Metodika vzdělávání

Pro úspěch vzdělávacího kurzu je důležité dobré plánování. Níže jsou uvedeny příklady osvědčených postupů při plánování (přestože se vždy netýkají evropského justičního vzdělávání), které mohou být užitečné pro poskytovatele vzdělávání.

Elektronické učení

Kombinované studium

Vzdělávací hry

Výuka právnického jazyka

Výuka školitelů

Hodnocení

Nástroje

Elektronické učení

Portál elearningeuropa.info

V roce 2002 Evropská komise zahájila provoz portálu Open Education Europa, aby pomohla transformovat vzdělávání prostřednictvím technologií. Portál se stal klíčovým fórem pro zkoumání změn a inovací ve vzdělávání.

Portál Open Education Europa je domovem aktivní komunity výzkumníků, školitelů, tvůrců politiky, studentů a dalších zúčastněných subjektů, které využívají portál jako virtuální místo pro setkávání, kde se shromažďují, sdílí řešení a diskutují o různorodé škále otázek v oblasti vzdělávání. Portál a jeho obsah vytvořený uživateli nabízí společný, kritický a tvůrčí přístup při zjišťování, kde je vzdělávání dnes a kam se bude ubírat zítra.

Portál Open Education Europa je iniciativou Komise, která je součástí programu celoživotního učení, jenž je řízen generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu.

PRAG – praktický průvodce postupy při uzavírání smluv (EuropeAid)

PRAG je kurz elektronického vzdělávání, který vysvětluje postupy při uzavírání smluv, které jsou platné pro všechny smlouvy o externí pomoci financované ze souhrnného rozpočtu EU a z desátého Evropského rozvojového fondu (ERF). Vysvětluje, jak Komise řídí fondy, a popisuje postupy platné pro všechny smlouvy (veřejné zakázky a granty). Zahrnuje širokou škálu otázek týkajících se zadávání a provádění smlouvy a je provozován interaktivně.

Kurz je rozdělen na jednotlivé kapitoly, které jsou přístupné nezávisle na sobě. Je příkladem kurzu elektronického učení a je dostupný v angličtiněšpanělštiněfrancouzštiněportugalštině.

Kombinované studium

Zlepšování kvality kombinovaného studia – projekt COMBLE: Společenství pro integrované kombinované studium v Evropě

Cílem projektu COMBLE bylo zlepšit kvalitu kombinovaného studia v rámci vysokoškolského, dalšího a manažerského vzdělávání tím, že řídícím pracovníkům, instruktorům a vyučujícím budou zajištěny znalosti, vzdělávání a poradenství týkající se technických, didaktických, organizačních a osobních otázek, které mohou mít vliv na úspěch kombinovaného studia. Projekt COMBLE byl spolufinancován z programu celoživotního učení.

Mezi klíčové výsledky projektu patří Methopedia, společenství na základě Wikipedie, v jehož rámci odborníci sdílejí znalosti a zkušenosti s prováděním a hodnocením metodiky kombinovaného studia. Stránka je dostupná v angličtiněněmčiněpolštině.

Dalším výsledkem je odborný kurz pro školitele (v angličtině) o tom, jak připravit kombinované studium a jak používat kombinované výukové techniky.

Vzdělávací hry

Jazyková past: videohra pro adaptivní výuku jazyků

Jazyková past je inovativní videohra pro výuku jazyků pro studenty němčiny v posledním ročníku. Ponoří se do interaktivního herního světa, v němž se průběžně mísí výuka jazyka s motivujícím hraním hry. Tento projekt, který získal evropskou jazykovou cenu LABEL, je jednoduchým příkladem „vzdělávacích her“ uzpůsobených k výuce jazyků.

Výuka právnického jazyka

Pokyny pro výuku jazyka (Evropská síť pro justiční vzdělávání – EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vypracovala koncepci pokynů pro výuku jazyka (v angličtině a ve francouzštině), aby pomohla vnitrostátním vzdělávacím centrům navrhovat, plánovat a organizovat vzdělávací činnosti pro soudce a státní zástupce. Cílem pokynů je studovat a vytvářet nástroje zaměřené na zlepšení jazykových schopností soudců a státních zástupců v EU v následujících oblastech: všeobecná výuka jazyků a výuka právnického jazyka, metodika jazykového vzdělávání a srovnávací studie právních systémů a institucí prostřednictvím právní terminologie.

Irské kurzy právní praxe

Irské kurzy právní praxe byly koncipovány a vypracovány ve vzdělávacím oddělení Law Society of Ireland (irské právnické společnosti) za použití přístupu založeného na kombinovaném studiu, který v sobě spojuje informační a komunikační technologie (IKT), počítačem řízenou výuku jazyků (CALL), tradiční vyučovací metody a výuku, jejímž základem je řešení problémů (PBL), aby tak vznikla celá škála kurzů zabývající se záležitostmi obecné právní praxe za použití Moodle, otevřeného zdroje virtuálního vzdělávacího prostředí (VLE). Pro více informací o projektu, který získal evropskou jazykovou cenu LABEL, klikněte zde.

Integrovaná výuka obsahu a jazyka (CLIL)

Integrovaná výuka obsahu a jazyka (CLIL) zahrnuje cizojazyčné vyučování předmětu, který nemusí mít s výukou jazyků žádnou spojitost, např. ve škole ve Španělsku mohou být hodiny dějepisu vyučovány v angličtině. Metoda CLIL byla používána a shledána účinnou ve všech oblastech vzdělávání od základního školství až po vzdělávání dospělých a vysokoškolské vzdělávání. Za posledních deset let její úspěšnost vzrostla a stále roste.

Učitelé, kteří používají metodu CLIL, nejsou tradičními učiteli jazyků, ale odborníky ve svém oboru, a obvykle plynně hovoří cílovým jazykem (jsou bilingvní nebo rodilí mluvčí). Učitelé jazyků spolupracují v mnoha institucích s kolegy z jiných oddělení tak, aby nabízeli metodu CLIL v různých předmětech. Podstatou je, že student získá nové znalosti o „cílovém“ předmětu, přičemž se zároveň setkává se zprostředkujícím jazykem, používá jej a učí se jej.

Výuka školitelů

Pokyny pro výuku školitelů (EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) vypracovala obecné pokyny pro výuku školitelů. Cílem je pomoci jednotlivým vnitrostátním školicím zařízením při plánování jejich výukové činnosti pro pracovníky justice tím, že přináší obecné údaje týkající se výběru školitelů, výběru obsahu a výukových metod.

Pokyny pro školitele (konsorcium ICON-ADETEF)

Pokyny pro školitele vypracované v rámci evropského programu odborné statistické přípravy přináší v angličtině kvalitní přehled kroků používaných při plánování a výukové činnosti.

Tipy na přípravu (UNICEF a Penal Reform International)

Organizace UNICEF a Penal Reform International vypracovaly v angličtině tipy na přípravu školitelů, které doplňují jejich „příručku pro přípravu pracovníků soudního systému pro mladistvé“ (viz oddíl týkající se práv dítěte).

Hodnocení

Doporučený formulář EJTN pro hodnocení vzdělávání

Pracovní skupina pro programy z EJTN vypracovala pro absolventy základní šablonu na hodnocení vyučovacích kurzů, které navštěvovali. Formulář bývá zřídka užíván v této podobě, neboť jsou do něj obvykle přidávány otázky týkající se hodnocení konkrétních činností.

Šablona je k dispozici v angličtině  PDF (19 Kb) EN a ve francouzštině  PDF (20 Kb) FR a může být používána jako základ pro poskytovatele vzdělávání, kteří vytvářejí formuláře na hodnocení své vzdělávací akce.

Nástroje

Zdroje autorizovaného institutu pro personál a rozvoj (CIPD)

Pro poskytovatele vzdělávání a školitele budou užitečné informace v angličtině o učení a rozvoji, o plánu a provádění výuky, o hodnocení výuky, o elektronickém vzdělávání atd. v oddíle zdrojů na internetových stránkách autorizovaného institutu pro personál a rozvoj (CIPD).

Slovníček terminologie ve vzdělávání

„Studie o evropské terminologii ve vzdělávání dospělých pro běžný jazyk a běžné porozumění a monitorování tohoto odvětví“, projekt spolufinancovaný z programu celoživotního učení, vedla k vytvoření dvou slovníčků.

Glosář prvního stupně je zamýšlen jako praktický referenční nástroj pro tvůrce politiky a administrátory, který díky lepší kvalitě údajů a srovnatelnosti pomůže Komisi, členským státům a dalším evropským zemím a zúčastněným subjektům monitorovat a analyzovat odvětví vzdělávání dospělých v Evropě. Termíny uvedené v glosáři jsou pro tento účel považovány za nejdůležitější, a to zejména ty, u nichž je třeba se (pokud možno) shodnout na definicích a které musí být srozumitelné na úrovni EU, aby mohly hladce probíhat diskuse o politice. Glosář obsahuje všechny úřední jazyky EU a jazyky používané na Islandu, v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, v Norsku a v Turecku.

Glosář druhého stupně obsahuje podstatně více termínů a je určen odborníkům. Jeho hlavním účelem je sloužit jako zdroj pro monitorování odvětví vzdělávání dospělých. Je k dispozici pouze v angličtině.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.