Konkurs- och insolvensregister – sök insolventa gäldenärer i EU

Anmärkning: Den här sidan med allmän information gäller den föregående versionen av systemet för sammankoppling av nationella insolvensregister på grundval av frivilligt deltagande. Gå till den föregående versionen

Gå till det nya systemet för sammankoppling av insolvensregister som inrättats enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848.

Om denna tjänst

Information från medlemsländerna

Om denna tjänst
Information från Europeiska kommissionen

Denna tjänst ger dig möjlighet att få information om konkursförfarandena i Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Nederländerna, Slovenien och Rumänien. Genom tjänsten kan du begära att få söka i dessa länders nationella register. Det finns inget centralt konkursregister för EU. Din förfrågan skickas till de nationella registren och svaret når dig inom några sekunder. För närvarande tillhandahålls tjänsten ”efter bästa förmåga”. Tillgången är således inte garanterad.

Du kan göra en enkel sökning på gäldenärers namn i de deltagande medlemsländernas konkursregister. En avancerad sökning ger möjlighet att använda sökkriterier som föreskrivs i konkurslagstiftningen i respektive medlemsland. Instruktioner om hur du söker i enskilda medlemsländers register — t.ex. när det gäller användning av särskilda tecken – finner du i medlemsländernas bestämmelser om tillgång till nationella konkursuppgifter. Närmare uppgifter om dessa instruktioner återfinns i informationen om de enskilda medlemsländerna nedan.

För att använda tjänsten skriver du in ditt sökord och klickar i rutan för bekräftelse av att du har läst och förstått villkoren och att du godtar dessa. Sedan klickar du på ”sökning". Du kommer att ombes att ange en kod som bekräftelse på att du är en person, eftersom automatiska maskinsökningar skulle göra systemet långsammare.

Sökresultaten visas i alfabetisk ordning. Du kan också sortera dem efter land.

Även följande meddelanden kan komma att visas, med uppgift om vilket land de gäller:

 • Din sökning uppfyller inte de nationella minimikriterierna för sökning. Gå till informationssidan och gör en giltig förfrågan med hjälp av den avancerade sökfunktionen.
 • Det maximala antalet resultat har överskridits. Vissa av resultaten visades inte. Precisera sökningen och försök igen.
 • Det finns inga uppgifter som matchar din sökning.
 • Tjänsten är inte tillgänglig för närvarande. Försök igen senare (innebär att det är något problem med nätverket eller webbapplikationen).

Om du klickar på ett resultat kommer du till uppgifter som lagras i det berörda medlemslandets konkursregister. På grund av olikheterna mellan medlemsländers konkurslagstiftning kan de uppgifter som visas skilja sig betydligt från ett land till ett annat. Närmare upplysningar finner du i det berörda landets regler om tillgång till nationella konkursuppgifter.

Även om du kan söka på 22 officiella EU-språk och merparten av informationen finns tillgänglig på dessa språk, kommer vissa uppgifter på resultatsidan att visas enbart på det berörda medlemslandets språk. Det rör sig då oftast om uppgifter som är specifika för ett visst fall, till exempel ett utdrag från ett domstolsavgörande, och som vi tyvärr inte har möjlighet att översätta.

Om du har andra frågor om tjänsten, eller vill ge oss feed-back eller dela med dig av dina idéer, kan du använda dig av ”feedback-funktionen” på webbplatsen.

Information från medlemsländerna
Information från de deltagande medlemsstaterna

Österrike - Konkursregister

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Justitieministeriet i Österrike http://www.edikte.justiz.gv.at/

Offentliggörandet görs av konkursdomstolarna.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Man kan göra en enkel eller en avancerad sökning i Österrikes konkursregister. Registret är öppet för allmänheten och det finns inga särskilda regler som begränsar tillgången till registret.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Justitieministeriet har inga invändningar mot att konkursuppgifterna används, förutsatt att oberoende domstolar har offentliggjort dem och att Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser följs.

Vi kan inte garantera att ett dokument som finns på den europeiska e-juridikportalen exakt motsvarar den officiella texten.

Endast österrikiska rättsakter som har offentliggjortsenligt gällande lagstiftning är rättsligt bindande. Observera det österrikiska meddelandet om upphovsrätt under ”rättsligt meddelande”.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Konkursuppgifterna finns tillgängliga fram till den dag då de ska raderas enligt lag.

Se bestämmelserna i den österrikiska konkurslagen.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Österrikes konkursregister administreras av justitieministeriet i samarbete med det federala datacentret

Bundesministerium für Justiz

1070 Wien, Museumstraße 7

Palais Trautson

http://www.justiz.gv.at/

Bundesrechenzentrum GmbH

1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 4

http://www.brz.gv.at/

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Drift med support: Måndag till fredag, 07:00 – 17:00
Drift utan support dygnet runt

7. Var kan man hitta mer information?

Tjeckien – Insolvenční rejstřík (ISIR)

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

De regionala domstolarna (inklusive distriktsdomstolen i Prag), de högre rättsinstanserna och högsta domstolen i Brno tillhandahåller insolvensuppgifter. Uppgifterna skickas till det centrala registret.

Domstolarna ansvarar för de offentliggjorda insolvensuppgifterna.

Länk till det nationella insolvensregistret: https://isir.justice.cz/

Länk till insolvensärenden som inletts före den 1 januari 2008: http://upadci.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Olika sökkriterier kan användas:

 • Gäldenärens namn (en fysisk eller en juridisk person) – minst 3 och högst 40 tecken, eller
 • Företagets identifikationsnummer – endast siffror, högst 8 tecken
 • Det är inte tillåtet att söka på födelsedatum (gäller för fysiska personer) och personligt identifieringsnummer (för juridiska personer) samtidigt.
 • Om sökningen resulterar i fler än 200 poster visas meddelandet ”förfrågan är alltför allmän”.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Insolvensregistret är allmänt tillgängligt och kostnadsfritt (avsnitt 419.3, lag nr 182/2006 Coll., insolvenslagen). Insolvensdomstolen kan på begäran av en fysisk person besluta att anonymisera utvalda uppgifter om personen som finns i dokumentet. Den fysiska personens för- och efternamn offentliggörs alltid. (Avsnitt 422, insolvenslagen).

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Domstolen stryker gäldenären från förteckningen över gäldenärer och gör dennes insolvensuppgifter oåtkomliga fem år efter datumet för ikraftträdande för det beslut genom vilket insolvensförfarandet avslutades (avsnitt 425, insolvenslagen).

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Insolvensregistret förvaltas av det tjeckiska justitieministeriet (tfn: +420 221 997 111, fax: +420 221 997 559)

Insolvensdomstolarna ansvarar för offentliggjorda insolvensuppgifter.

Byrån för skydd av personuppgifter sköter skyddet av personuppgifter:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

TJECKIEN

Tfn: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?lang=en

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Systemet är tillgängligt åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Tillgängligheten fastställs inte i den nationella lagstiftningen.

7. Var kan man hitta mer information?

Information finns endast på tjeckiska:

Förbundsrepubliken Tyskland

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Konkursuppgifterna offentliggörs av de lokala domstolarna. I Tyskland ansvarar 130 lokala domstolar för konkursmålen. Rent ”tekniskt” offentliggörs uppgifterma av Nordrhein-Westfalens justitieministerium på alla tyska delstaters vägnar. http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

För de första två veckorna efter det att uppgifterna offentligjordes gäller inga särskilda regler. Om du vill få tillgång till uppgifter efter denna period måste du fylla i namnet på den ansvariga domstolen och minst ytterligare ett sökkriterium (t.ex. minst två bokstäver i den konkursdrabbades namn, hemvist/säte etc.)

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Den enda begränsningen är att konkursuppgifterna inte får finnas tillgängliga via en annan hemsida under längre period än via den centrala tyska hemsidan.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Uppgifterna är tillgängliga under högst sex månader från det att domstolen meddelade sitt slutliga/sista avgörande i målet. När denna period har löpt ut stryks uppgifterna automatiskt.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Registeransvarig organisation:

Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf

Tfn.: +49 (211) 837-1917,

Fax: +49 (211) 8792-456

För frågor om personuppgiftsskydd:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Tfn.: +49 228-997799-

Fax: +49 228-997799-550

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Webbplatsen är i normala fall tillgänglig 24 timmar om dygnet alla veckans dagar. Garanterad tillgång finns dock endast mellan kl. 06.00 och kl. 20.00 från måndag till fredag.

7. Var kan man hitta mer information?

-

Estland – Centralt företagsregister, e-företagsregistret

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Estland har inget separat konkursregister. I Estland är det landets domstolar som handlägger konkursärenden (konkursförfaranden). Efter en konkursanmälan ska domstolen omedelbart meddela handelsregistret, som förvaltas av distriktsdomstolarnas inskrivningsavdelningar.

Det estniska handelsregistret innehåller information om juridiska personers konkurs. Registreringar i handelsregistret sker på grundval av ett domstolsavgörande. E-handelsregistret innehåller digitala uppgifter från det handelsregister som förvaltas av distriktdomstolarnas inskrivningsavdelningar, registret för icke vinstdrivande organisationer och det kommersiella pantregistret.

Information om såväl juridiska som fysiska personers konkurs återfinns också i den officiella elektroniska publikationen Ametlikud Teadaanded (officiella meddelanden), där även uppgifter om konkursanmälningar och konkursförklaringar offentliggörs.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Det finns inga särskilda bestämmelser om tillgång till nationella uppgifter om konkurs. Du kan söka på en juridisk person i handelsregistrets informationssystem genom att ange firma eller organisationsnummer. Av uppgifterna om den juridiska personens status framgår huruvida den har gått i konkurs eller ej.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Estland har inget särskilt konkursregister. Information om ett företags konkurs är allmänt tillgänglig via handelsregistret, tillsammans med en hänvisning till det relevanta domstolsavgörandet. Uppgifter i handelsregistret är offentliga. Lagakraftvunna domstolsavgöranden finns allmänt tillgängliga på internet, i det offentliga rättsfallsregistret.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Uppgifter om privata aktiebolag, aktiebolag, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar, europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete och ekonomiska kooperativ som registreras i det estniska handelsregistret och görs tillgängliga via den europeiska e-juridikportalen lagras i 30 år från det att de stryks ur handelsregistret, en del av registret stängs eller ansökan om första registrering av ett företag eller en fast egendom avslås eller återkallas. Uppgifter om konkurs för egenföretagare, handelsbolag, kommanditbolag och europeiska ekonomiska intressegrupper lagras i tio år från det att de stryks ur handelsregistret eller från det att deras ansökan om första registrering avslås eller återkallas.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Tillsynsmyndighet för det estniska handelsregistret är justitieministeriet.

Justiitsministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn

Estland

Tfn +372 6 208 100

Fax +372 6 208 109

E-post: info@just.ee

Webbplats: https://www.just.ee/en

Om du vill klaga på behandlingen av uppgifter i det estniska handelsregistret, kontakta inspektionen för uppgiftsskydd.

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn

Estland

Tfn +372 627 4135,

E-post: info@aki.ee

Webbplats: http://www.aki.ee/en

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Enligt tjänsteavtalet ska det estniska handelsregistret vara tillgängligt från kl. 06.00 till kl. 22.00. Vanligtvis är uppgifterna tillgängliga dygnet runt, men det finns inga garantier för detta.

7. Var kan man hitta mer information?

Italien – Italienska företagsregistret

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Uppgifter om insolvens samlas in och behandlas av det italienska domstolssystemet under överinseende av justitieministeriet. En del av uppgifterna överförs sedan till handelskammarens system (under överinseende av ministeriet för ekonomisk utveckling), och offentliggörs på nätet som en del av det nationella företagsregistret, https://www.registroimprese.it.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Det italienska företagsregistret innehåller uppgifter om juridiska personers insolvens. Man kan söka på en juridisk person med hjälp av namn, registreringsnummer eller skatteregistreringsnummer. Det går även att hitta företag genom att söka på befattningshavare och aktieägare. All företagsinformation är inte kostnadsfri.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Uppgifter om insolvens är tillgängliga för allmänheten, och deras tillgång till uppgifterna regleras av samma regler som reglerar tillgången till det italienska företagsregistret.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Insolvensuppgifter som offentliggörs i det italienska företagsregistret regleras av de särskilda bestämmelserna i det registret, däribland bestämmelser om att alla tidigare konkursansökningar ska sparas.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Italien

Tfn: +39 06 442851 / Fax   +39 06 44285255

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Det nationella registret är vanligtvis tillgängligt dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgång och support garanteras måndag–fredag (förutom helgdagar) kl. 8–21 och lördag kl. 8–14.

7. Var kan man hitta mer information?

Mer information finns på

Lettland – Insolvensregister

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Det lettiska insolvensregistret omfattar registreringar som gjorts från och med den 1 januari 2008. Registrering sker i det lettiska företagsregistrets informationssystem. Insolvensregistret sorterar under företagsregistret.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Det finns inga särskilda regler om tillgång till nationell insolvensinformation. Du kan söka efter ett rättssubjekt med hjälp av följande kriterier:

 • Namn eller beteckning.
 • Registreringsnummer (för juridiska personer) eller identitetsnummer (för fysiska personer).
 • Typ av förfaranden för juridiska personer (insolvensförfaranden, rekonstruktionsförfaranden, utomjudiciella rekonstruktionsförfaranden).
 • Målstatus (pågående mål; alla mål)

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Det lettiska insolvensregistret är ett offentligt register. Tillgången till information är kostnadsfri för alla intresserade.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Insolvensinformationen är permanent tillgänglig.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Det lettiska insolvensregistret sorterar under Lettlands företagsregister.

The Register of Enterprises of the Republic of Latvia

Pērses iela 2, Riga

Lettland

Tfn: (+371) 67031703

E-post: minfo@ur.gov.lv

Webbplats: http://ur.gov.lv/

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Registret är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan, med förbehåll för perioder av tekniskt underhåll.

7. Var kan man hitta mer information?

Nederländerna – Centrala konkursregistret (Centraal InsolventieRegister)

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

I Nederländerna ansvarar domstolarnas råd (Raad voor de rechtspraak) för det centrala konkursregistret. Registret innehåller uppgifter från 2005 och framåt om alla konkursanmälningar som enligt lag måste offentliggöras i den officiella tidningen. Anmälningarna tillhandahålls av de distriktsdomstolar som handlägger konkursförfarandena. http://insolventies.rechtspraak.nl/

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Sökningar på fysiska personer är endast möjliga om åtminstone två av följande sökparametrar anges: efternamn, födelsedatum, adress (postnummer och husnummer). Därför går det inte att söka på fysiska personer genom enkel sökning. Vid sökning på fysiska personer är det viktigt att notera följande:

 • Jokertecken får inte användas.
 • Inga sökningar påverkas av skiftläget.
 • Diakritiska tecken kan användas, men är inte nödvändiga (om du skriver exempelvis ”Mohlmann” finner du också ”Möhlmann”);

På grund av administrativa inkonsekvenser i registreringsprocessen , bör du använda följande varianter om du söker efter fysiska personer med hjälp av namn – i nedan angiven ordning.

 • Börja med att skriva prefixet (såsom ”van” i ”Ludwig van Beethoven”) i fältet för prefix, och resten av efternamnet i fältet för efternamn. Använd inga förkortningar i prefixfältet (t.ex. ”v.” för ”van”). Om det inte finns något prefix ska det fältet lämnas tomt. Om den person du söker på även använder sin partners namn i efternamnet , försök med det vanliga sättet (båda efternamnen sammanbundna av ett bindestreck, exempelvis ”Beethoven-Brahms”).
 • Om detta inte ger några träffar kan du försöka med följande (eventuellt i kombination):
 • Skriv inte in prefixet i prefixfältet, utan i fältet för efternamn, med ett mellanslag mellan prefixet och efternamnet (t.ex. ”van Beethoven”);
 • Prefix som inte är av holländskt ursprung kan behöva ett bindestreck mellan prefix och efternamn – i fältet för efternamn (t.ex. ”El-Haddaoui” i stället för ”El Haddaoui”);
 • Utelämna prefixet helt från sökningen.

Om en person bär både sitt familjenamn och partnerns efternamn, utelämna partnerns namn (t.ex. om denne kallar sig ”Beethoven-Brahms”, sök endast på ”Beethoven”. Kom ihåg att i Nederländerna får man använda vilken ordning man vill. För att vara säker bör du även försöka med att söka endast på ”Brahms”.

Sökningar på juridiska personer/företag påverkas inte av användning av små eller stora bokstäver eller diakritiska tecken, och träff indikeras om det angivna namnet är en del av det registrerade namnet. Om du exempelvis söker på ”Mohlmann Jansen”, kommer du att få träff på ”Bouwbedrijf Möhlmann Jansen BV”, men inte på ”Jansen Möhlmann Design”.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Det centrala konkursregistret kan användas av vem som helst. Om du vill använda uppgifterna igen kan du utnyttja en gratis webbtjänst, som dock ”endast” tillhandahåller dokumentation på nederländska och engelska. För att använda denna webbtjänst måste du intyga att du kommer att använda uppgifterna i enlighet med den nederländska lagstiftningen om uppgiftsskydd. Du hittar information och ett PDF-formulär på:

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Webservice-Centraal-Insolventieregister.aspx

Om du behöver ytterligare information på engelska, kontakta gärna:

Spir-it

t.a.v. afdeling Dataleveranties

Postbus 85228

3508 AE Utrecht

P Nederländerna

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Information om konkursförfaranden finns tillgänglig i sex månader från det att förfarandena avslutades.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Domstolarnas råd ansvarar för det centrala konkursregistret, och de löpande operationerna utförs av ”spir-it”, rådets IT-avdelning:

Spir-it, t.a.v. afdeling Dataleveranties

Postbus 85228

3508 AE Utrecht

Nederländerna

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Registret är tillgängligt 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, med förbehåll för tekniskt underhåll.

7. Var kan man hitta mer information?

Mer information om Nederländernas centrala konkursregister hittar du på den europeiska e-juridikportalen:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl-sv.do

RUMÄNIEN – Justitieministeriet, Nationella bolagsverket, bulletinen om insolvensförfaranden

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Samtliga uppgifter i insolvensregistret grundas på de handlingar som domstolarna och konkursförvaltarna utfärdat vid insolvensförfaranden. Justitieministeriet, genom Nationella bolagsverket, är det nationella organ som ansvarar för att sammanställa och tillhandahålla uppgifterna som offentliggörs i bulletinen om insolvensförfaranden.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Det finns inga särskilda regler för att få ta del av nationella insolvensuppgifter. Man kan söka efter en juridisk person med hjälp av namn, registreringskod, skatteregistreringsnummer eller bulletinnummer.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Enligt lag har alla kostnadsfritt rätt att ta del av uppgifterna. Uppgifterna från bulletinen om insolvensförfaranden får endast vidareutnyttjas genom att allmänheten får gratis tillgång till uppgifterna.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Under obegränsad tid.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Justitieministeriet - Nationella bolagsverket, bulletinen om insolvensförfaranden:

Ms. Valentina Burdescu, Director of Insolvency Proceedings Bulletin.

Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti

RUMÄNIEN

Tfn: +40213160817, int 400

Fax: +40213160807

E-post: valentina.burdescu@onrc.ro

Mr. Ioan Mărginean, Head Clerk Insolvency Proceedings Bulletin Publication Office.

Blvd. Unirii, nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, Cod Poștal 030837, Bucureşti

RUMÄNIEN

Tfn: +40213160817, int 120

Fax: +40213160807

E-post: ioan.marginean@onrc.ro

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Insolvensinformationen är otillgänglig endast i samband med tekniskt underhåll.

7. Var kan man hitta mer information?

Slovenien - eINSOLV

1. Var finns uppgifter om insolvens? Vilken nationell myndighet sköter registret och lämnar ut uppgifter om insolvens?

Uppgifter om insolvens kommer från konkurskontoren på distriktsdomstolarna där konkursförfaranden och andra insolvensförfaranden förs. Informationscentrumet vid Republiken Sloveniens högsta domstol har ett system för överföring av datoriserade uppgifter, i enlighet med artikel 2 i bestämmelserna om uppgiftsdelning om insolvensförfaranden i datoriserad form och kompensationen för att dela uppgifter. På webbplatsen som sköts av AJPES, som är Sloveniens kontor för offentliga rättsliga register och relaterade tjänster finns information om offentliggörande i insolvensförfaranden enligt artikel 122.2 i lagen om finansiella transaktioner, insolvensförfaranden och om obligatorisk upplösning ZFPPIPP http://www.ajpes.si/?language=english.

2. Finns det särskilda regler och obligatoriska sökkriterier för tillgång till nationella insolvensuppgifter i detta register?

Man kan söka med hjälp av olika kriterier:

 • Ärendenummer för insolvensprocessen.
 • Om gäldenären är en juridisk person, en affärsman eller en privatperson, med hjälp av uppgifter som identifierar denne i domstolsregister eller affärsregister eller via skattnummer.
 • Om gäldenären är en konsument, en affärsman eller en privatperson kan man söka via följande kombinationer:
  • Skattenummer och namn.
  • Namn, bostadsadress och födelsedatum.

3. Vad krävs för att få tillgång till nationella insolvensuppgifter i registret? Finns det restriktioner för vidareutnyttjande av insolvensuppgifter och/eller upphovsrättsliga regler som måste beaktas?

Onlinetjänsten tar bara fram basuppgifter (listan över gäldenärer sammanställs i slutet av varje arbetsdag) och söker efter gäldenärer. Endast personer som är medlemmar i det elektroniska överföringssystemet har tillgång till dessa tjänster. Användarna identifierar sig med ett kvalificerat servercertifikat som används för sökningar och för att få fram uppgifter.

Systemet i Slovenien tillåter endast att man tar fram grundläggande uppgifter om insolvens och gör sökningar i de uppgifterna. Uppgifter kan inte ändras eller sändas vidare.

4. Hur länge finns insolvensuppgifterna tillgängliga? Vilka nationella bestämmelser reglerar detta?

Innehållet i handlingar som offentliggjorts i ett visst ärende kan tillgås i fem år efter det att ett slutligt beslut har fattats i det förfarandet. Bestämmelser om detta finns i den slovenska förordningen om offentliggörande i insolvensförfaranden.

5. Vilken nationell myndighet är registeransvarig och utövar tillsyn över uppgiftsskyddet och vem kan man kontakta om man har en fråga eller en begäran som gäller uppgiftsskydd?

Vi har ännu ingen nationell registeransvarig.

6. Vilken garanterad teknisk tillgänglighet har det nationella register där insolvensinformationen lagras?

Uppgifterna kan tillgås mellan 8.00 och 20.00.

7. Var kan man hitta mer information?

Det finns för närvarande inga länkar till den nationella lagstiftningen om insolvens eller registren.

Senaste uppdatering: 06/09/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.