Rejestry upadłości – wyszukiwanie niewypłacalnych przedsiębiorców w UE

Informacje dotyczące usługi

Informacje dotyczące państw członkowskich

Informacje dotyczące usługi
Informacje przekazane przez Komisję Europejską

Usługa ta pozwala na znalezienie informacji dotyczących postępowań upadłościowych w następujących państwach członkowskich: Austria, Estonia, Niderlandy, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia i Słowenia. Pozwala ona na przeprowadzenie wyszukiwania w krajowych rejestrach tych państw. Na szczeblu UE nie funkcjonuje bowiem centralny rejestr upadłości. Zapytanie jest wysyłane do rejestrów krajowych i odpowiedź przychodzi z nich z powrotem w kilka sekund. Na razie usługa jest realizowana na zasadzie „najlepszych starań”. Dostępność nie jest zatem zagwarantowana.

Usługa umożliwia proste wyszukiwanie przy pomocy nazwy dłużnika w rejestrach upadłości państw członkowskich. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala użytkownikom na wyszukiwanie za pomocą różnych kryteriów według krajowych przepisów prawa upadłościowego poszczególnych państw członkowskich. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy prowadzić wyszukiwanie w rejestrach poszczególnych państw członkowskich — np. jak stosować szczególne znaki alfabetu — należy zapoznać się z zasadami dostępu do informacji na temat upadłości w danym państwie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych zasad, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi państw członkowskich.

W celu skorzystania z usługi należy wypełnić formularz wyszukiwania i zaznaczyć pole, że użytkownik zapoznał się z warunkami i zrozumiał je oraz zaakceptował, a następnie – pole „Wyszukaj”. Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu potwierdzającego, by udowodnić, że zapytanie zostało wprowadzone przez człowieka, ponieważ maszynowe wyszukiwania automatyczne spowolniłyby cały system.

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w porządku alfabetycznym. Można je również uporządkować według państw.

Ponadto mogą się ukazać następujące wiadomości, w których zostanie wskazane państwo, do którego się odnoszą:

 • Wyszukiwanie nie spełniło minimalnych krajowych kryteriów wyszukiwania. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną informacyjną i przeprowadzenia wyszukiwania zaawansowanego.
 • Przekroczono maksymalną liczbę wyników. Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone. Należy zawęzić kryteria wyszukiwania i ponownie wprowadzić zapytanie.
 • Brak wyników wyszukiwania dla wybranych kryteriów.
 • Usługa niedostępna. Prosimy o przeprowadzenie wyszukiwania później (co oznacza, że pojawiły się problemy z siecią lub aplikacją internetową).

Po kliknięciu na dany wynik nastąpi przekierowanie do informacji przechowywanych w rejestrze upadłości danego państwa. Biorąc pod uwagę znaczące różnice między systemami prawa upadłościowego w poszczególnych państwach, wyświetlone informację będą się znacznie różniły w zależności od danego państwa. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z zasadami poszczególnych państw w zakresie dostępu do informacji dotyczących upadłości w danym państwie.

Chociaż wyszukiwanie może być przeprowadzane w 22 językach urzędowych UE i większość informacji jest dostępna w tych językach, niektóre informacje na stronach z wynikami będą wyświetlone wyłącznie w języku danego państwa członkowskiego. Zazwyczaj chodzi o informacje odnoszące się do konkretnej sprawy, na przykład wyciąg z orzeczenia sądowego, którego niestety nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć.

W przypadku pytań dotyczącej naszej usługi lub chęci przekazania swojej opinii czy podzielenia się z nami pomysłami należy skorzystać z funkcji „Twoja opinia” na stronie głównej.

Informacje dotyczące państw członkowskich
Informacje przekazane przez uczestniczące państwa członkowskie

Austria – rejestr upadłości

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.edikte.justiz.gv.at/

Sądy rozpoznające sprawy dotyczące upadłości dokonują publicznego zgłoszenia.

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Austriacki rejestr upadłości przewiduje wyszukiwanie zwykłe i zaawansowane. Rejestr jest dostępny publicznie i nie obowiązują szczególne przepisy dotyczące dostępu do austriackiego rejestru upadłości.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości nie sprzeciwia się wykorzystywaniu informacji dotyczących upadłości tak długo, jak nie ma wątpliwości, że informacje dotyczące upadłości są publikowane przez niezawisłe sądy oraz uwzględnia się dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej baz danych. Nie gwarantuje się, że dokument dostępny na stronach europejskiego portalu e-sprawiedliwość odpowiada dokładnie oficjalnie przyjętemu tekstowi. W Republice Austrii jedynie akty, które zostały opublikowane w sposób przewidziany prawem, są prawnie wiążące. Należy zwrócić uwagę na informacje o austriackim prawie autorskim umieszczone w „nocie prawnej”.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Informacje dotyczące upadłości są dostępne do chwili upływu okresu, po którym następuje z mocy prawa usunięcie informacji.

Należy zapoznać się z przepisami austriackiej ustawy o upadłości.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Austriacki rejestr upadłości jest prowadzony przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Federalnym Centrum Informatycznym.

Bundesministerium für Justiz
1070 Wiedeń, Museumstraße 7
Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at

Bundesrechenzentrum GmbH
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Operacje objęte wsparciem technicznym: poniedziałek – piątek 07:00 – 17:00.
Operacje nieobjęte wsparciem technicznym: siedem dni w tygodniu całodobowo.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Republika Czeska – rejestr upadłości (Insolvenční rejstřík – ISIR)

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Dane dotyczące upadłości są dostarczane przez sądy okręgowe (w tym Mìstský soud w Pradze), sądy okręgowe wyższej instancji (Vrchní soudy) i Sąd Najwyższy w Brnie. Dane te są wysyłane do centralnego rejestru.

Sądy są odpowiedzialne za publikację danych dotyczących upadłości.

Link do krajowego rejestru upadłości: https://isir.justice.cz

Link do stron w sprawach o stwierdzenie upadłości wszczętych przed 1 stycznia 2008 r.: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Istnieją różne dopuszczalne kryteria wyszukiwania:

 • Nazwa/imię i nazwisko dłużnika (osoba fizyczna lub prawna) – minimalnie trzy znaki, maksymalnie 40 znaków; lub
 • Numer identyfikacji spółki – wyłącznie cyfry, maksymalnie 8 znaków.
 • Nie zezwala się na wprowadzanie zapytań przy wykorzystaniu kryterium daty urodzenia (w przypadku osób fizycznych) i osobistego numeru identyfikacyjnego (w przypadku osób prawnych) w tym samym czasie.
 • W razie gdy w wyniku wyszukiwania uzyskano więcej niż 200 rekordów wyświetli się komunikat „Zapytanie zbyt ogólne”.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Rejestr upadłości jest publicznie dostępny i nieodpłatny (art. 419 ust. 3, ustawa nr 182/2006 zbiór (Sbírka zákonů), Prawo upadłościowe). Sąd rozpoznający sprawę o stwierdzenie upadłości może zarządzić anonimizację wybranych danych osoby fizycznej zawartych w dokumencie na wniosek osoby fizycznej, która złoży odpowiedni wniosek do sądu. Imię i nazwisko takiej osoby fizycznej jest zawsze publikowane. (art. 422, Prawo upadłościowe).

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Sąd usuwa dłużnika z listy dłużników i utajnia jego dane 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie upadłościowe, (art. 425, Prawo upadłościowe).

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Rejestr upadłości jest zarządzany przez czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości. (tel.: +420.221997111, faks: +420.221997559).

Poszczególne sądy rozpoznające sprawy o stwierdzenie upadłości są odpowiedzialne za publikację danych dotyczących upadłości.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Republika Czeska

Tel.: +420.234665111
Faks: +420.234665444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

System jest dostępny w formule 5x8 (dni robocze x godziny na tydzień). Krajowe ustawodawstwo nie zawiera przepisów dotyczących dostępności systemu.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Informacje dostępne wyłącznie w języku czeskim:

Republika Federalna Niemiec

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Dane dotyczące upadłości są publikowane przez sądy rejonowe (Amtsgerichte). W Niemczech właściwymi do rozpoznawania spraw z zakresu upadłości jest 130 sądów rejonowych. Publikacją danych “pod względem technicznym” zajmuje się niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości w imieniu wszystkich niemieckich landów. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

W terminie pierwszych dwóch tygodni od ogłoszenia danych nie stosuje się żadnych szczególnych zasad. W razie konieczności wyszukania danych po upływie dwóch tygodni należy podać dane właściwego sądu oraz przynajmniej jedno inne kryterium (mianowicie: przynajmniej dwie litery nazwy upadłego lub jego nazwiska; miasta, w którym znajduje się siedziba, lub miejsca pobytu itp.).

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Jedynym ograniczeniem jest to, że danych dotyczących upadłości nie wolno udostępniać na innej stronie internetowej dłużej niż na głównej niemieckiej stronie internetowej.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Dane są publikowane maksymalnie na okres 6 miesięcy po wydaniu prawomocnego/ostatniego orzeczenia sądu. Po tym okresie zostają automatycznie usunięte.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Niemiecki organ krajowy odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tel.: +49 (211) 837-1917,
Fax: +49 (211) 8792-456

Organ krajowy odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych osobowych:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tel.: +49 228-997799-
Faks: +49 228-997799-550

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Strona internetowa jest na stałe dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, ale wykonywanie usług jest zagwarantowane jedynie od 6:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

-

Estonia – Centralny Rejestr Handlowy Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Estonia nie ma odrębnego rejestru upadłości. W Estonii sądami rozpoznającymi sprawy o upadłość (postępowanie upadłościowe) są sądy rejonowe. Po ogłoszeniu upadłości danego podmiotu, sąd jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego do Rejestru Handlowego, który jest prowadzony przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych.

Estoński Rejestr Handlowy zawiera informacje dotyczące upadłości osób prawnych. Wpisy do Rejestru Handlowego są dokonywane na podstawie orzeczenia sądu. System informatyczny Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorstw zawiera dane w wersji cyfrowej z Rejestru Handlowego prowadzonego przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych, rejestru stowarzyszeń nienastawionych na osiąganie zysku i fundacji oraz rejestru zastawów handlowych.

Informacje dotyczące upadłości osób prawnych i osób fizycznych można również znaleźć w oficjalnej publikacji elektronicznej „Zawiadomienia Urzędowe” (Ametlikud Teadaanded), w której publikuje się ogłoszenia o upadłości i postępowaniach upadłościowych.

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące dostępu do krajowych informacji na temat upadłości. Osobę prawną można wyszukać w systemie Rejestru Handlowego przy użyciu jej nazwy (firmy) lub numeru uzyskanego w rejestrze. Status osoby prawnej wskazuje, czy jest to podmiot upadły.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Estonia nie ma odrębnego rejestru upadłości. Informacje na temat upadłości spółki są udostępniane publicznie w Rejestrze Handlowym, wraz z odesłaniem do odpowiedniego orzeczenia sądu. Dane w Rejestrze Handlowym są publiczne. Orzeczenia sądu, które weszły w życie, są dostępne publicznie w internecie w publicznym rejestrze orzecznictwa.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Dane dotyczące upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek europejskich, spółdzielni europejskich, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz stowarzyszeń gospodarczych (tulundusühistu), które zostały wpisane do estońskiego Rejestru Handlowego i są udostępnione za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, są przechowywane przez 30 lat po ich usunięciu z Rejestru Handlowego, zamknięciu danej części rejestru, lub odrzuceniu lub wycofaniu wniosku o pierwszy wpis spółki lub nieruchomości. Dane dotyczące upadłości osób samozatrudnionych, spółek jawnych (täisühing), spółek komandytowych (usaldusühing) oraz europejskich ugrupowań interesów gospodarczych są przechowywane przez 10 lat po ich usunięciu z Rejestru Handlowego, zamknięciu danej części rejestru, lub odrzuceniu lub wycofaniu wniosku o pierwszy wpis.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Administratorem estońskiego Rejestru Handlowego jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Estonia

Tel.: (+372) 6 208 100,
Faks: (+372) 6 208 109

E-mail: info@just.ee
Strona internetowa: https://www.just.ee/en

W przypadku gdy dana osoba ma zamiar złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych w estońskim Rejestrze Handlowym należy się zwrócić do Inspektoratu Ochrony Danych.

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn
Estonia

Tel.: (+372) 627 4135,

E-mail: info@aki.ee
Strona internetowa: http://www.aki.ee/en

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Zgodnie z ustaleniami roboczymi dane z Estońskiego Rejestru Handlowego powinny być dostępne w godz. od 6:00 do 22:00. W większości przypadków dane są dostępne przez całą dobę, ale nie jest to zagwarantowane.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Włochy - włoski rejestr działalności gospodarczej

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Dane dotyczące upadłości są gromadzone i przetwarzane w ramach włoskiego systemu sądownictwa pod kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Część z tych informacji jest następnie przekazywana do systemu Izb Handlowych (podlegającemu Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego), a następnie są one publikowane w internecie w ramach krajowego rejestru działalności gospodarczej – https://www.registroimprese.it.

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Włoski rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje dotyczące upadłości osób prawnych. Osobę prawną można wyszukać według nazwy, numeru w rejestrze lub numeru rejestracji podatkowej. Spółki można również wyszukać po nazwiskach członków organów zarządzających oraz wspólników/akcjonariuszy. Nie wszystkie informacje dotyczące spółki są udzielane bezpłatne.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Informacje dotyczące upadłości są dostępne dla ogółu społeczeństwa, a korzystanie z nich jest uregulowane w tych samych przepisach, które dotyczą dostępu do włoskiego rejestru działalności gospodarczej.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Informacje dotyczące upadłości publikowane we włoskim rejestrze działalności gospodarczej podlegają przepisom szczegółowym dotyczącym tego rejestru, w tym przepisom w sprawie przechowywania akt rejestrowych.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Włochy

Telefon: +39 06 442851 / Faks:   +39 06 44285255

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Krajowy rejestr działalności gospodarczej jest zwykle dostępny przez całą dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym dostęp do niego i pomoc są zapewniane od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) od 8:00 do 21:00, a w soboty od 8:00 do 14:00.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Łotwa – łotewski rejestr upadłości

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Wpisy w rejestrze dotyczą okresu od 1 stycznia 2008 r. i są zapisywane w systemie informacyjnym rejestru przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej. Łotewski rejestr upadłości funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej.

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące dostępu do krajowych informacji na temat upadłości. Osobę prawną można wyszukać według następujących kryteriów:

 • nazwisko lub stanowisko;
 • numer rejestracyjny (dla osób prawnych) lub numer ewidencyjny (dla osób fizycznych);
 • rodzaj postępowania w przypadku osób prawnych (postępowanie dotyczące upadłości, postępowanie dotyczące ochrony prawnej lub pozasądowej ochrony prawnej);
 • etap postępowania (sprawy w toku; wszystkie sprawy).

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Łotewski rejestr upadłości jest rejestrem publicznym. Zgodnie z prawem wszystkie zainteresowane osoby uzyskują bezpłatny dostęp do informacji.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Informacje dotyczące upadłości są dostępne przez cały czas.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Łotewski rejestr upadłości podlega rejestrowi przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej.

Rejestr przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Pērses iela 2, Riga
Łotwa

Tel.: (+371) 67031703

E-mail: minfo@ur.gov.lv
Strona internetowa: http://ur.gov.lv/

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Rejestr jest dostępny 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Dane dotyczące upadłości są niedostępne jedynie w okresach prac technicznych.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Niderlandy – Centralny Rejestr Upadłości (Centraal InsolventieRegister)

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

W Niderlandach za Centralny Rejestr Upadłości odpowiedzialna jest Rada Sądownictwa. Rejestr zawiera zagregowane informacje od 2005 r. na temat wszystkich zawiadomień o upadłości, które z mocy prawa muszą być opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Zawiadomienia są przekazywane przez sądy rejonowe odpowiedzialne za rozpoznawanie spraw z zakresu postępowania upadłościowego. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Kwerendy na temat osób fizycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie wtedy, gdy ma się do dyspozycji przynajmniej dwa z następujących parametrów: nazwisko, datę urodzenia, adres (na który składa się kod pocztowy i numer domu). Osób fizycznych nie można zatem wyszukać przy użyciu formularza wyszukiwania zwykłego. W trakcie kwerendy dotyczącej osoby fizycznej należy uwzględnić, że:

 • nie zezwala się na stosowanie znaków wieloznacznych;
 • system nie uwzględnia wielkich/małych liter;
 • można wpisywać znaki diakrytyczne, ale nie są one konieczne (np. jeżeli użytkownik wpisze „Mohlmann”, w wynikach wyszukiwania znajdzie się również „Möhlmann”).

Ponadto ze względu na niespójności w trakcie procesu rejestracji, w przypadku wyszukiwania osoby fizycznej przy użyciu kryterium nazwiska zaleca się zastosowanie następujących wariantów w podanej kolejności.

 • Należy rozpocząć poprzez wpisanie przedrostka (jak „van” w „Ludwig van Beethoven”) w polu przeznaczonym na przedrostek, a resztę nazwiska w polu przeznaczonym na nazwisko. W polu przeznaczonym na przedrostek nie należy używać skrótów (jak „v.” w miejsce „van”). W przypadku gdy w nazwisku nie występuje przedrostek pole należy pozostawić puste. Jeżeli osoba, której dotyczy kwerenda, przyjęła nazwisko łączone należy wypróbować zwyczajny model (dwa nazwiska połączone myślnikiem, np. „Beethoven-Brahms”);
 • Jeżeli nie pojawią się żadne wyniki, należy spróbować jednego z następujących sposobów (lub ewentualnie połączenia kilku z nich):
 • przedrostek należy wpisać w polu przeznaczonym na nazwisko, a nie na przedrostek, wstawiając spację między przedrostkiem a nazwiskiem (np. „van Beethoven”);
 • w przypadku nazwisk, które nie są niderlandzkiego pochodzenia, można spróbować wpisać myślnik między przedrostkiem i nazwiskiem – w polu przeznaczonym na nazwisko (np. „El-Haddaoui” zamiast „El Haddaoui”);
 • kwerendę należy przeprowadzić bez wpisywania przedrostka.

W razie gdy dana osoba nosi swoje nazwisko rodowe i nazwisko małżonka nie należy wpisywać nazwiska partnera (np. jeżeli ma na nazwisko „Beethoven-Brahms” należy wpisać „Beethoven”). Należy pamiętać, że w Niderlandach można używać nazwisk w każdej kolejności. Dlatego dla pewności należy wpisać również „Brahms”.

Podczas wyszukiwania podmiotu prawnego/przedsiębiorstwa, wyszukiwarka nie uwzględnia wielkich/małych liter oraz znaków diakrytycznych, przy czym wynik się pojawi, jeżeli określona nazwa stanowi część nazwy prawnej (firmy). Na przykład, po wpisaniu „Mohlman Jansen”, w wynikach zostanie wyświetlony „Bouwbedrijf Möhlman Jansen BV”, ale już nie „Jansen Möhlman Design”.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Z Centralnego Rejestru Upadłości może skorzystać każdy. W przypadku zamiaru ponownego skorzystania z danych można użyć nieodpłatnego serwisu internetowego, w którym dostępne są dokumenty (jedynie) w języku niderlandzkim i angielskim. Aby skorzystać z serwisu internetowego należy złożyć oświadczenie, że dane zostaną wykorzystanie zgodnie z niderlandzkim prawem dotyczącym ochrony danych. Informacje i formularz w formacie PDF można znaleźć na:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji w języku angielskim należy zwrócić się do:

Spir-it
t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Niderlandy

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Informacje na temat każdego postępowania upadłościowego są dostępne sześć miesięcy od momentu zakończenia postępowania.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Rada Sądownictwa jest odpowiedzialna za Centralny Rejestr Upadłości oraz bieżące działania „spir-it” - Departamentu ds. Technologii Informacyjnych Rady:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties
Postbus 85228
3508 AE Utrecht
Niderlandy

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Rejestr jest dostępny całodobowo siedem dni w tygodniu z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzona jest konserwacja techniczna.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat Centralnego Rejestru Upadłości można znaleźć na Europejskim portalu "e-Sprawiedliwość":

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-nl.do

RUMUNIA – Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Krajowego Rejestru Handlowego, Dziennik Postępowania Upadłościowego

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Wszystkie dane z naszego rejestru upadłości są gromadzone na podstawie dokumentów wydanych w postępowaniu upadłościowym przez sądy oraz przez specjalistów zajmujących się postępowaniami upadłościowymi. Krajowym podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie rejestru i przekazywanie informacji jest Ministerstwo Sprawiedliwości – Urząd Krajowego Rejestru Handlowego, za pośrednictwem Dziennika Postępowania Upadłościowego.

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące dostępu do krajowych informacji na temat upadłości. Dane dotyczące określonego podmiotu prawnego można wyszukiwać według nazwy, numeru rejestracji, numeru identyfikacji podatkowej lub numeru dziennika.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Zgodnie z prawem bezpłatny dostęp do informacji jest zapewniony wszystkim zainteresowanym osobom. Dane uzyskane z Dziennika Postępowania Upadłościowego mogą być ponownie użyte wyłącznie w celu nieodpłatnego poinformowania zainteresowanych osób

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Na czas nieokreślony.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Krajowego Rejestru Handlowego, Dziennik Postępowania Upadłościowego:

Pani Valentina Burdescu, dyrektor Dziennika Postępowania Upadłościowego (directorul Buletinului procedurilor de insolvență).
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
Rumunia

Tel.: +40213160817, wew. 400
Faks: +40213160807

E-mail: valentina.burdescu@onrc.ro

Pan Ioan Mãrginean, kierownik biura (șef birou), Urząd Publikacji Dziennika Postępowania Upadłościowego.
Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti
Rumunia

Tel.: +40213160817, wew. 120
Faks: +40213160807

E-mail: ioan.marginean@onrc.ro

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Dane dotyczące upadłości są niedostępne jedynie w okresach, w których prowadzona jest konserwacja techniczna.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Słowenia - eINSOLV

1. Skąd pochodzą informacje dotyczące upadłości? Który krajowy organ jest odpowiedzialny za przetwarzanie i dostarczanie danych na temat upadłości?

Dane dotyczące niewypłacalności pochodzą z wydziałów upadłościowych sądów rejonowych, gdzie prowadzone są postępowania upadłościowe i inne postępowania z zakresu niewypłacalności. Centrum Informatyczne przy Sądzie Najwyższym Republiki Słowenii utrzymuje system przekazywania danych w formie skomputeryzowanej, ustanowiony na mocy art. 2 Reguł udostępniania informacji o postępowaniach upadłościowych w formie skomputeryzowanej oraz kwocie wynagrodzenia za udostępnianie danych. Strona internetowa Agencji Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych oraz Usług Powiązanych (AJPES) obejmuje strony na temat publikacji dokonywanych w postępowaniach upadłościowych na mocy art. 122 ust. 2 ustawy o operacjach finansowych, postępowaniu upadłościowym i przymusowej likwidacji - ZFPPIPP (http://www.ajpes.si/?language=english).

2. Czy istnieją szczególne przepisy lub wstępne kryteria wyszukiwania dotyczące dostępu do krajowych informacji dotyczących upadłości w przypadku tego rejestru?

Dane można wyszukiwać na podstawie różnych kryteriów. Są to:

 • numer referencyjny postępowania upadłościowego;
 • jeżeli niewypłacalny dłużnik jest osobą prawną, przedsiębiorcą lub osobą fizyczną, poprzez wszelkie dane identyfikacyjne wprowadzane do rejestru sądowego lub rejestru przedsiębiorstw oraz przez numer identyfikacji podatkowej;
 • jeżeli niewypłacalny dłużnik jest konsumentem, przedsiębiorcą lub osobą fizyczną, poprzez zastosowanie następujących kombinacji:
  • numer identyfikacji podatkowej oraz imię i nazwisko;
  • imię i nazwisko, miejsce stałego zamieszkania oraz data urodzenia.

3. Jakie są warunki i zasady korzystania regulujące dostęp do krajowych danych na temat upadłości z niniejszego rejestru? Czy wprowadzono jakieś ograniczenia co do ponownego korzystania z danych dotyczących upadłości lub czy stosuje się przepisy dotyczące praw autorskich?

Warunki zostały ustanowione wyłącznie w odniesieniu do internetowego serwisu pozwalającego uzyskać podstawowe dane (wykaz niewypłacalnych dłużników sporządzany na koniec każdego dnia roboczego) oraz internetowej usługi wysyłania zapytań na temat niewypłacalnych dłużników. Dostęp do tych serwisów mają wyłącznie osoby należące do elektronicznego systemu przekazywania danych. Użytkownicy muszą poddać się identyfikacji za pośrednictwem kwalifikowalnego certyfikatu serwera wykorzystywanego do wyszukiwania i uzyskiwania informacji.

Słoweński system umożliwia jedynie pobieranie podstawowych danych na temat niewypłacalności oraz wyszukiwanie tych danych. Dane nie mogą być zmieniane ani przekazywane dalej.

4. Jak długo informacje dotyczące upadłości są dostępne? Jakie krajowe przepisy obowiązują w tej kwestii?

Dostęp do publikacji dotyczących treści aktów proceduralnych w konkretnej sprawie można uzyskać przez pięć lat od daty wydania prawomocnego orzeczenia w danym postępowaniu. Przepisy w tym zakresie ustanowiono w słoweńskim rozporządzeniu o publikacjach w postępowaniu upadłościowym.

5. Kto jest krajowym administratorem danych odpowiedzialnym za dane, z którym powinienem się skontaktować, jeżeli mam wątpliwości dotyczące ochrony danych, pytanie lub wniosek w tym zakresie?

Jak dotąd nie mamy jeszcze krajowego administratora danych.

6. Jaka jest zagwarantowana techniczna dostępność krajowego rejestru, w którym umieszczone są informacje dotyczące upadłości?

Dostęp do danych można uzyskać w godz. 8.00 – 20.00.

7. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Obecnie nie ma żadnych linków do krajowego prawa upadłościowego i rejestrów.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.