas.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Informacijos (tik čekų kalba) galima rasti:

Vokietijos Federacinė Respublika

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Bankroto duomenis skelbia apylinkės teismai. Vokietijoje bankroto bylas nagrinėja 130 apylinkės teismų. Iš visų federalinių žemių surinktus duomenis paskelbia Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės teisingumo ministerija. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Pirmąsias dvi savaites nuo duomenų paskelbimo jokios konkrečios taisyklės netaikomos. Vėliau, norėdami rasti duomenis, turite nurodyti bylą nagrinėjusio teismo pavadinimą ir dar bent vieną paieškos kriterijų (pvz., ne mažiau kaip dvi raides skolininko pavadinimo, adreso ar kituose laukeliuose).

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Tėra vienas apribojimas – kitose interneto svetainėse bankroto duomenys negali būti skelbiami ilgiau nei pagrindinėje Vokietijos svetainėje.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Duomenys skelbiami ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo tada, kai byloje buvo priimtas galutinis (nebeskundžiamas) teismo sprendimas. Vėliau jie automatiškai ištrinami

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Už duomenis apie bankrotą atsakinga Vokietijos organizacija:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Telefonas +49 (211) 837-1917,
Faksas +49 (211) 8792-456

Už duomenų apsaugos klausimus atsakinga organizacija:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Fax: +49 228-997799-550

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Paprastai interneto svetainė veikia visą parą, tačiau vartotojų aptarnavimas garantuojamas tik pirmadieniais–penktadieniais nuo 6 iki 20 val.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

-

Estija. Centrinis prekybos registras, elektroninis įmonių registras.

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Estijoje nëra atskiro bankroto registro. Bankroto (nemokumo) bylas Estijoje nagrinëja apygardos teismai. Jei paskelbiamas bankrotas, teismas turi nedelsdamas pranešti apie tai Prekybos registrui, kurá tvarko apygardos teismø registro skyriai.

Estijos prekybos registre pateikiama informacija apie juridiniø asmenø bankrotà. Árašai Prekybos registre daromi remiantis teismo sprendimu. Elektroninio ámoniø registro informacinæ sistemà sudaro skaitmeniniai Prekybos registro duomenys, kuriuos tvarko apygardos teismø registro skyriai, ne pelno asociacijø ir fondø registras bei Komerciniø užstatø registras.

Informacijos apie juridiniø ir fiziniø asmenø bankrotà galima rasti ir elektroniniame oficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded, kuriame taip pat skelbiami pranešimai apie bankrotà ir bankroto bylas.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Nacionaliniuose registruose esanèiø bakroto duomenø prieigos taisykliø nenustatyta. Prekybos registre juridinio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimà arba registro numerá. Juridinio asmens bûklë parodo, ar jis bankrutavæs.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Estijoje nėra atskiro bankroto registro. Informaciją apie įmonės bankrotą visi gali rasti Prekybos registre. Jame taip pat nurodomas atitinkamas teismo sprendimas. Prekybos registro duomenys visuotinai prieinami. Įsiteisėję teismų sprendimai skelbiami visuotinai prieinamame viešajame internetiniame teismų praktikos registre.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Estijos prekybos registre įvesti ir per Europos e. teisingumo portalą prieinami duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių, Europos akcinių bendrovių, Europos kooperatinių bendrovių, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių ir ekonominių kooperatinių bendrovių bankrotą saugomi 30 metų nuo tada, kai jie ištrinami iš Prekybos registro, panaikinama atitinkama registro dalis arba atmetamas ar atsiimamas prašymas pirmą kartą įtraukti bendrovę ar nekilnojamojo turto objektą į registrą. Duomenys apie savarankiškai dirbančių asmenų, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų ir Europos ekonominių interesų grupių bankrotą saugomi 10 metų nuo tada, kai jie ištrinami iš Prekybos registro arba atmetamas ar atsiimamas prašymas pirmą kartą įtraukti šiuos subjektus į registrą.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Estijos prekybos registrą kontroliuoja Teisingumo ministerija.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Telefonas (+372) 6 208 100,
Faksas (+372) 6 208 109

E. paštas info@just.ee
Interneto svetainė https://www.just.ee/en

Norėdami pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo Estijos prekybos registre, susisiekite su Duomenų apsaugos inspekcija.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Telefonas (+372) 627 4135,

E. paštas info@aki.ee
Interneto svetainė http://www.aki.ee/en

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Susitarimu dël paslaugø lygio nustatyta, kad Estijos prekybos registro duomenys turi bûti prieinami nuo 6 val. iki 22 val. Paprastai duomenys prieinami visà parà, taèiau tai nëra garantuojama.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Italija. Italijos verslo registras

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Duomenis apie nemokumą renka ir tvarko Italijos teismų sistema vadovaujant Teisingumo ministerijai. Kai kurie iš šių duomenų persiunčiami į Prekybos rūmų sistemą, kurią prižiūri Ekonominės plėtros ministerija, o vėliau skelbiami internete nacionaliniame verslo registre adresu https://www.registroimprese.it/.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Italijos verslo registre saugoma informacija apie juridinių asmenų nemokumą. Juridinių asmenų galima ieškoti pagal pavadinimą, registro kodą arba mokesčių mokėtojo kodą. Bendrovių taip pat galima ieškoti pagal bendrovių darbuotojus ir akcininkus. Ne visa informacija apie bendroves yra nemokama.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Visuomenė gali susipažinti su informacija apie nemokumo atvejus, o naudojimąsi duomenimis reglamentuoja tos pačios taisyklės, kurios reglamentuoja Italijos verslo registro prieigą.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Italijos verslo registre skelbiamą informaciją apie nemokumą reglamentuoja specialios šio registro taisyklės, kurios apima nuostatas dėl visų anksčiau susistemintų bylų išsaugojimo.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Italija

Tel. +39 06 442851 / faks.   +39 06 44285255

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Prie nacionalinio registro paprastai galima prisijungti bet kuriuo metu visomis savaitės dienomis: prieiga ir priežiūra užtikrinamos nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių dienas) nuo 8 val. iki 21 val., o šeštadieniais – nuo 8 val. iki 14 val.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Daugiau informacijos rasite adresu

Latvija. Latvijos nemokumo registras

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Latvijos nemokumo registre įrašai daromi nuo 2008 m. sausio 1 d., jie išsaugomi Latvijos Respublikos įmonių registro informacinėje sistemoje. Latvijos nemokumo registrą tvarko Latvijos Respublikos įmonių registras.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Taisyklių dėl prieigos prie nacionalinių nemokumo duomenų nenustatyta. Teisės subjekto galite ieškoti pagal šiuos kriterijus:

 • vardą ir pavardę arba pavadinimą;
 • registracijos numerį (juridinių asmenų atveju) arba asmens tapatybės numerį (fizinių asmenų atveju);
 • juridinių asmenų atveju – pagal bylos rūšį (nemokumo byla, teisinės apsaugos procedūra, neteisminė teisinės apsaugos procedūra);
 • bylos etapą (nagrinėjamos bylos, visos bylos).

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Latvijos nemokumo registras yra viešas registras. Pagal įstatymus visi suinteresuoti asmenys gali gauti nemokamą informaciją.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Nemokumo duomenys saugomi nuolat.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Latvijos nemokumo registras priklauso Latvijos Respublikos įmonių registrui.
Latvijos Respublikos įmonių registras
Pērses iela 2, Riga
Latvija

Tel. +371 67031703

E. paštas minfo@ur.gov.lv
Svetainė http://ur.gov.lv/

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Registras veikia nuolat, visą parą. Nemokumo duomenys neprieinami tik tais laikotarpiais, kai vykdoma techninė svetainės priežiūra.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Nyderlandai. Centrinis bankroto registras (Centraal InsolventieRegister)

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Nyderlanduose už Centrinį bankroto registrą atsako Teismų taryba. Nuo 2005 m. registre kaupiami visi pranešimai apie bankrotą, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje. Pranešimus registrui pateikia bankroto bylas nagrinėjantys apygardos teismai. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Fizinio asmens paieška registre įmanoma tik tuomet, kai nurodomi bent du iš šių paieškos kriterijų: pavardė, gimimo data, adresas (kurį sudaro pašto kodas ir namo numeris). Todėl fizinio asmens paieškos negalima atlikti paprastos paieškos puslapyje. Ieškodami fizinio asmens duomenų, atsiminkite, kad:

 • pakaitos simbolių naudoti negalima;
 • paieška atliekama neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių;
 • diakritinius ženklus įvesti galima, bet nebūtina (pvz., įvedę „Mohlmann“, surasite ir „Möhlmann“).

Be to, kadangi dėl administracinių priežasčių registravimo procesas nebuvo nuoseklus, ieškant fizinio asmens pagal pavardę patartina pasinaudoti toliau išdėstytomis paieškos galimybėmis (nurodyta eilės tvarka).

 • Pirmiausia, jei pavardė su priedėliu, nurodykite jį pavardės priedėlio lauke (pvz., „van“ kaip „Ludwig van Beethoven“). Priedėlio lauke nevartokite santrumpų (pvz., „v.“ vietoje „van“). Jei priedėlio nėra, šio lauko nepildykite. Jei ieškomo asmens pavardė papildyta jo partnerio pavarde, pirmiausia pabandykite rašyti jas įprastai (t. y. sujungtas brūkšneliu, pvz. „Beethoven-Brahms“).
 • Jei pagal šią užklausą rezultatų nėra, išbandykite šias galimybes (galima naudoti kelias iš karto):
 • pavardės priedėlį įveskite ne priedėlio, o pavardės lauke, su tarpeliu tarp priedėlio ir pavardės (pvz., „van Beethoven“);
 • gali būti, kad ne olandų kilmės priedėlį ir pavardę turi skirti brūkšnelis. Viską rašykite pavardės lauke (pvz., ne „El Haddaoui“, o „El-Haddaoui“);
 • paieškos užklausoje visai nerašykite pavardės priedėlio.

Jei asmens pavardė susideda iš jo ir jo partnerio pavardės, nerašykite partnerio pavardės (pvz., ieškodami asmens pavarde „Beethoven-Brahms“, rašykite tik „Beethoven“. Atsiminkite, kad Nyderlanduose pavardės gali būti rašomos skirtinga eilės tvarka. Taigi išbandykite ir „Brahms“.

Jei ieškote juridinio asmens ar įmonės, į didžiąsias raides ir diakritinius ženklus paieškoje neatsižvelgiama, o surandami tokie rezultatai, kuriuose nurodytas pavadinimas yra viena iš juridinio asmens pavadinimo dalių. Pavyzdžiui, jei ieškote „Mohlman Jansen“, rasite „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV“, tačiau nerasite Jansen Möhlman Design“.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Centrinio bankroto registro duomenys prieinami visiems. Norėdami toliau naudoti šiuos duomenis, galite pasinaudoti nemokama interneto paslauga. Ši paslauga taikoma (tik) dokumentams olandų ir anglų kalbomis. Norėdami pasinaudoti šia interneto paslauga, turite patvirtinti, kad duomenis naudosite pagal Nyderlanduose taikomą duomenų apsaugos teisę. Daugiau informacijos ir PDF formą rasite šioje svetainėje:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Norėdami gauti daugiau informacijos anglų kalba, susisiekite su

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / The Netherlands

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Informacija apie bet kurią bankroto bylą prieinama iki šešių mėnesių nuo proceso pabaigos.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Už Centrinį bankroto registrą atsako Teismų taryba, o jo veikimą užtikrina tarybos IT skyrius „spir-it“:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Nederland / The Netherlands

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Registro informacija prieinama nuolat, visą parą, išskyrus techninės priežiūros laikotarpius.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Daugiau informacijos apie Centrinį bankroto registrą galite rasti Europos e. teisingumo portale:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-lt.do

RUMUNIJA. Teisingumo ministerija, Nacionalinis prekybos registro biuras, Bankroto bylų biuletenis

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Visi bankroto registre skelbiami duomenys gaunami iš bankroto bylas nagrinėjančių teismų arba bankroto administratorių sudarytų dokumentų. Nacionalinė institucija, atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimą ir tvarkymą – Teisingumo ministerijai pavaldus Nacionalinis prekybos registro biuras, leidžiantis Bankroto bylų biuletenį.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Bankroto duomenų prieigos taisyklių nėra. Juridinio asmens galima ieškoti pagal pavadinimą, registracijos numerį, mokesčių mokėtojo numerį arba Bankroto bylų biuletenio numerį.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Pagal įstatymą nemokamą informaciją gali gauti visi suinteresuoti asmenys. Bankroto bylų biuletenyje gauta informacija toliau gali būti naudojama tik nemokamam suinteresuotų asmenų informavimui.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Nuolat.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Teisingumo ministerijai pavaldus Nacionalinis prekybos registro biuras, leidžiantis Bankroto bylų biuletenį:

Valentina Burdescu, Bankroto bylų biuletenio direktorė.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Telefonas (+40) 213160817, tiesioginė linija 400
Faksas (+40) 213160807

E. paštas valentina.burdescu@onrc.ro

Mr. Ioan Mãrginean, , Bankroto bylų biuletenio Leidinių biuro vyriausiasis specialistas.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
România

Telefonas (+40) 213160817, tiesioginė linija 120
Faksas (+40) 213160807

E. paštas ioan.marginean@onrc.ro

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Bankroto duomenys neprieinami tik tais laikotarpiais, kai vykdoma techninė svetainės priežiūra.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Slovėnija - eINSOLV

1. Kas pateikia duomenis apie bankrotą? Kokia nacionalinė institucija atsakinga už šių bankroto duomenų pateikimų ir tvarkymų?

Bankroto duomenis teikia Slovėnijos apygardų teismų bankroto skyriai, nagrinėjantys bankroto ir kitas nemokumo bylas. Prie Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo įsteigtas Informatikos centras valdo perduodamų duomenų elektronizavimo sistemą, sukurtą pagal Bankroto bylų elektroninių duomenų teikimo ir taikomų tarifų nustatymo nuostatų 2 straipsnį. Slovėnijos Respublikos Viešos teisinės informacijos ir susijusių paslaugų agentūros (AJPES) interneto svetainėje (http://www.ajpes.si/?language=english) pateikiamos nuorodos į puslapius, kuriuose skelbiami pranešimai apie bankroto bylas pagal Finansinių operacijų, bankroto procedūrų ir priverstinio likvidavimo įstatymo (ZFPPIPP) 122 straipsnio 2 dalį.

2. Ar yra nustatytos nacionaliniuose registruose esančių bankroto duomenų prieigos taisyklės ar privalomi paieškos kriterijai?

Duomenų gali būti ieškoma pagal įvairius kriterijus:

 • pagal bankroto bylos numerį,
 • jeigu nemokus skolininkas yra juridinis asmuo, verslininkas arba privatus asmuo, pagal bet kuriuos teisme ar įmonių registre naudotus identifikavimo duomenis ir pagal mokesčių mokėtojo kodą,
 • jeigu nemokus skolininkas yra vartotojas, verslininkas ar privatus asmuo, pagal šias kriterijų kombinacijas:
  • mokesčių mokėtojo kodą ir vardą bei pavardę,
  • vardą bei pavardę, nuolatinę gyvenamąją vietą ir gimimo datą.

3. Kokios registre esančių nacionalinių bankroto duomenų prieigos sąlygos? Ar yra kokių nors tolesniam bankroto duomenų naudojimui taikomų apribojimų ar autorių teisių nuostatų?

Nustatytos tik pagrindinių duomenų (kiekvienos darbo dienos pabaigoje sudaromo nemokių skolininkų sąrašo) teikimo internetu ir internetinių užklausų apie nemokius skolininkus sąlygos. Prieigą prie šios informacijos turi tik elektroninėje duomenų perdavimo sistemoje užsiregistravę asmenys. Naudotojų tapatybė nustatoma pagal kvalifikuotą serverio sertifikatą, kurį jie naudoja atlikdami paiešką ir gaudami informaciją.

Slovėnijos sistemoje galima gauti tik pagrindinius bankroto duomenis ir atlikti jų paiešką. Duomenų negalima keisti arba perduoti tretiesiems asmenims.

4. Kiek laiko prieinami duomenys apie bankrotą? Kokios susijusios nacionalinės nuostatos?

Su pranešimais apie konkrečios bylos procesinius dokumentus galima susipažinti penkerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo toje byloje. Tvarka nustatyta Slovėnijos nuostatose dėl pranešimų bankroto bylose.

5. Į kokią nacionalinę instituciją, kontroliuojančią duomenų tvarkymą, galima kreiptis iškilus duomenų apsaugos problemų, klausimų ar norint pateikti užklausą?

Nacionalinės institucijos, kontroliuojančios asmens duomenų tvarkymą, nėra.

6. Kokios techninės prieigos prie nacionalinio bankroto registro sąlygos?

Duomenis galima gauti nuo 8.00 iki 20.00 val.

7. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Šiuo metu nėra nuorodų į bankroto teisės aktus ir registrus.

Paskutinis naujinimas: 06/09/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.